ELY | Pohjanmaan maakuntiin keskivaikea kelirikko -Keski-Suomessa tiestössä normaali kevät

0
Kelirikkokausi (Ely)
Nopeasti etenevä kevät lisää kelirikon riskiä (Ely)
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella kelirikon ennustetaan olevan keskivaikea keväällä 2013. Keski-Suomen alueilla kevään kelirikon ennustetaan olevan normaalia tasoa.

Pohjanmaalla

Teiden kelirikkokausi alkaa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa yleensä maaliskuun loppupuolella ja kestää sääoloista riippuen keskimäärin yli kaksi kuukautta eli kesäkuun puolelle. Tiestöä on keväisin painorajoitettu keskimäärin 160 km matkalla. Painorajoituksia asetetaan tarpeen mukaan, riippuen kevään säistä ja tierungon sulamisen aiheuttamista ongelmista.

Kevään kelirikon vaikeus riippuu oleellisesti kevään säätiloista. Hitaasti etenevä viileä kevät, aurinkoisine päivineen ja mahdollisine yöpakkasineen, vähentää kelirikkoa. Nopeasti etenevä kevään tulo sateineen ja pilvisine päivineen puolestaan lisää kelirikkoa.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella kelirikon ennustetaan olevan keskivaikea keväällä 2013. Painorajoitusuhanalaista tiestöä on noin 400 km. Maakuntien alueella on keväisin tiestöä painorajoitettu keskimäärin 160 km matkalla. Keväällä 2012 tiestöä oli painorajoitettu 179 km.

Pintakelirikon aiheuttama painorajoitusuhka on maakuntien alueella suurin. Painorajoitusuhka tältä osin koskee noin 200km.  Tien pintaosan sulaessa n. 10 – 15 cm:n syvyyteen, sulamisen vapauttama vesi pehmentää tien pinnan. Sateet ja tien sivuilta valuvat sulamisvedet vaikeuttavat pintakelirikkoa.

Rajoituksista huolimatta sallitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät kuljetukset, kuten hälytys- ja tienpitoajoneuvot, säännölliset linja-autovuorot, elintarvike-, maito-, teuraseläin- ja tuorerehukuljetukset, lämmitysöljykuljetukset kasvitarhoille sekä jätehuoltolain edellyttämät kuljetukset. Myös tie-, tele- ja sähkölaitosten kunnossapitoajoneuvot saavat hälytysluontoisissa tehtävissä käyttää tiestöä.

Välttämättömien kuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö tieviranomaisten kanssa on suotavaa.

Paikallisella aluevastaavalla on oikeus myöntää poikkeuslupia painorajoitetuille teille. Poikkeusluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan perustella, miksi luvan hakijan mielestä kuljetus on välttämätön. Aluevastaavan antama kirjallinen poikkeuslupa tulee olla aina kuljetuksessa mukana.

Keski-Suomessa

Kevään kelirikon ennustetaan olevan normaalia tasoa. Syksy oli pitkä, sateinen ja lauha. Pakkaskausi alkoi myöhään ja teiden rungot jäätyivät nopeasti. Pohjaveden pinnat olivat syksyllä maan jäätyessä korkealla tasolla. Routanoususta aiheutuvia epätasaisuuksia on tänä keväänä paljon erityisesti soratiestöllä. Lopulta kevään säällä on kuitenkin aina suuri merkitys sille, minkälaisena kelirikko esiintyy tiestöllä. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset pitävät orastavankin kelirikon kurissa.

 Kevään edistymisestä riippuen sulamisvesi voi paikoin ajautua tielle ja pehmentää sorateiden pintaa tai muutoin aiheuttaa ongelmia liikenteelle.  Kylmä tien runko pitää tien rummut jäässä, jolloin vesi helposti etsii uuden kulkutien. Maanteillä on paljon yksityistieliittymiä. Niiden rumpujen auki pito kuuluu teistä vastaaville yksityistiekunnille.

 Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että on odotettavissa tien vaurioitumista, tielle asetetaan painorajoitus. Painorajoitusten tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen, mutta myös turvata elintärkeiksi katsottujen kuljetusten suorittaminen. Kelirikkoaikanakin tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla. Painorajoitustarve vaihtelee paljon paikallisista maaperä- ja kosteusolosuhteista johtuen.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

• hälytys- ja tienpitoajoneuvot

• linja-autot reittiliikenteessä

• maidon, energiahuollon (säännölliset ja välttämättömät),  teuraseläinten, eläinrehun, siemenviljan, polttoaineiden ja talousjätteiden kuljetukset

• kevätkylvöihin liittyvät raskaiden maatalouskoneiden siirrot

• tilakohtaiset lietelannan ajot

• kauppojen päivittäistavarakuljetukset sekä myymäläautoliikenne.

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin esimerkiksi kuljetusten reittien suunnittelulla.

Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten ELY- keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien sen hetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana.

Keski-Suomessa painorajoituksia on keväisin ollut viime vuosina noin 50–300 km. Keväällä 2012 painorajoituksia oli 110 km. Kelirikon aiheuttamista liikennettä vaarantavista esteistä voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle 0200- 2100.

KATSO TÄSTÄ LINKISTÄ PAINORAJOITUKSEN ALAISET TIET
Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI