ELY vastaa | Mitä maanteiden talvihoidosta on hyvä tietää?

0

Maanteiden talvihoito tai hoitamattomuus on ollut esillä viime viikkoina vahvasti. Raskaan liikenteen huoli on koskenut hoidon ennakointia ja laatuvaatimusten täyttymistä. Myös toisenlaista huolta on esiintynyt hoidon tasosta. Tämän vuoksi on syytä kertoa talvihoidon perusasioita, jotta ymmärrettäisiin, minkälaista talvihoidon tasoa on tilattu ja minkälaisin kriteerein, vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon suunnittelija Elina Granqvist.

 

Talvihoidon perusta on, että liikenteen turvallisuus ja sujuvuus saadaan varmistettua. Lumen auraamisen lisäksi talvista tiestöä pidetään kunnossa mm. suolaamalla tai hiekoittamalla tietä ja tasaamalla tien pintaa. Käytännössä ei ole taloudellisesti mahdollista, että koko tiestöllä tehdään toimenpiteitä samanaikaisesti. Kalustoa ei ole taloudellisesti mahdollista varata päivystämään suuria määriä esimerkiksi lumisateen varalle. Vilkasliikenteiset tiet hoidetaan nopeammin, myös talvihoidon laadun osalta vaatimukset ovat niillä tiukempia. Tämän vuoksi maantiet on jaettu viiteen eri hoitoluokkaan (Is, I, Ib, II, III).

Esimerkiksi III-hoitoluokan teillä suurin sallittu irtolumen syvyys on lumisateen aikana 10 cm ja aikaa on toimenpiteen suorittamiselle 6 tuntia. Sen sijaan Is -luokassa irtolunta saa olla sateen aikana enimmillään 4 cm ja irtolumi tulee olla aurattuna 2,5 tunnin aikana pois. Tämän takia on ymmärrettävää, että alemmalla tiestöllä liikkuvista tuntuu, että tietä ei hoideta, vaikka työ hoidettaisiinkin laatuvaatimusten mukaisesti. Lunta pitää kuitenkin lähteä auraamaan silloin, kun puolet lumimäärästä on satanut, jotta lumen maksimisyvyys ei ylity aurauslenkin varrella.

Lumi- ja sohjokerrosten paksuuden lisäksi seurataan myös ajoradan liukkautta ja tasaisuutta. Samalla tavoin on näillekin ominaisuuksille olemassa jokaiselle hoitoluokalle omat vaatimuksensa. Vilkkaiden teiden liukkautta estetään suolaamalla, muilla teillä hiekoittamalla tai pintaa karhentamalla. Hoitoluokassa Ib käytetään tilanteen mukaan joko hiekkaa tai suolaa. Tien suolaamisessa on tärkeää ennakointi, jotta voidaan estää tien pintaa muuttumasta liukkaaksi mahdollisimman pienellä suolamäärällä. Suolaus on toimenpiteenä tarpeellinen, jotta vilkkaille teille saadaan mahdollisimman hyvä pito talviaikaankin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue on jaettu yhdeksään hoitourakka-alueeseen.

(kts. urkka-aluekartta tästä = vanhan Vaasan läänin alue)

Jokaisella urakka-alueella maanteitä hoitaa yksityinen urakoitsija, joka tarjousten perusteella valitaan kullekin alueelle. Sama urakoitsija huolehtii maanteiden hoidosta yleensä noin viisi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen urakka kilpailutetaan uudelleen. Urakan valvojina toimivat aluevastaavat, käytännössä tätä valvontatyötä tekee 4,5 henkilöä Pohjanmaan, Etelä- ja Keski- Pohjanmaan alueella. Valvottavat alueet ovat laajat, joten tiestön tilan ajantasainen tunteminen on haastavaa. Lisäksi valvonnassa käytetään jonkin verran ulkopuolista laadunvalvontakonsulttia sekä tietojärjestelmiä apuna. Myös urakoitsijan velvollisuutena on tehdä tiestön tilan tarkastuksia, myös kelin osalta.

Aikaisemmin talvet olivat olosuhteiltaan tasaisempia. Ilmasto on muuttunut vaihtelevammaksi, ja talvihoidon osalta erittäin haasteellisia ovat jatkuvat lämpötilamuutokset pakkasesta suojakeliin. Jotta tienpinta olisi näissäkin olosuhteissa liikennettä tyydyttävässä kunnossa, vaaditaan urakoitsijalta tarkkaa kelien ja sääennustusten seurantaa, jotta kelimuutosten vaatimiin toimenpiteisiin voidaan hyvissä ajoin varautua. Lisäksi pienet paikalliset sääilmiöt eivät välttämättä näy tiesääasemien tai sääennusteiden kautta. Talvi on kuitenkin erilainen vuodenaika kuin kesä, joten siksi tavanomaisessakin talvisäässä saattaa liukkautta teillä esiintyä ja tienkäyttäjien on tämä syytä ottaa huomioon.

Tienpitäjän, tienhoitajan ja tienkäyttäjän yhteistyöllä päästään varmasti parhaaseen lopputulokseen. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle tiestöllä havaitsemistaan ongelmista, jotka vaarantavat liikenneturvallisuutta. Tienkäyttäjän linjan kautta myös urakoitsija saa tiedon tilanteesta, ja voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin liikenteen turvaamiseksi maanteillä.

JÄTÄ KOMMENTTI