Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus – elokuu 2015

0

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 346 714 henkilöä. Lukumäärä nousi 27 281 henkilöllä (8,5 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,2 prosenttia.
.
Etelä-Pohjanmaa

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 12,2 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 9 203 työtöntä työnhakijaa. Määrä laski edellisen kuukauden lopusta 707 hengellä (-7,1 %). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi kuitenkin 998 hengellä (12,2 %).

Lomautettuna oli 795 henkilöä. Lomautettujen määrä laski 16 henkilöllä (-2 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli puolestaan 791 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 32 hengellä (4,2 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10,4 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat kaikissa pääammatti-ryhmissä. Kasvu oli suhteellisesti voimakkainta johtajien (31 %), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (18,5 %) sekä asiantuntijoiden (16,1 %) ammattiryhmissä.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1351 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 758 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä nousi 69 paikalla (5,4 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1112 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 239 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi johtajien, erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden, maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Avoimet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

.

Keski-Suomi

Työnhakijat

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan elo­kuun lopussa 21 691 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden elokuuhun verrattuna 1 441 enemmän. Työttömyys on vuo­dentakaisesta tilanteesta lisääntynyt Kainuuta ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikissa muissa ELY-keskuksissa.

Edellisestä kuukaudesta eli kuluvan vuoden heinäkuusta työttömyys väheni kaikkialla. Työttö­myyden vähentyminen heinäkuusta elokuulle toistuu joka kesä. Taustalla on työmarkkinoiden vil­kastuminen lomakauden jälkeen ja uuden opintovuoden käynnistyminen oppilaitoksissa. Keski-Suomessa oli elokuun lopussa 2 153 ja koko maassa 34 882 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin kuukautta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli elokuun lopussa Keski-Suomessa edelleen ELY-keskusten korkein, 16,9 %. Lappi (16,3) ja Poh­jois-Karjala (16,2) päätyivät myös yli kuudentoista prosentin, seuraavina tulevat Kainuu (15,7) ja Kaakkois-Suomi (15,0 %). Ahvenanmaan (3,6) lisäksi myös Poh­janmaan ELY-keskus (8,9 %) pääsi alle kymmenen prosentin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työ­voimasta oli elokuun lo­pussa 13,2 %.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita elokuun lopussa 37 487, joista työttömiä työnha­ki­joita 21 691. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 973 ja työvoiman ulkopuolella olevia 6 413. Lyhen­nettyä työviikkoa teki 409 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 314. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 152 vähemmän kuin heinäkuussa ja 110 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli elokuun aikana 2 634 avointa työpaikkaa, 331 enemmän kuin heinäkuussa ja 104 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Elokuun avoimista työ­pai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 446. Työpaikkoja täyttyi elokuun aikana 377 työpaikkaa ja 1 163 työpaikan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 1 082.

Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa elokuun aikana 15. Koko maassa yhtä avointa työpaikkaa kohti oli 10 työn­hakijaa.

Työttömyysaste

Työttömyys väheni heinäkuusta jokaisessa Keski-Suomen kuudessa seutukunnas­sa. Viime vuoden elokuuhun verrattuna samaan on yltänyt ainoastaan Äänekosken seutukunta, sekin niukasti, sillä seutukun­nassa oli elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita vain kaksitoista vähemmän kuin vuosi sitten. Myönteises­tä häivähdyk­sestä huolimatta Äänekosken seutukunnan työttömyysaste (18,4) oli edelleen Keski-Suomen seutukuntien kor­kein ja Itä-Lapin (19,8 %) jälkeen koko maan seutukuntien toiseksi korkein. Keski-Suomen seutukuntien matalin työttömyysaste oli Keuruun seutukunnan 14,4 %.

Maan suurimpien kaupunkien työttömyysastelistalla Jyväskylä paransi sijoitustaan nousemalla viimei­seltä sijalta toiseksi viimeiseksi. Peränpitäjäksi siirtyi Lahti.

JÄTÄ KOMMENTTI