Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus – heinäkuu 2014

0

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 350 426 henkilöä. Lukumäärä nousi 31 840 henkilöllä (10 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,4 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,5 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa 8940 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 402 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 464 hengellä (5,5 %).

Lomautettuna2 oli 1030 henkilöä. Lomautettujen määrä nousi 21 henkilöllä (2,1 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 656 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 333 hengellä (103,1 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10,1 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat suhteellisesti eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (14,2 %) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä (12 %). Ainoastaan toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä hakijamäärät olivat hienoisessa laskusuunnassa.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1347 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 602 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä nousi 116 paikalla (9,4 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1004 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 343 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi viime vuodesta suhteellisesti eniten ammatteihin luokittelemattomassa työssä, jonka taustalla saattaa tosin olla meneillään oleva luokitusmuutos. Myös palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä muiden työntekijöiden osalta kysynnässä oli selvää kasvua. Palvelu- ja myyntityön osalta kehitystä selittävät myyjien ja lähihoitajien lisääntynyt kysyntä. Muiden työntekijöiden osalta selittävänä tekijänä ovat keittiö- ja ravintolapalveluiden avustavissa tehtävissä avautuneet työpaikat. Prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden avoinna olevat työpaikat vähenivät eniten.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2014

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa 22 016 työtöntä työnhakijaa, 2 393 eli 12,2 % enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Keski-Suo­mea suuremmat kasvuprosentit löytyvät ainoastaan Ahvenanmaalta (22,5 %) ja Uudeltamaalta (15,6 %).

Työttömyys lisääntyi myös kuluvan vuoden kesäkuusta. Keski-Suomessa oli 438 ja koko maassa 13 223 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin kuukautta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli heinäkuun lopussa Keski-Suomessa 17,1 %. Keski-Suomea korkeampi työttömyysaste oli La­pissa (17,5 %) ja Kainuussa (17,4 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 13,4 %.

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa 35 289, joista työttömiä työnha­ki­joita 22 016. Työssä olevia työnhakijoista oli 7 280 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 005. Työttö­myyseläkkeen saajia oli 609 ja lyhennettyä työviik­koa teki 379 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 326. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 104 enemmän kuin kesä­kuussa ja 287 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli heinäkuun aikana 2 329 avointa työpaikkaa, kuluvan vuoden kesäkuuhun verrattuna 149 ja viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 305 enemmän. Heinäkuun avoimista työpaikoista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 504. Työpaikkoja täyttyi heinäkuun aikana 1 401. Kuukauden lopussa paikoista oli avoinna 946.

Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suo­messa heinäkuun aikana 16, yhtä paljon kuin Pohjois-Karjalassa. Tämä oli Kainuun (19) jäl­keen ELY-keskuksista toiseksi eniten. Koko maassa yhtä avointa työpaikkaa kohti oli 11 työn­hakijaa.

Työttömyyden rakenne

Työttömyysasteella mitaten Keski-Suomen seutukuntien paras tilanne oli edelleen Keuruun seutukun­nassa (14,7) ja vaikein tilanne Äänekosken seutukunnassa (19,5 %). Keski-Suomen kuntien parhaimmistoa edustivat Kyyjärvi (12,1), Muurame (13,3) ja Konnevesi (13,4 %). Toiseen ääripäähän asettuivat Äänekoski (20,3), Kannon­koski (19,1) ja Jyväskylä (18,1 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli heinäkuun lopussa naisia 10 260 (46,6 %) ja miehiä 11 756 (53,4 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli heinäkuun lopussa alle 25-vuotiaita nuoria 3 685, lisäystä kesäkuusta 17 ja viime vuoden heinäkuusta 323. Yli 50-vuoti­aita työttömiä työnhakijoita oli 7 905, kesä­kuuhun verrattuna 195 ja viime vuoden heinäkuuhun ver­rattuna 925 enemmän.

Pitkäaikais­työt­tömien osuus kaikista työt­tömistä työnha­kijoista oli Keski-Suo­messa 30,2 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 26,4 %.

JÄTÄ KOMMENTTI