Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus helmikuu 2015

1

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 355 360 henkilöä. Lukumäärä nousi 31 567 henkilöllä (9,7 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaa

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 10,6 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli helmikuun lopussa 10 394 työtöntä työnhakijaa. Määrä laski edellisen kuukauden lopusta 113 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 999 hengellä (10,6 %).

Lomautettuna oli 1783 henkilöä. Lomautettujen määrä nousi 177 henkilöllä (11 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 982 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 255 hengellä (35,1 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 11,7 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat kaikissa pääammattiryhmissä. Kasvu oli suhteellisesti voimakkainta prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmässä (17,1 %).

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 4330 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 1734 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä oli samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk)oli 2294 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 2036 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi viime vuodesta suhteellisesti eniten maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä, jossa avoinna oli runsaasti kesätyöpaikkoja. Avoinna olleet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä.

Keski-Suomi

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan helmi­kuun lopussa 22 916 työtöntä työnhakijaa, 1 537 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 355 360, vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna 31 567 enem­män.

Keski-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi myös tammikuusta kun suunta Hä­mettä lukuun ottamatta oli kaikissa muissa ELY-keskuksissa laskeva. Lukumääräisesti Keski-Suo­men työttömyyden kasvu tammikuusta oli 304, josta suurin osa kertyi lisääntyneistä lomautuksista. Koko maan työttömien työnhakijoiden määrä laski tammikuusta 4 254:llä.

Keski-Suomi teki helmikuussa historiaa vajoamalla valtakunnan synkimmäksi työttömyysalu­eeksi.

Keski-Suomen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitys­tilas­ton mukainen työt­tömyysaste oli helmikuun lopussa ELY-keskusten korkein, 17,9 %. Keski-Suomea lähinnä olivat Kainuu (17,5), Pohjois-Karjala (17,0) ja Lappi (16,6 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 %.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita helmikuun lopussa 37 143, joista työttömiä työnha­ki­joita 22 916. Työssä olevia työnhakijoista oli 7 006 ja työvoiman ulkopuolella olevia 6 346. Työttö­myyseläkkeen saajia oli 423 ja lyhennettyä työviik­koa teki 452 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 2 344. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 288 enemmän kuin tam­mikuussa ja 213 enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli helmikuun aikana 2 932 avointa työpaikkaa. Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa helmikuun aikana 13.

Työttömyyden rakenne

Koko maan 70 seutukunnan korkein työttömyysaste helmikuun lopussa oli Äänekosken seutukunnan 21,9 %. Kolmanneksi korkein oli Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 21,2 %. Näiden väliin sijoittui Itä-Lappi (21,8 %). Kaksikymmentä prosenttia ylittivät myös Kehys-Kainuun (20,9) ja Keski-Karjalan (20,5 %) seutukunnat. Keski-Suomen seutukuntien matalin työttömyysaste oli Joutsan seutukunnan 16,5 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Keski-Suomessa lähes kaikissa ikä- ja ammattiryh­missä ja miltei kaikilla koulutusasteilla niin kuluvan vuoden tammikuusta kuin viime vuoden helmikuustakin.

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli helmikuun lopussa alle 25-vuotiaita nuoria 3 212, tammikuu­hun verrattuna 118 vähemmän, mutta viime vuoden helmikuuhun verrattuna 209 enemmän. Yli 50-vuotiaita oli Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista 8 822, lisäystä tammikuusta 192 ja viime vuoden helmikuusta 661.

Keski-Suomessa oli helmikuun lopussa 7 445 yli vuoden yh­täjaksoisesti työttömänä ollutta pitkäaikais­työtöntä, 117 enemmän kuin tammikuussa ja 1 334 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Pitkäaikais­työt­tömien osuus kai­kista työt­tömistä työnha­kijoista oli Keski-Suo­messa 32,5 %, Uudenmaan (32,7 %) jäl­keen toiseksi korkein. Koko maassa vastaava osuus oli 28,8 %.

Herranen lounas maaliskuu700x

1 KOMMENTTI

  1. nyt kannattaa katsoa ketä äänestää,mutta ainakaan ei kokoomusta sillä stuppi lupasi pudottaa ansiosidonnaista päivärahaa 300
    päivään. tämmöiset puheet pitää lopettaa heti alkuunsa. eipähän sanonut sanallakaan rikkaiden veronkorotuksista.

JÄTÄ KOMMENTTI