Kuortaneen kunnanhallitus | Kunnalle leasing – täyssähköauto

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 9.8.2022

Kunnan vuokra-asuntojen siirtäminen tytäryhtiön hallintaan

Kuortaneen kunnassa on kevättalvesta 2021 lähtien valmisteltu kunnan kahden kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen (KOY Vuokratalot) sekä Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan (KOY Koulumaja) mahdollista yhdistymistä. PricewaterCooperhouse (PwC) on laatinut selvityksen, jonka myötä suositeltavimmaksi yhdistymisen toteutustavaksi on nähty niin sanottu sisaryhtiösulautuminen, jossa KOY Koulumaja sulautuu KOY Vuokrataloihin. Kunnanhallitus on 25.10.2021 § 213 antanut yhtiöille omistajaohjauksen käynnistää sulautuminen laadittavan sulautumissuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on 31.1.2022 § 5 hyväksynyt laaditun sulautumissuunnitelman. Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity 1.4.2022.

PwC:n selvityksessä kiinteistöyhtiöiden yhdistämisen ohella on selvitetty kunnan omien vuokrakiinteistöjen (Vuokratalot I ja II, Kumaja ja Kotikangas) siirtämistä sulautumisessa vastaanottavaan yhtiöön eli KOY Vuokrataloihin. Tavoitteena onkin ollut, että yhtiöiden sulautumisen jälkeen siirrytään valmistelemaan tätä prosessin seuraavana vaiheena. Kunnan vuokra-asuntojen siirtäminen tytäryhtiön hallintaan on sisällytetty kunnan vuoden 2022 talousarviokirjan käyttötalousosaan, kunnanhallituksen alaisiin tavoitteisiin. Valmistelutyö asian osalta on käynnistetty ja asia tuodaan päätettäväksi kevään 2022 aikana.

Kunnanjohtajan ehdotus:    Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Anne Haapa-aho ja Juha-Matti Salimäki KiOy Kuortaneen Vuokratalojen yhtiökokousedustajina, Susanna Ylikantola KiOy Kuortaneen Vuokratalojen hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Riikka Varila toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Eeli Mäki-Mustapää toimi pöytäkirjantarkastajana tässä pykälässä. Virpi Ruismäki, Kari Yli-Opas, Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Sulautumisen jälkeen siinä vastaanottavana yhtiönä toimineen Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen nimi on muutettu Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnoiksi (KOY Kuortaneen Asunnot), jolle on hyväksytty uusi yhtiöjärjestys. Valmistelutyötä kunnan vuokra-asuntojen (Vuokratalot I ja II, Kotikangas ja Kumaja) siirtämiseksi KOY Kuortaneen Asuntoihin on tehty kevään ja kesän 2022 aikana, ja asia on valmiina tuotavaksi päätöksentekoon.

Kunta siirtää edellä mainitut omistamansa kiinteistöt sekä Vuokratalot I:n ja II:n ja Kotikankaan osalta myös maapohjat KOY Kuortaneen Asuntoihin. Kumajan maapohja on osa suurempaa hallintokorttelikokonaisuutta, ja jää ainakin tässä vaiheessa kunnan omistukseen. Kumajan määräala tullaan vuokraamaan kunnalta myöhemmin tehtävällä vuokrasopimuksella. Siirto toteutetaan apporttina. Apporttiomaisuuden arvo perustuu tasearvoihin ja kiinteistöt siirtyvät yhtiölle kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen. Apporttiomaisuuden arvo 1.9.2022 tasearvolla mitattuna on yhteensä 620.960,67 euroa. Tasearvolla siirtämisen perusteena on, että kiinteistöjen siirto tapahtuu kuntakonsernin sisällä kunnan 100-prosenttisesti omistamalle konserniyhtiölleen, eikä sillä ole kunnalle liiketaloudellista merkitystä.

Järjestelyssä yhtiö ei toteuta osakeantia, vaan järjestelyssä käytetään SVOP-sijoitusta.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää siirtää apporttina tasearvolla kunnan vuokrakiinteistöt Vuokratalot I ja II, Kotikangas ja Kumaja maapohjineen (maapohjien siirto koskien vain Vuokratalot I ja II sekä Kotikangas) KOY Kuortaneen Asuntoihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Tauno Lampinen, Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot -yhtiön hallitukseen valittuna jäsenenä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tuija Lindahl osallistui varajäsenenä tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon

Valtuustoaloite täyssähköauton hankkimisesta leasing-sopimuksella ja työsuhdepyöräedun käyttöön ottamisesta / täyssähköauton hankinta

Valtuutettu Pasi Honkala jätti valtuuston kokouksessa 31.1.2022 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän laatiman aloitteen jossa esitetään, että;

1) taloussuunnitelmaan vuodelle 2023 suunniteltu sähköautonhankinta korvataan jo kuluvan vuoden aikana leasing-sopimuksella hankittavalla täyssähköautolla ja

2) kunta hankkii työsuhdepolkupyöriä työntekijöiden käyttöön

Aloitteen mukaan Kuortaneen kunnan vuosien 2017-2025 energiasäästösopimuksessa sopimuskaudelle asetettu säästötavoite on saavutettu. Kuitenkaan erityisesti  liikenteen aiheuttamien päästöjen pienentämiseksi asetettu tavoite ei ole onnistunut.  Täyssähköauton käyttöön ottamisella liikennepäästöt vähenevät. Lisäksi hanke loisi positiivista imagoa kunnalle.

Polkupyöräetu on työntekijälle verovapaata tuloa 1200 €:n saakka / vuosi. Tältä osin työnantajalta säästyy palkan sivukulut eikä työntekijä menetä eläke-etujaan mikäli pyörän hankintahinta vähennetään työntekijän palkasta.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän laatiman valtuustoaloitteen tiedoksi ja

2) antaa valtuustoaloitteen kunnan tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen kunnanhallitus on kokouksessaan 7.2.2022 antanut tekniselle toimelle val­mis­tel­ta­vak­si valtuuston kokouksessa 31.1.2022 jätetyn valtuustoaloitteen säh­kö­au­ton hankkimisesta Kuortaneen kunnalle leasing-sopimuksella jo tämän vuo­den aikana.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti asiaa on valmisteltu ja tämän perusteella tek­ni­nen lautakunta esittää Kunnanhallitukselle seuraavat sähköauton hankintaan liit­ty­vät perusteet, vaatimukset ja toimintatavan;

1) Hankittavaa autoa käytetään Kuortaneen kunnanviraston henkilökunnan suo­rit­ta­mien työtehtävien hoitamisessa.

2) Ajoneuvoa käyttävät pääsääntöisesti tekninen johtaja, rakennustarkastaja, kiin­teis­tö­pääl­lik­kö sekä ympäristöpäällikkö. Tämän lisäksi satunnaista käyttöä on myös muilla kunnan viran- ja toimenhaltijoilla.

3) Hankittava auto on ns. täyssähköauto.

4) Hankittavalla autolla tulee pystyä suorittamaan vaadittavat ajosuoritteet mah­dol­li­sim­man sujuvasti ja monipuolisesti. Tästä johtuen hankittava auton tulee olla kaik­kien pyörien osalta vetävä (4-neliveto) sekä akkukapasiteetiltaan riittävä, jolla mah­dol­lis­te­taan yhdensuuntainen n. 350 km matka. (Helsinki, Turku, Oulu). Tällä var­mis­te­taan esim. rakennustarkastajan liikkuminen vaikeissa työmaaolosuhteissa ja sa­tun­nai­set matkat isompiin kaupunkeihin, messut yms.

5) Markkinoilla olevista, vaatimukset täyttävät täyssähköautot maksavat kes­ki­mää­rin 55-60 000 €. sis. alv 22 % Lisäksi tulee hankkia latausjohtosarjat, toiset renkaat se­kä mahdollisesti joitain lisävarusteita. Näiden kustannus on keskimäärin 5-8 000 €.

6) Auto rahoitetaan 4-5 v. leasing-sopimuksella, joko automyyjän tarjoaman ra­hoi­tus­yh­tiön kautta tai kunnan kilpailuttaman rahoitusyhtiön kautta. Sopimusehdot rat­kai­se­vat valinnan.

7) Tekninen johtaja, viraston henkilökunnan avustuksella tekee valinnan han­kit­ta­vas­ta autosta varusteineen. Rahoitussopimukseen liittyvän valinnan ja päätöksen te­kee hallinto-osaston viranhaltijat.

8) Huomattavaa on se seikka, että lähes kaikilla sähköautomerkeillä on toi­mi­tus­ajat huomattavan pitkät ja valitun auton saaminen saattaa kestää jopa vuoden. Täs­tä johtuen auton valinta ja hankintapäätös on tehtävä mahdollisimman no­peas­ti. Näin varmistetaan sähköauton saaminen mahdollisimman nopeasti ilman turhaa vii­vy­tys­tä.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että se antaa kunnanhallitukselle esittelytekstin mu­kai­sen valmisteluaineiston tulevaa päätöksentekoa varten.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen toimi on kartoittanut sähköautovaihtoehdot ja päätynyt valitsemaan parhaiten käyttötarpeen täyttävän auton. Auto on Skoda Enyaq 80x 4×4 Style IV. Kyseiseen autoon liittyvän, automyyjän tarjoaman sekä kunnan suoraan hankkiman rahoituksen edullisuuden vertailu on yleishallinnon valmistelussa.

Teknisen toimen ohella myös muun muassa keskushallinnon mahdollisuus auton käyttämiseen työtehtäviensä hoitamisessa on tärkeää.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus
1) päättää, että henkilökunnan käyttöön hankitaan sähköauto
2) hyväksyy teknisen toimen esityksen ja valinnan siitä, että kuntaan hankitaan leasing-periaatteella sähköauto Skoda Enyaq 80x 4×4 Style IV
2) hyväksyy teknisen lautakunnan laatiman valmisteluaineiston sähköautohankinnan ja sen käytön reunaehtoina.

Ehdotus hyväksyttiin

Väliaikainen ryhmä päiväkoti Kuperkeikkaan

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on lisääntynyt ja lapset tulevat varhaiskasvatuksen piiriin entistä nuorempana. Lain mukaan alle 3 vuotiaiden päiväkotiryhmässä saa olla enintään 12 lasta ja yli 3 vuotiaiden päiväkotiryhmässä laskennallisesti enintään 21 lasta. Aluehallintovirasto valvoo varhaiskasvatusryhmien lapsimääriä, viimeisin tarkastus tehty aikavälillä 14.3-10.4.2022 (raportti tiedonannoissa).

Varhaiskasvatuslakiin tulee lisäyksiä 1.8.2022 alkaen koskien kolmiportaista tukea. Yksi rakenteellisen tuen muoto tulee olemaan lapsirymän lapsimäärän pienentäminen lapsen tuen tarpeen mukaan.

Päiväkoti Kuperkeikan ryhmät (neljä) ovat tällä hetkellä täynnä. Viidennelle ryhmälle on akuutti tarve ja siihen olisi tulossa syksyllä 10 lasta. Väliaikaiset tilat pystytään järjestämään 14 lapsen ryhmälle. Tämän väliaikaisen ryhmän on sekä terveystarkastaja  (28.9.2021, tapahtumatunnus 1336408) että palopäällikkö (16.6.2022) hyväksynyt.

Toiminnnan käynnistäminen vaatii yhden väliaikaisen lastenhoitajan palkkaamisen. Järjestely suunnitellaan ensin ensi lukuvuodeksi, keväällä tarkastellaan mahdollinen jatko vielä seuraavan toimintakauden osalta.

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä viidennen ryhmän perustamisen päiväkoti Kuperkeikkaan 1.8.2022 alkaen. Lisäksi lautakunta päätää anoa täyttölupaa lastenhoitajan palkkaamiseksi 1.9.2022-2.6.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunnan esittämän täyttöluvan myötä syys-joulukuun 2022 aikana muodostuvista lastenhoitajan palkkakuluista huolimatta varhaiskasvatuksen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden talousarviossa, koska lisäkustannukset arvioidaan saatavan säästöinä muualta tulosalueen sisällä.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian välinen yhteistyösopimus

Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian välille on laadittu sopimus ajalle 1.8.2019 – 31.7.2022. Urheiluakatemia on esittänyt uuden sopimuksen tekemistä ajalle 1.8.2022 – 31.7.2025.

Uuden sopimusluonnoksen pohjana on 14.3.2007 solmittu EP:n urheiluakatemian puitesopimus, jonka yksi allekirjoittaja Kuortaneen kunta on.

Uudessa sopimuksessa kunta sitoutuu, kuten nykyisessäkin sopimuksessa, tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kunnan omat liikuntatilat ja -paikat urheiluakatemian ja akatemiaurheilijoiden käyttöön velotuksetta. Kunta sitoutuu myös nimeämään edustajansa urheiluakatemian toimintaa kehittävään, arvioivaan ja seuraavaan johtoryhmään.

Sopimusluonnoksen mukaan kunta sitoutuu maksamaan jäsenmaksua, joka pysyy nykyisellään, eli 6000 euroa / vuosi.

Sopimus oikeuttaa saamaan urheilulukiolaisten käyttöön samoja asiantuntijapalveluja, mitä urheiluakatemia tuottaa muillekin akatemiaurheilijoille (mm. lääkäri-, hieronta- ja fysioterapiapalvelut, ravintovalmennuspalvelut jne.). Palveluista sovitaan yksityiskohtaisemmin lukion rehtorin kanssa.

Lisäksi sopimus oikeuttaa erikseen sovitusti saamaan käyttöönsä Urheiluakatemian valmennuspäällikön tietotaitoa (esim. lukion valmennuskoordinaatio). Samoin sopimus oikeuttaa kunnan käyttämään Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian nimeä ja tunnuksia omassa markkinoinnissaan ja suhdetoimintatyössään.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian väliseksi sopimukseksi ajalle 1.8.2022 – 31.7.2025

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Teemu Puolijoki, jonka hallintolain mukainen läheinen on Urheiluakatemian opiskelija ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lausunto kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (Vilmeikönrannan asemakaavan muutos RA-alueella)

Kuortaneen kunnassa on käynnistetty Vilmeikönrannan asemakaavan muutos Vilmeikön RA-alueella.

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.6.2022 § 35 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville MRL 62§.n ja MRA 30§:n mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan internet-sivulla https://kuortane.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/vireilla-olevat-kaavat/ 23.6.2022-21.8.2022 sekä kunnan kirjastossa (Kirjastotie 4, 63100 Kuortane).

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (Vilmeikön asemakaavan muutos RA-alueella), ettei sillä ole huomauttamista niihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lausunto Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta

Kuortaneen kunnassa uudelleen käynnistetty Sarvinevan tuulivoimakaavoitushanke on edennyt ehdotusvaiheeseen. Sarvineva 2 -hankkeessa on luonnosvaiheen jälkeen päivitetty melu- ja siipitietoja sekä saatu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta uusi lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeesta. Kaavaluonnos on ollut lausuttavana 17.3. – 17.4.2022 välisen ajan. Tästä saaduista palautteista on muokattu ehdotus, joka on nyt laitettu nähtäville.

Ympäristölautakunta pyytää lausuntoa tuulivoimaosayleiskaavaehdotukseen. Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava-alue sijaitsee Kuortaneen kunnan eteläosassa Alavuden tien itäpuolella Sarvinevan ja Teerinevan alueella.

Aineistoon voi tutustua kunnan sähköisellä ilmoitustaululla (kaava on nähtävillä 15.6. – 21.8.2022 välisen ajan) sekä oheisen linkin kautta: https://kuortane.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/vireilla-olevat-kaavat/

Sarvineva 2 ehdotusvaiheen lausuntoa pyydetään 21.8.2022 mennessä osoitteeseen:kirjaamo@kuortane.fi.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus on kaavaluonnoksesta lausuessaan kiinnittänyt huomiota televisiokuvan näkyvyyden turvaamiseen kaava-alueen läheisyydessä. Kunnanhallitus toteaa tyytyväisyydellä, että asiaan on kaavaehdotuksessa kiinnitetty parempaa huomiota kaavaluonnokseen nähden. Kunnanhallitus toteaa, että asia on syytä pitää hankkeessa edelleen tarkan huomion kohteena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen kunnan ja Suomen Kuntorakennus Oy:n välinen vuokrasopimus

Kuortaneen kunta on kokouksessaan 8.3.2021 (§ 51) vuokrannut Suomen Kuntorakennus Oy:lle Leppälän kylässä sijaitsevan n. 6,96 hehtaarin alueen toimintaan, joka mm. on erilaisten purkujätteiden käsittelyä, lajittelua, varastointia ja kierrätystä.

Vuokralainen on hakenut vuokra-alueen kiinnitystä, joka edellyttää vuokraoikeuden kirjaamista ja laitostunnuksen saamista.

Maanmittauslaitos voi antaa laitostunnuksen, jos vuokrasopimuksessa lukee, että alueelle saadaan rakentaa rakennuksia ja se on vapaasti siirrettävissä kolmannelle ilman vuokranantajan suostumusta.

17.3.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen kohta 3.2 on sen sisältöinen, että se ei mahdollista laitostunnuksen antamista, joten vuokrasopimusta tulisi muuttaa kohdan 3.2 osin seuraavasti:

3.2 Edelleen vuokraus

Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus kaikkine vuokra-alueella olevine rakennuksineen toiselle.

Vuokra-alueella olevien rakennusten omistusoikeutta ei saa luovuttaa vuokraoikeudesta erillään. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan siirrosta kunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista.

Edellinen vuokralainen vastaa vuokraehtojen täyttämisestä omalta hallinta-ajaltaan ja lisäksi sen jälkeiseltä ajalta niin kauan, kunnes kirjaamisviranomainen on kirjannut vuokraoikeuden siirron uuden vuokralaisen nimiin.

Muilta osin vuokrasopimus pysyy 8.3.2021 tehdyn päätöksen mukaisena.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen muutetusta vuokrasopimuksesta Kuortaneen kunnan ja Suomen Kuntorakennus Oy:n väliseksi vuokrasopimukseksi 10.8.2022 lähtien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnan ja Jari Saaren välinen kauppakirja / korjaus

Kunnan ja Jari Saaren välillä on neuvoteltu kauppakirja, jolla kunta ostaa noin 2,7 ha määräalan Uusi-Ahola nimisestä tilasta (300-401-28-91) Kortesmäen asuntoalueen ja Lukion väliseltä alueelta kantatie 66 läheisyydestä.

Kauppahinta on 75.500 euroa

Ostettava alue koostuu kahdesta palstasta, joista n.1,1 ha on asemakaava-alueella (KL ja AL-merkintä) kantatie 66 länsipuolella ja n. 1,6 ha osayleiskaava-alueella (AP-merkintä) kantatie 66 itäpuolella Kortesmäen asuntoalueen läheisyydessä.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen kunnan ja Jari Saaren väliseksi kauppakirjaksi
2) myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 76.000 euron määrärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Tehdyn päätöksen esittelytekstiin ja sen liitteenä olevaan kauppakirjaluonnokseen on jäänyt päivittämättä neuvottelujen tuloksena muodostunut lopullinen kauppahinta. Kahden palstan kauppahinnaksi on neuvotteluissa sovittu yhteensä 76.320 euroa. Lisäksi määräalalla kasvavasta puustosta korvataan myyjälle 300 euroa. Hallintolain 50 §:n mukaisesti asia tuodaan päätettäväksi asiavirheen korjauksena.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan allekirjoitetun kauppakirjan kunnan ja Jari Saaren välillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI