TTS | Raivaus mahdollista samalla koneella energiapuun hakkuun yhteydessä

0
Jos energiapuun hakkuukohteella on runsaasti koneellista hakkuuta haittaavaa pienpuustoa, on sen raivaus mahdollista tehdä hakkuun yhteydessä samalla laitteella kuin hakkuu. TTS (Työtehoseura) kokeili tällaista menetelmää Metka eli Metsäenergiaa kannattavasti -hankkeessa Risutec L3A -hakkuulaitteella.

Kokeet tehtiin kahdella kohteella, joista ensimmäinen oli koivuvaltainen nuoren metsän kunnostuskohde ja toinen mäntyvaltainen ensiharvennus. Kummallakin kohteella vertailtiin kahta menetelmää:

• Ennakkoraivattu-menetelmässä energiapuu hakattiin joukkokäsitellen kokopuuna koealalta, jolta metsuri oli kaatanut raivaussahalla kaikki rinnankorkeudelta neljää senttimetriä pienemmät puut.

• Ennakkoraivaamaton-menetelmässä hakkuuta haittaavan pienpuuston raivaus tehtiin hakkuun yhteydessä Risutec L3A –hakkuulaitteella.

Hakkuulaitteella tehtyyn raivaukseen käytettiin koivukohteella neljännes ja mäntykohteella lähes 30 prosenttia tehotyöajasta eli työajasta, johon ei sisälly mitään keskeytyksiä. Energiapuun hakkuun yhteydessä tehdyn koneellisen raivauksen tuottavuus oli koivukohteella nelikertainen ja mäntykohteella kaksinkertainen metsurin tekemään ennakkoraivaukseen verrattuna.

Koivukohteella hakkuu siten, että raivaus tehtiin hakkuun yhteydessä hakkuulaitteella, oli tuottavuudeltaan jopa hieman parempi ja siten myös jo hakkuukustannuksiltaan edullisempi kuin menetelmä, jossa metsuri oli tehnyt kohteella ennakkoraivauksen. Mäntykohteellakin päästiin raivaus huomioiden ennakkoraivaamaton-menetelmällä lähelle ennakkoraivattu-menetelmän kustannusta. Tällöin hakkuun yhteydessä koneella tehdyn raivauksen kustannus sisältyi hakkuukustannukseen.

Koetulosten perusteella Risutecin hakkuulaitteella tehty koneellinen raivaus energiapuun hakkuun yhteydessä on jo lupaava vaihtoehto verrattuna metsurin tekemään ennakkoraivaukseen ja sen jälkeiseen koneelliseen hakkuuseen ainakin olosuhteissa, joissa raivattavaa on runsaasti ja raivattavien puiden koko melko suuri. Menetelmän kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lisäkokeita useammassa olosuhteessa useammalla kuljettajalla. Pidempiaikaisella seurantatutkimuksella tulisi hakea tälle menetelmälle sopivimmat olosuhteet, kuten raivattavan puuston määrä hehtaarilla ja puun koko.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Rieppo, K. & Mutikainen, A. Ennakkoraivaus ja energiapuun hakkuu samalla laitteella. TTS:n tiedote 4/2011 (749).

www.ttskauppa.fi

Lisätietoa Risutec L3A -hakkuulaitteesta:

www.risutec.fi

Lisätietoa Metka-hankkeesta:

www.mhy.fi/metka

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI