TULOKSET | Leader-ryhmien teettämä kysely alueen nuorille

0
Monet nuorille suunnatut hankkeet ovat olleet kansainvälisiä. Kuudestaan ry:n hallinnoiman Eco North- hankkeen Ähtärin leirillä puolalaiset, virolaiset, latvialaiset ja suomalaiset nuoret tutustuivat alueen yrityksiin ja ekologiseen elämäntapaan. Leirin aikana vierailtiin myös Ähtäri Zoossa.

Miten nuoret kokevat Etelä-Pohjanmaan?

Kevään korkeakoulujen yhteishaku lähenee loppuaan ja monet nuoret tekevät tärkeitä päätöksiä sekä tulevaisuuden alaan että asuinpaikkaan liittyen. Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät: Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja teettivät alueen nuorille kyselyn, jonka tarkoituksena oli muun muassa selvittää, mitä nuoret Etelä-Pohjanmaalla arvostavat ja mihin he toivovat muutosta sekä löytää tarpeita ja toiveita, joihin Leader-ryhmien olisi mahdollista hanketoiminnalla vastata. Alkuvuoden 2020 aikana toteutettuun kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 769 kappaletta ympäri Etelä-Pohjanmaata.

Etelä-Pohjanmaa potentiaalinen tulevaisuuden asuinpaikka lähes puolelle 

45 prosenttia kyselyyn vastanneista, valtaosin 14-16-vuotiaista nuorista arvioi, että tulevaisuuden asuinpaikka voisi hyvinkin löytyä Etelä-Pohjanmaan alueelta. 18 prosenttia vastaajista arveli jäävänsä nykyiseen kotikuntaansa Etelä-Pohjanmaan alueelle. Noin puolet näki asettuvansa muualle Suomeen, valtaosa isompiin kaupunkeihin. Ulkomaille muuton vaihtoehtona näki puolestaan noin 5 prosenttia vastaajista. Syyt alueelta muuttoon koskivat ennen kaikkea opiskelua ja työtä, mutta myös lukuisat muut syyt vaikuttivat.

70 prosenttia oli sitä mieltä, että opiskelumahdollisuuksien perässä olisi ainakin väliaikaisesti lähdettävä kotiseudulta. 57 prosenttia puolestaan näki, että lähtisi parempien työmahdollisuuksien perässä toisaalle. Toisaalta kolmannes vastaajista koki kaipaavansa uutta sosiaalista ympäristöä ja niin ikään kolmannes kaipasi miellyttävämpää asuinympäristöä.  28 prosenttia kertoi haluavansa itsenäistyä, ja se onnistuisi paremmin kauempana kotoa. Sen sijaan esimerkiksi paremmat kaupalliset, liikuntaan tai liikenteeseen liittyvät palvelut, kulttuuritarjonta tai oman kotipaikkakunnan syrjäisyys eivät vaikuttaneet yhtä merkittävästi muuttohaluihin. Vain noin kymmenen prosenttia vastaajista nimesi näitä syitä keskeisiksi vaikuttimiksi Etelä-Pohjanmaalta lähtemiseen. Kysyttäessä erikseen, miten nuoret kokevat alueen palvelutarjonnan, 55 prosenttia koki tarjonnan riittävänä, 37 prosenttia suppeana ja kahdeksan prosenttia monipuolisena.

Nuorten on mahdollista hakea Leader-ryhmistä nuorisorahaa omiin pieniin projekteihinsa, esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen tai yhteiseen käyttöön tulevien harrastusvälineiden hankintaan.

Alueen rauhallisuus ja turvallisuus keräävät kiitosta, kehittämiskohteissa enemmän hajontaa

Parhaiksi puoliksi kotikunnassaan vastaajat näkivät turvallisuuden ja rauhallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvän yhteishengen, puhtaan ja kauniin luonnon sekä perheen ja ystävät. Oma kotikunta koettiin monissa vastauksissa juuri sopivan kokoiseksi. Myös hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet keräsivät laajasti kiitosta. Vastaukset tiivistää hyvin erään nuoren kommentti: ”Täällä on rauhallista, mutta samaan aikaan tapahtuu paljon kaikenlaista ja on mahdollisuuksia.”

Kehittämiskohteita kysyttäessä toivottiin, että alueella kehitettäisiin koulutusmahdollisuuksia, harrastepaikkoja, palveluita ja julkista liikennettä sekä infrastruktuuria. Teiden huono kunto huoletti monia. Lisäksi toivottiin nuorille lisää aktiviteetteja, tapahtumia ja monenlaisia mahdollisuuksia. Toisaalta merkittävä osa ei osannut nimetä kehittämiskohteita lainkaan.

Kansainvälistymismahdollisuudet monen toiveissa, Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä vastataan nuorten toiveisiin nuorille kohdennettujen hankkeiden muodossa

Kyselyyn vastanneita nuoria kiinnostivat kovasti kansainvälistymismahdollisuudet esimerkiksi nuorisovaihtojen muodossa. Kolmannes vastaajista toivoi kansainvälistymiseen liittyviä mahdollisuuksia. Lisäksi esimerkiksi pakohuonepelit kiinnostivat jopa yli puolta vastaajista. Hajontaa kiinnostuksen kohteissa ja toivotuissa harrastusmahdollisuuksissa esiintyi kuitenkin runsaasti.  Nuorilta kysyttiin myös, mihin he käyttäisivät 1000 euroa, joka tulisi suunnata nuorille suunnattavan toimintaan. Vastauksissa korostuivat nuorille suunnattavat tapahtumat sekä harrastusmahdollisuuksien monipuolinen kehittäminen.

Etelä-Pohjalaiset Leader-ryhmät vastaavat nuorten tarpeisiin ja toiveisiin monipuolisilla nuorille suunnatuilla hankkeilla. Teemat ovat vaihdelleet alueittain, joukossa on ollut muun muassa nuorille tärkeä ekologisuus ja eettisyys sekä yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen. Hankkeilla on toteutettu myös esimerkiksi bändileirejä ja pelikasvatusta. Merkittävä osa nuorille suunnatuista Leader-hankkeista on kansainvälisiä ja ne toteutetaan yhteistyössä muiden EU-maiden Leader-ryhmien kanssa. Näin hankkeissa on voitu tarjota nuorille kansainvälisiä kokemuksia ja mahdollisuuksia. Lisäksi Leader-ryhmät jakavat rahoitusta nuorten omiin, pienempiin hankkeisiin. Päätökset hakemuksiin tekevät pääsääntöisesti ryhmien omat nuorisohallitukset.

Miten korona vaikuttaisi vastauksiin? 

Vallitsevassa, muuttuneessa tilanteessa kysely olisi mielenkiintoista toteuttaa uudelleen. Rauhallisuus, turvallisuus ja elintila ovat viime aikoina nousseet suureen arvoon. Etelä-Pohjanmaa näyttäytyy varmasti monelle nuorelle tällä hetkellä uudella tavalla.

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI