Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä, ei kovin lyhyesti

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.1 seuraavaa:

Kuntalaisaloite / Kauniston talo Patruunantiellä (ent. Säästöpankin talo)

Khall.             Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja totesi että, asiaan palataan myöhemmin Vieresniemen kokonaiskäsittelyn yhteydessä.

Kutsuntalautakunnan jäsenet 2019

Khall              Kutsuntalautakuntaan valittiin vuodelle 2019 Timo Turpela ja varalle Ville Kantola.

Kunnanjohtajasopimus

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanjohtajasopimuksen, joka sisältää erokorvauksen, kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Khall              Hyväksyttiin.

Lausunto ELY-keskukselle, Perhon kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksista

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus lausuntonaan ilmoittaa, että Vimpelin kunnalla ei ole huomautettavaa ELY-keskuksen rajaus- ja luokitusmuutos ehdotuksesta.

Khall              Hyväksyttiin.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019

Vt.kj.             Kunnanhallitus antaa oheismateriaalin mukaisen vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudatettavaksi toimielimissä ja vastuualueilla noudatettavaksi.

Khall              Hyväksyttiin.

Ostotarjous / Särkisen Perhekoti Oy

Kunnanhallitus 28.1.2019

Kuntalain 130 §:n mukaan kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Nyt esitetyn ostotarjouksen hinta on 0,2204 € / m2.

Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan kiinteistökaupan keskihinta kymmeneltä vuodelta kolmen kilometrin säteellä ko. tiloista tehdyistä kaupoista (ei rantaa eikä rakennuksia) on 0,2558 €/m2. Kauppahintojen keskihinta jaettuna keskipinta-alalla antaa keskineliöhinnaksi 0,1569 €/m2.  Kun rajataan pois viljelysmaata, metsämaata ja lomarakennuspaikan sekä asuinrakennuspaikan sisältävät kiinteistökaupat saadaan keskihinnaksi 0,1947 €/m2. Kauppahintojen keskihinta jaettuna keskipinta-alalla antaa keskineliöhinnaksi 0,1499 € / m2.

Kohteen markkina-arvo on selvitetty puolueettomasti alueella toteutuneiden kauppojen perusteella.

 Yritysvaikutusten arviointi:

Myönteisellä päätöksellä yrityksellä on mahdollisuus laajentaa ja monipuolistaa toimintaansa. Lisäksi myönteinen päätös vaikuttaa yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmiin positiivisesti. Yritys aikoo toiminnan laajentuessa työllistää seitsemän henkilöä nykyisten lisäksi. Hanke liittyy Vimpelin kuntastrategiaan, jossa elinkeinopolitiikan linjauksena on ”Yritystoiminnan tukemisessa kunnan tehtävänä on luoda mahdollisimman hyvät puitteet yrittämiselle Vimpelin kunnassa.

Valmistelija:    Vt. kunnanjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi,

Vt.kj.             Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) Vimpelin kunta myy Perhekoti Särkinen Oy:lle Vimpelin kunnan Sääksjärven kylällä sijaitsevat tilat Vinnilä RN:o 1:51 ja Tienhaara RN:o 1:34 yhteispinta-alaltaan 0,9075 ha.

2) Kauppahinta on yhteensä 2 000 euroa ja kauppahinta ei määräydy pinta-alan perusteella

3) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja sopimaan muista kauppaehdoista.

Khall.             Hyväksyttiin

Tontin myynti Jukkalan alueelta

A-M. ja L. S. ovat ilmoittaneet halukkuutensa ostaa määräalan omakotitalon rakentamista varten Vimpelin kunnan Vimpelin kylässä kunnan omistamasta Mäntylä-nimisestä tilasta RN:o 11-366. Määräala on asemakaava-alueella ja merkitty AO-tontiksi (kortteli/tontti n:o 262/2). Määräala on 2063 m2.

Kaupassa noudatetaan Vimpelin kunnanvaltuuston 29.1.2018 § 4 päättämiä kaupan ehtoja.

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden tai osuuksien myynnistä, ellei hallintosäännössä ole annettu toimivaltaa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Kauppakirjaluonnos on esillä kokouksessa.

Valmistelija:    Vt.kj. Seija Kinnunen
Lisätietoja       Tekninen johtaja Ville Karjalainen

Vt.kj.             Kunnanhallitus päättää

1) myydä A-M. ja L. S:lle Vimpelin kunnan Vimpelin kylässä kunnan omistamasta Mäntylä-nimisestä tilasta RN:o 11-366 määräalan asemakaava-alueelta AO-tontti kortteli/tontti n:o 262/2 pinta-alaltaan 2063 m2.

2) että kauppahinta on 10 287,93 euroa

3) että kaupan ehdoissa noudatetaan Vimpelin kunnanvaltuuston 29.1.2018 § 4 määrittelemiä kaupan ehtoja

4) oikeuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja sopimaan muista kaupan ehdoista.

Khall         Hyväksyttiin    

__________

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI