Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2021 | Koulurakentaminen alkaa

0
Ähtärin kaupungintalo

Ähtärin vuoden 2021 talousarvio

Koulurakentaminen käynnistyy, tarkasta talouskurista huolimatta turvataan erityisesti ähtäriläisten lapsiperheiden hyvä arki. Tuloveroprosenttiin tulossa 0,5 prosenttiyksikön korotus.

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2021 on n. 50 000 euroa ylijäämäinen. Tiukka talouskuri jatkuu myös ensi vuonna ja toimintakuluissa tavoitellaan nollakasvua. Tuloveroprosenttiin on tulossa kaupunginvaltuuston hyväksymä 0,5 prosenttiyksikön korotus. Henkilöstöön kohdistuvia säästötoimia ei talousarvioon sisälly.

Perusasteen ja toisen asteen koulujen rakentaminen käynnistyy vuoden 2021 aikana. Kaupunginvaltuustolla on vuoden viimeisessä kokouksessaan päätettävä, rakennetaanko Ähtäriin täysin uusi perusasteen koulurakennus vai onko rakentamisen pohjana toinen ehdolla olevista ns. hybridimalleista. Vuodelle 2021 kohdistuvat investoinnit ovat runsaat 3,6 miljoonaa euroa, kahdelle seuraavalle vuodelle investointien nettovaikutuksen arvioidaan olevan n. 9–10 miljoonaa euroa.

Avainlukuja 2021

Ähtärin kaupungin verotulojen on arvioitu ensi vuonna olevan noin 21,3 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan muutettuun talousarvioon nähden vajaalla 100 000 eurolla noin 19 miljoonaan euroon.

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2021 ovat runsaat 3,6 miljoonaa euroa. Suurimpina yksittäisinä kohteina ensi vuonna ovat perusopetuksen koulun sekä toisen asteen kampuksen rakentamisen käynnistyminen, yhteensä n. 1,1 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä pysynee vuonna 2021 suurin piirtein nykyisellä tasolla, n. 24 miljoonassa eurossa, mikä on 4 363 euroa asukasta kohti (rahoituslaskelman mukaan 28,2 miljoonaa euroa/5 127 euroa asukasta kohti).

Hallinto- ja talousosasto

Vuonna 2021 päivitetään kaupungin tietohallintoratkaisuja ajanmukaisisiksi mm. hankkimalla toimielimille sähköiset kokouslaitteet. Joulukuun 2020 alussa käyttöön otettavan palkkahallinnon ja hr-toiminnan tietojärjestelmien kehitystyötä jatketaan myös ensi vuonna. It-toiminnon resursseja sitovat lisäksi muut kehityshankkeet, kuten talouden raportoinnin valtakunnallinen uudistus.

Sivistystoimi

Sivistystoimen talousarviossa pääpaino on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä ja perheiden tukemisessa. Taustalla ovat kouluterveyskyselyn tulokset, joiden mukaan yksilötasolla on erityisenä haasteena asioiden moninaisuus ja oikean tukimallin löytäminen.

Nuorisopalveluihin saadaan tarvittavia lisäresursseja, kun Ähtärin yhteisöllinen yhteiskoulu -hanke käynnistyy vuoden alussa. Länsi- ja Sisä-Suomen AVlta saatu erityisavustus tähtää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kuraattoripalvelut vahvistuvat yhteistyössä Soinin kunnan kanssa. Uutena avauksena on myös lastenhoitoavun järjestäminen Ähtärissä, mikä toteutetaan yhdessä valtakunnallisesti toimivan MLL:n kanssa.  Yhteistyötä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään myös Kuusiolinnan, KuusSoTen sekä sivistystoimen välillä.

Oppivelvollisuuden pidentymiseen varaudutaan myös Ähtärissä. Opiskelijoita kiinnostava kurssitarjonta sekä opetuksen laatu ovat keskeisiä tekijöitä lukiovalinnassa. Ähtärin lukion houkuttavuutta lukioiden välisessä kilpailussa vahvistaa mm. lukion aloittaville tarjottavat oppimateriaalit ja tietokoneet sekä liikenneturvallisuuden kurssi, jonka yhteydessä voi suorittaa ajokortin.

Kirjastolla on suunnitteilla yläkoululaisten lukupiiri vuodelle 2021 sekä aktiviteetteja koululaisille opettajien toivomusten mukaan. Kirjasto järjestää myös satutuokioita sekä vapaamuotoisia ryhmäkokoontumisia (mm. mangamiitit) kouluikäisille. Pirkanlinnan Pirkansalissa järjestetään digiopastusta, kirjailijavierailuja ym. tapahtumia erityisesti Senioritoiminta-hankkeeseen liittyen.

Uutta vapaa-aikasuunnitelmaa työstetään vuonna 2021. Kuluvana vuonna aloitetut seuraparlamentit, joissa kolmannen sekä neljännen sektorin toimijat ja muut aktiivit keskustelevat ajankohtaisista asioista ovat olleet suosittuja ja niiden toteuttamista jatketaan myös tulevana vuonna.

Kulttuuripalveluita tuodaan vuonna 2021 kuntalaisten ulottuville tuottamalla toimintaa keskustan torin uudelle esiintymislavalle Kultaiselle korille ja Suomen pienimpään näyttelytilaan Tuulikaappigalleriaan Pirkanlinnan kulttuurikeskukseen. Ähtäri-hallin asemaa suurempien tapahtumien areenana vahvistetaan. Kesällä 2021 nähdään Pirkanpohjan taidekeskuksessa koronan vuoksi vuodelta 2020 siirtynyt ”15 tekijää” -nykytaidenäyttely.

Liikuntapalveluita vahvistetaan kehittämällä luonto-, ulkoilu- ja liikuntareittejä. Arpaisten reitin Ähtärin puolella olevat osuudet kunnostetaan maanomistajasopimusten valmistuttua. Reitit julkaistaan reittisovelluksessa, mikä entisestään parantaa niiden käytettävyyttä.

Elinvoima

Vuonna 2021 elinkeinotoimen painopistealueina ovat alueelle tyypillisten toimialojen vahvistaminen, keskusta-alueen elävöittäminen sekä palveluiden monipuolistaminen ja olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten tukeminen. Kansainvälistymisen edellytysten parantaminen on merkittävä osa kaikkien elinkeinojen kehittämistä. Yritysten omistajanvaihdoksia pyritään edistämään järjestämällä aiheesta koulutuksia ja tilaisuuksia.

Vuodelle 2021 on valmistelussa investointeja yhdistysten toimeenpanemiin hankkeisiin sekä matkailualueen kehitystoimiin. Kotimaan matkailun lisääntyminen alueella tuo lisää toimintaa ja tuloja alueen yrityksiin. Matkailun kerrannaisvaikutukset ovatkin merkittävät myös jatkossa.

Kehittämistoimenpiteissä hyödynnetään vakiintuneita rahoitusohjelmia ja seurataan myös tarkasti uusia, koronapandemian mukanaan tuomia rahoitusratkaisuja.  Ähtäri on vuonna 2021 mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Omistajanvaihdospalvelu, SERC-hanke ja Kuuden tähden reitistö -hanke.

Ähtäri osallistuu kehittämistyöhön Kuudestaan ry:n Leader -ryhmän kautta sekä ostamalla alkavan yrittäjän neuvontapalvelut Uusyrityskeskus NeuvoaKuudestaan ry. Kansainvälistymispalveluissa tehdään yhteistyötä Viexpon kanssa.

Elinvoimaohjelma vuosille 2021-2025 päivitetään vuoden 2021 aikana.

Tekninen toimiala

Vuoden 2021 ja kahden seuraavan vuoden keskeisin investointihanke teknisellä toimialalla on perusopetuksen koulurakentaminen. Myös Sedun kanssa yhteistyössä toteutettavan toisen asteen kampuksen rakentaminen käynnistyy Tuomarniemelle. Vuonna 2021 päätetään myös mahdollisen uuden uimahallin rakentamisesta.

Katu- ja puistoalueiden hankkeisiin sisältyy mm. olemassa olevan infran ylläpitoa, kuten kaavateiden korjauksia, katuvalaistuksien uusimista, puistojen parannusta ja liikuntareittien rakentamista.

Talousarvio vuodelle 2021 lukuina

ÄHTÄRI (KAUPUNKI) TA-esitys 2021 TP ennuste 2020 TP 2019
Asukasluku 5500 5 510 5 616
Veroprosentti 22,5 22 22
Verotulo, milj. euroa 21,3 20,7 20,3
Vuosikate, milj. euroa 2,8 2,4 0,7
Nettoinvestoinnit milj. euroa 2,5 4,9 3,1
Poistot ja arvonal, milj. euroa 2,7 2,7 2,9
Vuosikate %-poistoista 103 88,9 25,1
Valtionosuudet milj. euroa 19,0 20,0 18,4
Lainakanta, milj. euroa 28,2 28,5 26,5
Lainakanta, euroa/asukas 5 127 5 172 4 719
Verotulot, euroa/asukas 3 876 3 757 3 623
Tilikauden ylijäämä milj. euroa 0,050 -0,3 2,6

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI