Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä 14.4.

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.4.2020 muun muassa seuraavista asioista:

TT BOTNIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 16.3.2020 

Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 § 22 päättänyt mm. seuraavaa: – hyväksyä luonnokset Työterveys Botnia Oy:n yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta, ja valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen tai osakassopimukseen mahdollisesti tulevat merkitykseltään vähäiset muutokset. TT Botnia Oy:n osakassopimusta on osakkaiden välisissä neuvotteluissa tarkennettu seuraavasti: – Yhtiön toiminta-alueeksi on merkitty koko maa, jolloin on tarvittaessa mahdollisuus hyväksyä yhtiön uudeksi osakkaaksi toimijoita myös maakunnan ulkopuolelta. Perustamisvaiheessa yhtiö on alueellinen toimija. Lisäksi mahdollisiksi osakkaiksi voidaan hyväksyä myös muita julkisrahoitteisia tahoja, kuten yliopistot ja ammattikorkeakoulut. – tehty tarkennuksia mm. asioihin, mistä hallitus päättää ja mistä yhtiökokous päättää, osakeyhtiölain mukaisuuden varmistamiseksi – täsmennetty tiedonsaantioikeuteen oikeutettuja sekä sopimussakkoon liittyvää olennaisuuden määritelmää – kirjattu hallituksen kokoonpano sekä poistettu varajäsenten valinta – välimiesoikeuden sijaan oikeuspaikkana on Pohjanmaan käräjäoikeus. Tehdyt muutokset ja korjaukset ovat merkitykseltään vähäisiä, eivätkä muuta sopimuksen keskeisiä määräyksiä, kuten osakkeiden luovuttamista koskevia määräyksi tai muuta yhtiön toiminnan tarkoitusta toimia in-house yhtiönä. Osakassopimusluonnos sekä osakassopimus muutosmerkinnöin ovat oheismateriaalina (ei-julkinen).

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutetun osakassopimuksen.

Merkitään, että esittelijänä toimi vt. kj. Nina Pärssinen. Vt. kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että osakassopimus palautetaan jatkovalmisteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

Kaupunginhallitus 14.04.2020

Kaupunginjohtajan päätösesitys: ”Merkitään, että osakassopimuksen osakeyhtiönlain mukaisuuden varmistamiseksi siitä on poistettu kohta ”Tiedoksisaantioikeus” ja sen sijaan lisätty määräys osakaskokouksesta, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin.” Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutetun osakassopimuksen.

Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY LAAJENTUMINEN:

OMISTAJAOHJAUS Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkaiden kesken on syksyn 2019 aikana käyty neuvotteluita Lappajärven kunnan liittymisestä osakkaaksi yhtiöön. Yhtiön hallituksen kokouksessa 12.12.2019 on käsitelty liittymisen vaihtoehtoja ja päädytty maksulliseen osakeantiin, jossa sekä Lappajärven kunta että Alajärven kaupunki merkitsisivät uusia osakkeita. KPMG on laatinut pyynnöstä esityksen osakemerkinnän toteutuksen eri vaihtoehdoista. Selvityksen mukaan on olemassa kaksi vaihtoehtoa järjestää Lappajärven kunnan ja yrittäjäosakkaiden osakkuus JPYP:ssä: joko osakeantien kautta tai osakekauppojen kautta. Maksullisessa osakeannissa osakkeista maksettu määrä merkitään yhtiön osakepääomaan. Osakekaupoissa nykyiset osakkaat myyvät yhteisesti sovitun osuuden osakkeistaan Lappajärven kunnalle ja kunnassa sijaitseville yrittäjille. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n tilinpäätöksen 2018 mukaan sillä on omaa pääomaa yhteensä 321.121 euroa, josta osakepääoma on 118.500 euroa ja voittovaroja 202.621 euroa. Yhtiö on toimintaansa nähden vakavarainen ja tarvetta oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen ei ole. Alajärven kaupunki maksaa osakassopimuksen perusteella Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:lle vuotuista vuoden 2020 talousarvion perusteella noin 264.000 euroa.

Antti Joensuu ja Vesa Koivunen olivat esteellisinä poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.19–17.32. Esteellisyyden perusteena JPYP Oy:n hallituksen jäsenyys. Hallintojohtajan päätösesitys: ”Kaupunginhallitus päättää seuraavasta omistajaohjauksen linjauksesta: – Alajärven kaupunki edellyttää, että Lappajärven osakkuus JPYP Oy:ssä toteutetaan osakeannin sijaan osakemyynnillä niin, että nykyiset osakkaat myyvät osakkeita suoraan Lappajärven kunnalle. – Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että osakemyynnin jälkeen Alajärven kaupungin osake-enemmistö yhtiössä säilyy.”

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI