Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Kaupunginhallituksen päätäkset kokouksesta 3.10.

LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE SEKÄ OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUKSISTA

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Vaasan hallinto-oikeudelle  lausunnon.

Hyväksyttiin

KAUPUNGINHALLITUKSEN LAUSUNTO VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETYISTÄ ASIOISTA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja
Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnalta lausunnot toimenpiteistä, joihin
tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksessaan esittämät
suositukset antava aihetta siltä osin, kun suositukset kohdistuvat ko. lauta-
kunnan toimialaan.

Merkittiin, että Henna Matintupa oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan klo 17.10–17.12.

Hyväksyttiin.

ELINVOIMAJOHTAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN / HAASTATTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää julistaa elinvoimajohtajan viran julkiseen hakuun
ja nimeää haastattelutyöryhmän valmistelemaan elinvoimajohtajan valin-
taa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus päätti julistaa elinvoimajohtajan viran julkiseen hakuun ja
nimesi haastattelutyöryhmään kaupunginjohtajan, henkilöstöjohtajan, val-tuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajat sekä hallituksen ja valtuuston puheen-
johtajat ja heidän estyneinä olleessaan heidän varaedustajansa.

JÄRVINET OY:N MUUTETUN YHTIÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä  Järvinet Oy:n yhtiöjärjestyksen.

Merkittiin, että Kuisma Kujala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja pää-
töksenteon ajaksi klo 16.55–16.56. Esteellisyyden perusteena Järvinet
Oy:n hallituksen jäsenyys.

Hyväksyttiin.

EPV ALUEVERKKO OY HOISKO-LUOMA-AHO 110 KV VOIMAJOHTOHANKE, LAUSUNTO

Merkittiin, että Jukka Joensuu poistui esteellisenä asian käsittelyn ja pää-
töksenteon ajaksi klo 16.58–17.05. Esteellisyyden perusteena maanomis-
tus hankealueella (intressijäävi).

Kaupunginjohtaja teki seuraavanlaisen muutetun päätösesityksen:
Asia palautetaan valmisteluun. Tekninen toimi selvittää yhdessä EPV Alue-
verkko Oy:n edustajien kanssa uuden reitityksen linjaamisesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.

ALAJÄRVEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS, TUPASAAREN JA HAUTASEN ALUEET

Kaavoitettavan alueen keski- ja eteläosassa on voimassa Alajärven kirkon-
seudun oikeusvaikutukseton osayleiskaava 1984. Alueelle on osoitettu
kaavassa EK kaatopaikka-aluetta, T teollisuus ja varastoaluetta, MT maa-
ja metsätalousaluetta, AP pientalovaltaista asuntoaluetta ja VL lähivirkis-
tysaluetta. Osalla aluetta ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Alueella on
vireillä Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035, joka on
parhaillaan luonnosvaiheessa.
Alueella on voimassa yhteensä kymmenen rakennus- tai asemakaavaa:
– Alajärven kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Hautasenky-
dön alue vuodelta 1985.
– Alajärven kirkonseudun rakennuskaavan muutos vuodelta 1991.
– Alajärven kirkonseudun rakennuskaavan muutos vuodelta 1986.
– Alajärven kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Hautasenky-
dön alue vuodelta 1987.
– Alajärven kirkonseudun rakennuskaavan muutos, korttelit 607 ja
609 sekä tiealue vuodelta 1990.
– Alajärven kirkonseudun rakennuskaavan muutos, kaupunginportin
alue vuodelta 1991.
– Alajärven teollisuusalueen rakennuskaavan muutos ja laajennus,
Juurikaskytö vuodelta 1991.
– Alajärven kirkonseudun rakennuskaavan muutos, Juurikaskydön
alue vuodelta 1997.
– Alajärven teollisuusalueen rakennuskaavan muutos ja laajennus,
Juurikaskytö vuodelta 1986.
– Alajärven kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus vuodel-
ta 2005.

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavamuutoksen ja laajennuksen laatimisen oheismateriaalikartassa esitetylle Tupasaaren ja Hautasen alueille. Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikenteellisen
yleissuunnitelman käynnistämisen sekä toimintojen vyöhykkeistämisen ja
kuntalaiskyselyn laatimisen. Määräraha varataan ensi vuodelle talousarvioon.

Hyväksyttiin.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI