Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 7.11.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
– hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Seinäjoen kaupungin ja naapu-
rikuntien (12 kuntaa) ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi 1.1.2023
alkaen. Sopimus korvaa voimassa olevan Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (12 kuntaa) ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen.
– hyväksyy Ilmajoen kunnan uudeksi sopimusosapuoleksi 1.1.2023 alkaen edellyttäen, että Ilmajoki hyväksyy yhteistoimintasopimuksen.

Hyväksyttiin.

PERIAATESOPIMUS KRAATTERIJÄRVEN GEOPARK -YHDISTYKSEN JA ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLISEKSI TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIKSI

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen periaatesopimuksen Kraatterinjärven Geopark -yhdistyksen ja Alajärven kaupungin väliseksi toiminta- ja rahoitusmalliksi.

Hyväksyttiin.

HYVINVOINTIALUEEN ESITYS KUNNILLE KIINTEISTÖJEN VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää
– hylätä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen esityksen ja
– noudattaa asetuksen (272/2022) mukaista 6 %:n pääomavuokraa.

Hyväksyttiin.

ÄHTÄRINJÄRVEN VASIKKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ähtärinjärven Vasik-
kasaaren (päiv. 28.9.2022) ranta-asemakaava hyväksytään.
Päätöksestä määräytyy maanomistajalle hyväksytyn taksan mukainen
maksu 2 000 euroa (kv 17.8.2009 § 85), asemakaavan käsittelymaksu.

Hyväksyttiin.

EPV ALUEVERKKO OY HOISKO-LUOMA-AHO 110 KV VOIMAJOHTOHANKE, LAUSUNTO

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän kohdalla kuultiin asiantuntijana
kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-ahoa klo 18.29-19.02.
Tekninen johtaja täydensi päätösesitystään kuulumaan seuraavasti:
Alajärven tekninen lautakunta esittää Alajärven kaupunginhallitukselle lau-
suntonaan, että Hoisko-Luoma-Aho 110 kV voimajohtohanke tulee kiinnit-
tyä Luoma-ahon teollisuusalueelle, siten ettei hanke vaaranna tulevan bio-
kaasulaitoksen 34 T-4 korttelin tontin 2 toteuttamista ja käyttöä. Johtokatu
tulee sijoittua kaavaluonnosalueen VL-alueelle tai kauemmaksi, siten kuin-
ka maankäyttö sekä pelastuslaitos ja TUKES vaativat.
Tämän lisäksi lautakunta esittää hallitukselle lausuntonaan, että 110 kV
johtokatu tulee sijoittua asutuksesta minimissään 200 metrin etäisyydelle.
Tämän lisäksi alueella on vapaa-ajan virkistykseen tarkoitettuja rakennuk-
sia ja rakennelmia, jotka tulee huomioida johtokadun sijoittumisessa siten,
ettei virkistysarvot niissä häiriinny. Johtokatu tulisi sijaita vähintään 100
metrin etäisyydellä laavuista tai muista virkistykseen tarkoitetuista raken-
nelmista tai rakennuksista. Lisäksi johtokatu ei saa rasittaa vain yhtä tai
kahta maanomistajaa, vaan sijoittaminen tulisi olla tasapuolista maanomis-
tajia kohtaan huomioiden maaston luontaiset vyöhykkeet ja rajaukset. Tek-
ninen lautakunta esittää EPV Alueverkko Oy:n esitykseen muutoksena liit-
teenä olevan kartan, johon on merkittynä vihreällä lautakunnan esittämä
uusi johtokatualue linjaus.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI