Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 6.9.

JÄRVI-POHJANMAAN VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 2021 – 2025

Kuntalain 27 §:n mukaisesti ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Alajärvellä vanhusneuvosto toimii osana Järvi-Pohjanmaan perusturvaa. Edellisellä valtuustokaudella vanhusneuvostossa on ollut edustettuna eri järjestöjen edustajia niin, että neuvosto olisi edustuksellinen alueen maantieteellisyys ja eri järjestöt huomioon ottaen.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan alaisena toimivan vanhusneuvoston jäseninä on ollut myös Vimpelin ja Lappajärven kuntien edustajat.

Alajärven kaupunginhallitus pyytää alueella toimivia vanhusjärjestöjä tekemään esityksiä Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Vimpelin ja Lappajärven kuntia tekemään esityksensä Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi.

Hyväksyttiin

JÄRVI-POHJANMAAN VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 2021 – 2025

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto, jossa vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston keskeisenä tehtävänä on edistää ja seurata vammaisten henkilöiden kannalta kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa. Vammaisneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämässä. Yhtenä tärkeänä osana tätä toimintaa on tiedottaminen. Alajärvellä vammaisneuvosto toimii osana Järvi-Pohjanmaan perusturvaa. Edellisellä valtuustokaudella vammaisneuvostossa on ollut edustettuna eri järjestöjen edustajia niin, että neuvosto olisi edustuksellinen alueen maantieteellisyys ja eri järjestöt huomioon ottaen.

Järvi-Pohjanmaan perusturvaa alaisena toimivan vammaisneuvoston jäseninä on ollut myös Vimpelin ja Lappajärven kuntien edustajat.

Alajärven kaupunginhallitus pyytää alueella toimivia vammaisia ja heidän omaisiaan edustavia järjestöjä tekemään esityksiä Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Vimpelin ja Lappajärven kuntia tekemään esityksensä Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi.

”Esitykset pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle viimeistään 30.9.2021.”

Hyväksyttiin esitys kaupunginjohtajan tekemällä täydennyksellä.

RC HIETANEVA RY:N LAINAHAKEMUS / HIETANEVA UAS INFRA

Alajärven kaupunginvaltuusto on 24.8.2015 antanut kaupunginhallitukselle valtuudet myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella alajärveläisille yhdistyksille tilapäistä, korotonta lainaa kaupungin toimintaa tukevissa kehittämis- ym. hankkeissa enintään hankkeen saaman rahoituspäätöksen mukaisen summan, kuitenkin enintään 30.000 euroa. Lisäksi hankkeiden tulee olla yleishyödyllisiä ja kuntalaisia riittävän laaja-alaisesti koskevia, eivätkä ne saa liittyä elinkeinotoimintaan. Lisäksi hankkeiden kustannusten täytyy hanketoimijan kokoon nähden olla sen suuruisia, että toimijan ei kohtuudella voida olettaa pystyvän niitä itse väliaikaisesti rahoittamaan. Väliaikaisrahoituksesta kaupunginhallitus päättää tapauskohtaisesti ja lainan myöntämiseen liittyvistä käytännön yksityiskohdista päättää talousjohtaja.

Hietaneva ry. anoo hakemuksessaan kaupungin korotonta lainaa Hietaneva UAS Infra -hankkeen kustannuksia varten. Hankkeen tarkoituksena on luoda, kehittää ja ylläpitää lennokkien ja droonien harrastusmahdollisuuksia jäsenilleen Alajärvellä ja sen ympäristössä.

Lainaa hankkeen toteuttamiselle yhdistys anoo 10.000 euroa. Hanke on saanut Aisaparin hallitukselta myönteisen päätöksen. Hankkeen kokonaiskustannus on 13.100 €, josta julkisen tuen rahoitusosuus on 8.515 euroa. Hanke on yleishyödyllinen eikä liity elinkeinotoimintaan. Ely-keskuksen myönteisen rahoituspäätöksen hanke on saanut 1.7.2021 ja hankkeen toteutusaika on 1.5.2021–30.9.2023.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituspäätös on oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus päättää myöntää Hietaneva ry:lle tilapäistä, korotonta lainaa Hietaneva UAS Infra -hankkeen toteuttamiseen ja tilapäiseen rahoittamiseen enintään 13.100 euroa. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään kahden viikon kuluessa ELY-keskuksen suorittamasta hankkeen loppumaksatuksesta. Hankkeen toteuttaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille em. loppumaksatuspäivän. Lainan myöntämiseen liittyvistä muista käytännön yksityiskohdista päättää talousjohtaja.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA RUSK AB:N VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS

Rusk Ab on etsinyt Alajärveltä sopivaa tonttia padelhallin rakentamiseksi. Toimijan tarkoituksena on rakentaa noin 1 500 m2 :n suuruinen halli viidelle padelkentälle tarvittavine sosiaalitiloineen. Toimijan edustajien ja teknisen toimen edustajien tapaamisessa on heidän tarkoituksiinsa parhaaksi vaihtoehdoksi valikoitunut tontti 404/1. Tontti sijaitsee Tehtaantien ja Mäntykaaren kulmauksessa osoitteessa Mäntykaari

  1. Tontin kaavamerkintä on YL (julkisten lähipalveluiden korttelialue). Kaavallisesti on mahdollista käyttää tonttia liikuntapalveluiden tonttina. Tontti on noin 4 680 m2 :n suuruinen määräala kaupungin omistamista Takakytö (RN:o 5-401-5-1003) ja Yhteishyvä (RN:o 5-401-5-912) -nimisistä tiloista. Toimijan tarkoituksena on ostaa tontti, mutta aikataulullisista syistä johtuen kauppakirja ei ehtisi saada lainvoimaa (omistus- ja hallintaoikeus siirtyy kauppakirjan allekirjoituksin) heidän suunnittelemassaan rakentamisaikataulussa.

Maanvuokrasopimus laaditaan toistaiseksi voimassa olevana siten, että kun tontille rakennettavan rakennuksen käyttöönottotarkastus on suoritettu, allekirjoitetaan erikseen käsittelyyn tuotava tontin kauppakirja, jolloin tämä vuokrasopimus purkautuu.

Tontin vuosivuokraksi on sovittu yleisesti käytetty 4 % tontin myyntihinnasta. Tontin myyntihinta on 4,15 €/m2, eli 19.422 €. Täten vuosivuokraksi tulee 776,88 €.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä maanvuokrasopimusluonnoksen Alajärven kaupungin ja Rusk Ab:n välillä kaupungin omistamista tiloista Takakytö (RN:o 5-401-5-1003) ja Yhteishyvä (RN:o 5-401-5-912) maanvuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. Alue muodostaa asemakaavan mukaisen tontin 404/1. Tontin vuosivuokra on 776,88 €.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KESKUSTAN JA LÄHIYMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVAN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMISEN TÄYDENTÄMINEN

Kaupunginhallitus päättää valita edustajansa Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan ohjausryhmään.

Kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin Pentti Joensuu (varajäsen Kari Korhonen) ja Jarmo Hänninen (varajäsen Antti-Kalle Levijoki)

Hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI