Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä – pitkän kaavan mukaan, hieman lyhennettynä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.5. seuraavaa:

KAUPUNGINJOHTAJA VESA KOIVUSEN VUOSILOMA

Alajärven kaupungin johtamissopimuksen (kaupunginhallitus 2.5.2016 § 73) mukaan kaupunginjohtajan vuosilomista, talkoovapaista sekä koulutusvapaista ym. virkavapaista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivuselle on kertynyt lomavuodelta 2019 vuosilomaoikeutta 38 päivää. Hän on pyytänyt, että voisi pitää vuosilomaa 8.7.2019 – 4.8.2019 (20 päivää).

Kaupunginhallitus päättää myöntää kaupunginjohtaja Vesa Koivuselle vuosilomaa edellä olevan anomuksen mukaisesti.

Vesa Koivunen poistui asianosaisjääviyden perusteella asian käsittelyn ajaksi klo 16.31–16.34.

Khall   Hyväksyttiin. 

ASIAKASOHJAUSYKSIKÖN OHJAAJIEN TYÖAIKAMUUTOS

Järvi-Pohjanmaan asiakasohjausyksikkö Alviinassa noudatetaan yleistyöaikaa. Asiakasohjaajien työajasta on toimistotyötä 70% ja asiakkaan luona tapahtuvaa työtä 30%. Toimistotyö sisältää mm. kotihoidon, asumisyksikköjen ja tukipalvelujen (ateria, turvapuhelin, päivätoiminta) viranhaltijapäätökset. Asiakasohjausyksikössä on jatkuva puhelinpalvelu klo klo 8-15 välisen ajan, jolloin aina yksi henkilö vastaa puheluihin. Asiakkaan luona laaditaan palvelutarpeen arvioinnit tarvittaessa.

Toimistotyöaikaa sovelletaan esimerkiksi niihin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, joiden työt ovat luonteeltaan hallinnollisia, suunnittelu ja laskentatehtäviä. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. (KVTES 8§). Asiakasohjausyksikkö Alviinassa työn luonne ja laatu täyttävät toimistotyöajan edellytykset.

EteläPohjanmaan asiakasohjausyksiköissä toimistotyöaika on käytössä mm. Seinäjoen Ikäkeskuksen, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Lapuan asiakasohjausyksiköissä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Joensuu poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.08 – 19.10. Jääviyden peruste on intressijäävi.

Vs. peruspalvelujohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

Perusturvalautakunta päättää, että asiakasohjausyksikön ohjaajien työaika muutetaan yleistyöajasta toimistotyöhön työn luonteen ja laadun vuoksi 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen on 29.4.2019 ilmoittanut, että kaupunginhallitus käyttää asiassa kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Saadun lisäselvityksen perusteella kaupunginhallitus päättää pysyttää Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan päätöksen sellaisenaan.

Jukka Joensuu poistui asianosaisjääviyden perusteella asian käsittelyn ajaksi klo 16.34–16.36.

Khall   Hyväksyttiin.

TALOUSARVION 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021/2022 LAADINTAOHJE

Alajärven kaupunki tuottaa kuntapalvelut oman kunnan asukkaille ja lisäksi myös joitakin palveluita kuntalain mukaisesti yhteistoimintana naapurikunnille. Edellisestä poiketen kuntien muodostama yhteinen toimielin tuottaa perusturvan palvelut Alajärven kaupungille sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnalle (ns. tilaaja–tuottaja-malli).

Tilaaja–tuottaja-mallia käytetään soveltuvin osin myös kuntapalveluiden ostopalvelusopimuksissa sivistystoimen Alajärven ja Vimpelin palvelutuotannossa. Edellä mainitun lisäksi Alajärven kaupungilla, Soinin ja Vimpelin kunnilla on kuntayhteistyötä (ostopalvelu) maaseututoimessa ja ympäristötoimessa sekä musiikkiopiston ja kansalaisopiston palveluissa. Myös näiden kuntapalveluiden osalta noudatetaan soveltuvin osin tilaaja–tuottajamallia varsikin kustannusten jaon osalta.

Lautakunnat ja tuottajat valmistelevat talousarvioehdotukset noudattaen kuntien keskushallintojen esityksiä tuotteisiin liitettävistä sitovista perusteluista (palvelutaso).

Peruskunnat valmistelevat omat talousarvioehdotuksensa palvelujen ostomäärärahoina. Tarjouksissa tilauksia koskevat määrärahat ovat nettosidonnaisia ja niiden sitovuustaso on suurtuote. Tilatessaan tuotteen valtuusto samalla hyväksyy sen hinnan.

Yhteistoimintakuntien taloustyöryhmässä on laadittu yhtenäinen vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021í2022 taloussuunnitelmien laadintaohje. Ohjeessa on mainittu talousarvioprosessin vaiheiden aikataulut, osallistujat ja tuotokset (oheismateriaali).

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021í2022 taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Khall    Hyväksyttiin.

MENKIJÄRVEN METSÄSTYSSEURA RY:N LAINAHAKEMUS / LAHTIVAJA-HANKE

Alajärven kaupunginvaltuusto on 24.8.2015 antanut kaupunginhallitukselle valtuudet myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella alajärveläisille yhdistyksille tilapäistä, korotonta lainaa kaupungin toimintaa tukevissa kehittämis- ym. hankkeissa enintään hankkeen saaman rahoituspäätöksen mukaisen summan, kuitenkin enintään 30.000 euroa. Lisäksi hankkeiden tulee olla yleishyödyllisiä ja kuntalaisia riittävän laaja-alaisesti koskevia, eivätkä ne saa liittyä elinkeinotoimintaan. Lisäksi hankkeiden kustannusten täytyy hanketoimijan kokoon nähden olla sen suuruisia, että toimijan ei kohtuudella voida olettaa pystyvän niitä itse väliaikaisesti rahoittamaan. Väliaikaisrahoituksesta kaupunginhallitus päättää tapauskohtaisesti ja lainan myöntämiseen liittyvistä käytännön yksityiskohdista päättää talousjohtaja.

Menkijärven metsästysseura ry. anoo hakemuksessaan kaupungin korotonta lainaa Lahtivaja -hankkeen kustannuksia varten. Hankkeella suunnitellaan ja toteutetaan hirvien lahtiliiverin rakentaminen metsästyseuralle. Rakentamisessa huomioidaan teurastustilojen hygieenisyys ja puhdistettavuus, jätevesien asianmukainen käsittely viemärin umpisäiliön kautta sekä oikean lihan säilytyslämpötilan varmistaminen kylmälaitteiston avulla. Lainaa hankkeen toteuttamiselle yhdistys anoo 30.000 €.

Hanke on saanut Aisaparin hallitukselta myönteisen päätöksen. Hankkeen kokonaiskustannus on 66.299 €, josta julkisen tuen rahoitusosuus on 33.149,50 €. Hanke on yleishyödyllinen eikä liity elinkeinotoimintaan. Elykeskuksen myönteisen rahoituspäätöksen hanke on saanut 10.4.2019 ja hankkeen toteutusaika on 1.3.–31.12.2019.

Kaupunginhallitus päättää myöntää Menkijärven metsästysseura ry:lle tilapäistä, korotonta lainaa hankkeen toteuttamiseen ja tilapäiseen rahoittamiseen enintään 30.000 euroa. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään kahden viikon kuluessa ELY-keskuksen suorittamasta hankkeen loppumaksatuksesta. Hankkeen toteuttaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille em. loppumaksatuspäivän. Lainan myöntämiseen liittyvistä muista käytännön yksityiskohdista päättää talousjohtaja.

Khall   Hyväksyttiin.

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KORTTELISSA 49, PÖLLÖ-MÄNNIKKÖ

Alueen maanomistajat hakevat 13.3.2019 saapuneella kaavamuutoshakemuksella omistamillensa tiloille 5-401-5-1077 Pöllö-Männikkö ja 5-401-51075 Viitaniemi asemakaavan muutosta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 2015 vuoden kaavoituskatsauksessa asian, mutta se ei ole siitä edennyt eteenpäin.

Kaavamuutosalue sijaitsee Alajärven keskustassa, Hirsikankaantien varressa, pesäpallokenttää vastapäätä. Kaavoitettavaksi esitetyn alueen pinta-ala on noin 1 hehtaari. Alueelle halutaan kaavoittaa asuntorakentamista kahdesta neljään kerrokseen siten, että Soinintien läheiselle alueelle sijoittuisi tehokkaampaa rakentamista ja Suvantotien puoleiselle matalampaa rakentamista.

Alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaavan muutos, joka on vahvistettu 4.7.1986. Kaavamuutosalue käsittää korttelin 49 joka on kaavamerkinnältään LH eli huoltoaseman korttelialue sekä niihin liittyvät VL eli lähivirkistys- ja katualueet. Huoltoaseman korttelialue on jäänyt toteutumatta siihen osoitettuun toimintaan.

Yksityisen maanomistajan hakema asemakaavamuutos vaatii asemakaavan käynnistämissopimuksen hyväksymistä, jossa määritellään tarkemmin muun muassa kunnan vastuu asemakaavoituksesta, kilpailutuksesta, työn tavoitteesta, selvityksistä sekä maanomistajien vastuusta maksaa kaupungille syntyneet kustannukset. Asemakaavan käynnistämissopimuksen luonnos on jaettu oheismateriaalina sekä kaavamuutosalueen maanomistajat ovat hyväksyneet luonnoksen. Lautakunnan jäsenille on jaettu kaavamuutosalueen kartta sekä kaavamuutoshakemus.

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle asemakaavamuutoksen käynnistämistä ja asemakaavoituksen käynnistyssopimuksen hyväksymistä. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteensä 5000 euron lisämäärärahan varaamista kaavamuutoksen laadintaan yhdyskuntasuunnitteluun sekä vastaavasti 5000 euron tuloja maanomistajalta samaan kohtaan vuodelle 2019.
Tekninen lautakunta.  Hyväksyttiin.
Merkittiin: Asiantuntijana kuultiin kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-ahoa.

Kaupunginhallitus päättää
1. käynnistää asemakaavamuutoksen korttelissa nro 49 ja hyväksyä asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen, ja
2. esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 5 000 euron lisämäärärahan varaamista kaavamuutoksen laadintaa varten kohtaan Yhdyskuntasuunnittelu / Kaavoitus (kp 72102), sekä vastaavasti 5 000 euron lisätuloja maanomistajalta samaan kohtaan vuodelle 2019.

Jarmo Hänninen poistui yhteisöjääviyden perusteella asian käsittelyn ajaksi 16.55–16.57.

Khall    Hyväksyttiin

HYÖRINGINHARJUN GEOLOGINEN RAKENNESELVITYS -HANKE, OSALLISTUMINEN JA KUSTANNUSOSUUS

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Jyrki Palomäki on 12.3.2019 ottanut yhteyttä ympäristösihteeriin ja pyytänyt Alajärven kaupunkia mukaan Hyöringinharjun geologinen rakenneselvitys – hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää Alajärven Hyöringinharjun vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita 1-vuotisen ohjelman puitteissa. Työ on tarkoitus toteuttaa vuosien 2019 – 2020 aikana. Maastotyöt aloitetaan maatutkaluotauksella ja tutkimuksia jatketaan maastokartoituksilla, maaperäkairauksilla ja havaintoputkiasennuksilla, geofysikaalisilla mittauksilla sekä mahdollisilla ominaisantoisuus – / koepumppauksilla.

Hanke on tarkoitus toteuttaa Geologian tutkimuskeskus GTK:n, Alajärven vesiosuuskunnan, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Alajärven kaupungin yhteistyöprojektina. Projekti käynnistyy rahoitusjärjestelyjen ja sopimusten allekirjoittamisen jälkeen mahdollisimman pian.

Hankkeen kokonaiskustannus on 104 000 €, joka jakautuu seuraavasti:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 42 000 € Geologian tutkimuskeskus GTK 30 000 € Alajärven Vesiosuuskunta 26 000 € Alajärven kaupunki 6 000 €

Projektin tavoitteena on selvittää tutkimusalueen harjun geologista rakennetta siten, että tulosten avulla voidaan arvioida mm. harjukerrostumien laatua, laajuutta ja pohjavesiensuojelun nykyisen rajauksen oikeellisuutta, sekä alueelle sijoittuvien elinkeino- ja liikennetoimintojen mahdollisesti aiheuttamaa riskiä pohjavedelle. Työn puitteissa laaditaan myös tutkimusalueen 3 D-maaperämalli ja pohjaveden virtausmalli, jolla voidaan simuloida pohjavesiolosuhteiden muutoksia vaihtelevissa tilanteissa, esim. vedenhankinnan optimointiin ja ympäristövaikutuksiin liittyen. Tutkimuksiin sisältyy myös pohjaveden ominaisantoisuuspumppauksia 1 pisteessä sekä pohjavesinäytteenottoa ja analytiikkaa. Tutkimus toteutetaan jo olemassa oleviin tutkimuksiin pohjautuen.

Harjualueiden geologisilla rakennetiedoilla edesautetaan pohjaveden suojelun ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista tärkeillä pohjavesialueilla, mm. paikantamalla pohjaveden virtausta estävien kalliokynnysten, sekä karkeiden, hyvin vettä johtavien maaperäkerrosten sijainti. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista. Rakennetutkimuksella tuotettua tietoa voidaan hyödyntää myös uusien vedenottopaikkojen määrittämisessä sekä kalliopohjaveden virtausmallia laadittaessa.

Alajärven Saukonkylän pohjavesialueella on tehty samanlainen geologinen rakenneselvitys vuosien 2014 – 2015 aikana. Tällöin Alajärven kaupunki oli mukana 10 000 €:lla, kun hankkeen kokonaiskustannus oli 102 000 €:a. Alajärven kaupungilla ei ole raakaveden hankintaa Hyöringin- eikä Saukonkylän pohjavesialueilla. Tällä hetkellä ei ole myöskään näköpiirissä, että kaupunki tulevaisuudessa tarvitsisi näiden pohjavesialueiden raakavettä kuntalaistensa talousvesitarpeeseen. Kaupungin omistamat vedenottamot sijaitsevat Porasharjun, Valkealampi A:n ja Multavaarun pohjavesialueilla. Porasharju tarjoaa vettä Alajärven kaupungin alueelle ja Valkealampi ja Multaharju Lehtimäen kylän alueelle. Antoisuus ja veden laatu on näillä vedenottamoilla hyvä.

Hyöringinharjun pohjavesialue on Alajärven kaupungin asukkaille yksi tärkeimmistä pohjavesialueista sijaintinsa ja se monikäyttöisyytensä vuoksi. Hyöringinharju on pääraakavesilähde Alajärven kaupungin vesiosuuskunnalle, joka toimittaa veden Alajärven keskustan ja länsipuolen kylien kiinteistöille. Lisäksi Hyöringinharjun aluetta voidaan hyödyntää varavesilähteenä muille vedentoimittajille.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki osallistuu hankkeeseen. Lisäksi lautakunta esittää hallitukselle ja valtuustolle 6 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2019 talousarvioon. Perustelut on esitetty edellä.
Tekninen lautakunta  Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päättää

1. että Alajärven kaupunki osallistuu Hyöringinharjun geologinen rakenneselvitys -hankkeeseen ja

2. esittää kaupunginvaltuustolle 6 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2019 talousarvioon kohtaan Kaupunginhallitus / Projektien kuntaosuudet (kp 19007).

Kaupunginjohtaja muutti esitystään kohta 2 seuraavasti:

2. Määräraha 6 000 euroa katetaan kohdasta Kaupunginhallitus / Projektien kuntaosuudet (kp 19007).

Khall    Hyväksyttiin.

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.3.2019 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Alajärven kaupunginvaltuuston 25.3.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 28.3.2019 Alajärven kaupungin nettisivuilla.

Kaupunginvaltuuston tekemät päätökset olivat seuraavat:

7 § Alajärven peruskoulut mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen / lisämääräraha Kaupunginvaltuusto päätti, että Alajärven peruskoulut mukaan liikkuva koulu -hankkeeseen varataan 28 845 euron omavastuuosuus vuoden 2019 talousarvioon kustannuspaikalle 032372.

8 § Vimpelin nuorisopalvelut / lisämääräraha Kaupunginvaltuusto päätti, että Alajärven kaupungin vuoden 2019 talousarvioon varataan 10 000 euron lisämääräraha Vimpelin nuorisopalveluihin kustannuspaikalle 034802.

9 § Kaupungin omistamien omakotitonttien uudelleenhinnoittelu vuosille 2019–2020 Kaupunginvaltuusto päätti Alajärven kaupungin omistamien omakotitalotonttien uudelleenhinnoittelun seuraavin ehdoin: – Kampanja-aikana 2.5.–20.12.2019 Alajärven kaupungin myynnissä olevia omakotitalotontteja myydään 1 eurolla/tontti. Tontin kauppakirja tulee olla allekirjoitettuna kampanjan käynnissäoloaikana. – Ostaja voi olla vain yksityishenkilö(t). – Rakentaminen tulee aloittaa yhden vuoden kuluessa tontin kauppakirjan allekirjoituspäivästä. – Mikäli rakentamista ei ole aloitettu tontin kauppakirjan allekirjoituspäivästä yhden (1) vuoden kuluessa, kauppa puretaan ja sakkomaksuna peritään ennen tonttikampanjan alkua voimassa ollut tontin hinta elinkustannusindeksillä korotettuna. – Yksi tontti rakentajaa kohti. Tonttien edelleen luovutus rakentamattomana on kielletty. – Kampanjan aikana tontteja ei voi varata.

Muilta osin noudatetaan yleisiä kauppakirjan ehtoja tontin luovutuksessa. Tonttien hintojen tarkistus koskee vain hintojen tarkistuksen voimassaoloaikana tehtyjä tonttikauppoja. Aiemmin tontin ostaneille ei synny oikeutta hakea hyvitystä kaupungilta aiemmin ostamistaan tonteista.

Tämän lisäksi valtuusto päätti myöntää 4 000 euron arvoisen rakentajan palvelusetelin Alajärvellä toimiviin yrityksiin niille yksityisille omakotitalorakentajille, jotka rakentavat muille kuin 1 euron kampanjatonteille Alajärvellä.

Rakennuslupa tulee olla haettu kampanja-aikana 2.5.–20.12.2019. Rakentaminen tulee aloittaa vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä. Palvelusetelin voi lunastaa, kun rakennuksen ensimmäinen viranomaiskatselmus on tehty.

10 § Muut asiat Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen seuraavat valtuustoaloitteet: – Valtuutettu Jaakko Aho / Ikäihmisten tilanteeseen varautuminen – Valtuutettu Pentti Joensuu ja 27 muuta valtuutettua / Koirapuisto Alajärvelle.

Kaupunginhallitus päättää panna kaupunginvaltuuston 25.3.2019 pitämän kokouksen päätökset täytäntöön.

Khall   Hyväksyttiin.

TIEDOTUSASIAT

1 Pöytäkirjat: – Alajärven sivistyslautakunta 10.4. ja 24.4. – Henkilöstöjaosto 10.4. – Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 16.4. – Alajärven musiikkiopiston johtokunta 25.4. – Seinäjoen kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto 11.3. – Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta 27.3 – Millespakka Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.

2 Pöytäkirjanote: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus 26.4.2019 § 41: Ylläpitomaksutaksa 2019.

3 VTJ-kyselyt 3/2019: Alajärvelle muuttanut 14 henkilöä ja pois muuttanut 17 henkilöä.

4 Aluehallintoviraston lausuntopyyntö 3.5. dnro LSSAVI/1696/2016: Maidon- ja naudanlihantuotantotoiminnan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi.

5 Aluehallintoviraston lausuntopyyntö 3.5. dnro LSSAVI/2515/2018: Keitele Timber Oy:n Alajärven tehtaan ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa.

6 Aluehallintovirasto: Vuoden 2019 rakennusavustushaku 17.4.2019; Alajärven paloasemarakennus.

7 ELY-keskus 17.4. dnro EPOELY/885/2019: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankkimien joukkoliikennelupapalveluiden rahoitus.

8 ELY-keskuksen päätös 24.4. dnro EPOELY/1935/2018: Luonnonsuojelualueen perustaminen.

9 Vaasan vaalipiirilautakunnan tiedoksianto 17.4.: Vaasan vaalipirilautakunta on vahvistanut huhtikuun 14. päivänä 2019 toimitettujen eduskuntavaalien tuloksen ja ilmoittaa ketkä ovat tulleet valituiksi toimimaan kansanedustajina.

10 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.4. dnro 01452/16/2299 kunnallisvalituksesta.

11 Opetus- ja kulttuuriministeriö 16.4. dnro OKM/1/691/2019: Vähälevikkisen laatukirjallisuuden (ostotuki) kuntakohtainen määräraha vuonna 2019 ja yleisten kirjastojen kirjatilaukset.

12 Opetushallituksen valtionavustushakemusta koskeva päätös 12.4. nro 175/421/2019; Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019.

13 Opetushallituksen valtionavustushakemusta koskevat päätökset 12.4. nro:t 201/399/2019 ja 207/399/2019; Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019.

14 Opetushallituksen päätös 26.4. nro 112/433/2019 valtionavustushakemuksesta; Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2019.

15 Opetushallituksen päätös 3.5. nro 14/385/2019 valtionavustushakemuksesta; Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2019.

16 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 2.5.2019: Ihmiskaupan uhrien oikeus erityiseen tukeen ja palveluihin Suomessa.

17 Metsähallitus 2.4. dnro MH 1783/2019/05.04.01: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa; Näytteenotto kääväkkäistä ja muista sienistä.

18 Metsähallitus 30.4. dnro MH 2278/2019/05.04.01: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa; Ympäristöhallinnon hämähäkkityöryhmä.

19 Metsähallitus 6.5. dnro MH 2614/2019/05.04.01: Lupa lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla.

20 Metsäkeskuksen ilmoitukset asemakaava-alueelle kohdistuvista metsänkäyttöilmoituksista nro:t 1-2019-31793 ja 1-2019-32287.

21 Jätehuollon uutiskirje 1/2019: Tuottajavastuu on olennainen osa jätehuoltoa.

22 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 7/2019.

23 Ylen ohjelmaviestintä: I love muovi -kampanja huipentui – Vaasalle huippulajittelijan titteli.

24 Kuntatalouden tiedote 2/2019

25 Julkisten kaupanvahvistajien lähettämät kiinteistönluovutusilmoitukset.

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.

JÄTÄ KOMMENTTI