Alajärven kaupunginhallitus äänesti Kaupinkartanosta

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokoksessaan 16.11. seuraavasti:

TT Botnia Oy:n osakepääoman maksaminen ja osakaslainan antaminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, tarkentaen ja muuttaen
11.2.2020 tehtyä päätöstä niin, että Alajärven kaupunki
– myöntää TT Botnia Oy:lle sijoitettua vapaata omaa pääomaa (SVOP) 25 110 € ja
lyhytaikaista kassalainaa 82 643 euroa ja
– hyväksyy, että lyhytaikainen kassalaina muutetaan osakaslainaksi kuntalain muutoksen voimaantulon jälkeen ja kumoaa päätöksen 100 000 € omavelkaisen takauksen antamisesta.
Merkittiin, että hallintojohtaja Nina Pärssinen oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.54–16.56, esteellisyyden peruste TT Botnia Oy:n hallituksen jäsenyys. Pärssistä kuultiin asiantuntijana ennen asian käsittelyä.
Merkittiin, että tämän asiakohdan pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Hyväksyttiin

Tiedonhallintalain täytäntöönpanon käynnistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet tiedonhallintalain täytäntöönpanon käynnistämiseksi:
1. todetaan, että Alajärven kaupungin organisaatio on tiedonhallintayksikkö
2. valtuutetaan kaupunginjohtaja nimeämään työryhmä, jossa on edustus
jokaisesta hallintokunnasta ja joka vastaa tiedonhallintamallin tekemisestä ja sen ylläpidosta sekä päivittää tiedonhallintayksikön tiedonhallintaohjeistuksen lainsäädännön mukaiseksi. Työryhmään voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijaksi myös Järvinet Oy:n tietosuojavastaava ja ict-henkilöitä tehtävän suorittamista varten.

Hyväksyttiin.

Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki
hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 1.1.2021 alkaen.

Hyväksyttiin.

Määräalan myynti Juurikaskydön alueelta
Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
myy noin 6 750 m2:n suuruisen määräalan Jukantupa-nimisestä tilasta Alajärven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 6.750 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

Tilusvaihtosopimus Lehtimäen keskusvaraston alueella
Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hyväksyy tilusvaihto-sopimuksen Mäntykangas ja Hautala -tilojen välillä tilusvaihtosopimuksen mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

Esisopimus määräalan kiinteistönkaupasta / Kaupinkartano

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
– hyväksyy karttaliitteen mukaista määräalaa koskevan kiinteistönkaupan
esisopimuksen ja
– valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään lopullisen kaupan ja hyväksymään lopullista kauppaa koskevan kauppakirjan esisopimuksen ehtojen mukaisena.
Kaupunginjohtaja päätösesitystä muuttamatta täydensi esityksensä perusteluita seuraavasti:
”Alajärven kaupungilla on mahdollisuus saada kyseinen maa-alue kaupungin omistukseen mm. tulevaa asuntorakentamistarvetta varten. Osayleiskaava on parhaillaan valmistelussa ja sen yhteydessä kaupungilla on mahdollisuus jakaa kyseinen alue pienempiin tontteihin, jolla mahdollistetaan edelleen rivitalorakentamista.
Toinen vaihtoehto on myydä tontti kokonaisuutena eteenpäin kaupalla, jossa olemassa olevien rakennusten purkuvelvoite jää ostajalle. Alue on keskeisellä paikalla lähellä palveluita, joten se tulee kiinnostamaan ostajia.
Tällä maakaupalla varmistetaan myös alueelle modernien uusien asuntojen rakentaminen.
Määräalalla olevien rakennusten purkukustannukset ovat tämän hetken arviolta 100.000–150.000 €, mikäli rakennusten purkaminen tulee Alajärven
kaupungin hoidettavaksi. Purkukustannuksia voidaan kattaa mm. tonttien
myyntihinnalla.
Alajärven kaupunki ei ole antanut Attendo Oy:lle mitään sitoumusta asukaspaikkojen tai muiden palveluiden ostamisesta.”
Pentti Joensuu esitti, että kaupunginhallitus ei hyväksy kauppakirjaa.
Jarmo Hänninen esitti, että asiassa pidetään neuvottelutauko.

Tauon jälkeen puheenjohtaja teki esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun lisäselvityksen saamista varten.
Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä
esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.
Jari Mäenpää kannatti Pentti Joensuun esitystä, että kaupunginhallitus ei
hyväksy kauppakirjaa.
Sari Palmu, Kuisma Kujala ja Turo Kalliomaa kannattivat puheenjohtajan
esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta
uudelleen valmisteluun, tehden yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:
– ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja
– ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun,
äänestävät EI.
Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Joensuu, Mäenpää) ja
7 EI-ääntä (Hänninen, Kalliomaa, Kujala, Matokangas, Palmu, Rintamäki,
Vistiaho).
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen asian
palauttamisesta uudelleen valmisteluun.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI