Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6. seuraavaa:

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6. seuraavasti:

HENKILÖSTÖJAOSTON VALINTA KAHDEN VUODEN TOIMIKAUDEKSI

Kaupunginvaltuuston 10.12.2018 §:n 153 kohdalla hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus valitsee viisi (5) jäsentä kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon. Kaupunginhallitus valitsee henkilöstöjaoston jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Henkilöstöjaoston jäsenten tulee olla kaupunginhallituksen varsinaisia tai varajäseniä siten, että varsinaisia kaupunginhallituksen jäseniä tulee olla henkilöstöjaostossa vähintään kolme (3). Henkilöstöjaoston toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupunginhallitus päättää valita henkilöstöjaostoon viisi varsinaista jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen kahden vuoden toimikaudeksi.

Varsinaisista jäsenistä kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus valitsi yksimieliseesti henkilöstöjaostoon kahden vuoden toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Sari Palmu Terho Mäkelä Kuisma Kujala Mervi Ukonmäki Marjo Vistiaho Jarmo Hänninen Tuomo Paavola Jari Mäenpää Raimo Vistbacka Anne Matokangas

Kaupunginhallitus nimesi puheenjohtajaksi Sari Palmun ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Paavolan.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDELLA

Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus – valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan – sivistyslautakunnan kokouksessa yhdellä Vimpelin kunnan nimeämällä edustajalla – kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa – hallintojohtajalla henkilöstöjaoston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi ollessaan estynyt kutsua tilalleen hallituksen I varapuheenjohtajan ja mikäli hänkin on estynyt, hallituksen II varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtaja voi ollessaan estynyt nimetä itselleen sijaisen osallistumaan kokoukseen. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan kokousten osalta läsnäolo- ja puheoikeus on Vimpelin kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla. Heidän estyneenä ollessaan noudatetaan vastaavaa sijaisjärjestelyä, mitä edellä on säädetty kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan osalta.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kaupunginhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.8.2017 § 168 nimennyt edustajakseen seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet: – perusturvalautakuntaan Jukka Joensuun – sivistyslautakuntaan Marjo Vistiahon – tekniseen lautakuntaan Kuisma Kujalan.

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan.

Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kyseisen toimielimen kokouksessa.

Jari Mäenpää esitti, että perusturvalautakuntaan valitaan Pentti Joensuu.

Kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 16.43 –16.55.

Jari Mäenpää veti esityksensä pois.

Jarmo Hänninen teki esityksen, että kaupunginhallitus nimeää edustajakseen seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet:
– Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan Sari Palmun – Alajärven kaupungin sivistyslautakuntaan Pentti Joensuun – Alajärven kaupungin tekniseen lautakuntaan Kuisma Kujalan.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OIKAISUPYYNTÖ JÄTEVESIMAKSUSTA

Hakija omistaa Alajärvellä rivitalossa sijaitsevan asunto-osakehuoneiston, joka on ollut vuokrattuna. Hänen vuokralaisensa on jättänyt maksamatta jätevesimaksuja yhteensä 766,74 euroa ja hakija pyytää Alajärven kaupunginhallitukselta, että Alajärven kaupunki luopuu tästä häntä kohtaan olevasta maksuvaatimuksesta.

Hän perustelee pyyntöään seuraavasti: ”Jos Vesilaitos olisi heti ensimmäisen maksamattoman laskun jälkeen ilmoittanut siitä minulle, olisin heti ottanut yhteyttä [vuokralaiseen]. Jos hän ei senkään jälkeen olisi asiaa hoitanut, olisin peruuttanut vuokrasopimuksen. ….. On epäoikeudenmukaista, että Vesilaitos on jättänyt ilmoittamatta minulle tästä asiasta, vaikka minä olen omistaja. Ja nyt sitten vaaditaan maksua minulta. Pyydän ystävällisesti Kaupungin Hallitusta korjaamaan tämän asian siten, että tästä maksuvaatimuksesta luovutaan.”

Hakemus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

Sopimus kiinteistön liittämisestä viemäriverkostoon ja veden käyttämisestä tehdään kiinteistön omistajan kanssa. Tässä tapauksessa kiinteistön omistaa rivitalo/asunto-osakeyhtiö. Hakija on osaltaan vastuussa asuntoosakeyhtiölle omistamansa huoneiston osalta huoneiston vedenkäytöstä ja laskutetuista jätevesimaksuista. Hakija ei ole esittänyt sellaista perustetta, minkä vuoksi hän ei olisi vastuussa ko. vesi- ja jätevesimaksuista eikä ole muutakaan perustetta, minkä vuoksi hänen pyyntöönsä voitaisiin suostua.

Hyväksyttiin.

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISYKSIKKÖ / KORKOTUKILAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 14.6.2018 myöntänyt Alajärven kaupungille korkotukilainan ja avustuksen erityisryhmien asuntoolojen parantamiseksi. Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen on aloitettu 2018 ja kohde valmistuu kesäkuussa 2019. Asumisyksikön lopullisessa rahoituksessa noudatetaan ARA:n lainaehtoja (VN asetus 491/2018).

Hankintalain 9 §:n 9 kohdan mukaisesti hankintalakia ei sovelleta keskuspankkipalveluja taikka arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen laskemiseen, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä rahoituspalveluja koskeviin hankintoihin sekä muihin liiketoimiin, joilla hankintayksikkö hankkii rahaa tai pääomaa. Hankintayksikkönä tässä tapauksessa toimiva Alajärven kaupunki voi siis suorittaa hankinnan harkintansa mukaan. Lainaratkaisu on kuitenkin ehdollinen, koska säännösten mukaan lopullisen rahoituspäätöksen hyväksyy ARA. Asetuksen mukaiset lainatarjoukset on pyydetty 1.3070.447 euron määrästä seuraavasti: – laina-aika 41 vuotta – korkovaihtoehdot: ƒ vaihtuva viitekorko (3 ja 6 kk euribor) + marginaali ƒ pitkä viitekorko 5 v./sis. marginaali (30/360) – laina nostetaan kesä-heinäkuussa 2019.

Tarjoukset on pyydetty viideltä rahoituslaitokselta 14.6.2019 klo 12.00 mennessä. Valmistelija: talousjohtaja Tapani Kotanen, p. 06 2412 2220, 044 297 0220, tapani.kotanen(at)alajarvi.fi

Korjattiin haettavan lainan määräksi 1.070.447 €.

Tarjouspyyntöön saatiin määräajassa kaksi tarjousta, joista Nordea Pankki Oyj:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja. Nordea Pankki Oyj tarjosi vain 10 vuoden lainaa, kun tarjouspyynnössä edellytettiin laina-ajaksi 41 vuotta.

Kuntarahoitus Oyj:n tarjousehdot ovat liitteenä.

Kaupunginjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen, jonka mukaan – lainan määrä on 1.070.447 € – laina-aika 41 vuotta – laina nostetaan vaihtuvakorkoisena Euribor 12 kk + marginaali / 0,52 % / kymmenen vuotta, jonka jälkeen marginaalia tarkistetaan – muut lainaehdot määräytyvät valtioneuvoston asetuksen mukaisesti (VN asetus 491/2018).

Hyväksyttiin

ELÄKELIITON ALAJÄRVEN JA LEHTIMÄEN YHDISTYSTEN ALOITTEET MM. TOIMITILOJEN LUOVUTTAMIESTA KORVAUKSETTA ELÄKEYHDISTYSTEN KÄYTTÖÖN

Eläkeliiton Alajärven ja Lehtimäen yhdistykset tekevät kaupunginhallitukselle seuraavat kolme aloitetta (aloite oheismateriaalissa):

1. Hyvinvointikoordinaattorin / hyvinvointivastuuhenkilön nimittäminen Järvipohjanmaan hyvinvointikertomuksen 2013 – 2016 mukaan vastuu hyvinvoinnin strategian ohjaamisesta ja raportoinnista on annettu hyvinvointityöryhmälle, johon kuuluvat peruspalvelujohtaja, sivistystoimenjohtaja, vapaa-aikatoimen johtaja ja hallintosihteeri.

Eri vapaaehtoistoimijoiden keskuudessa on ollut epäselvyyttä kehen / mihin tahoon voi ottaa yhteyttä hyvinvointiasioissa. Tilanteen selkiinnyttämiseksi esitämme koordinaattorin/vastaahenkilön nimittämistä ja yhteystietojen laittamista kaupungin infoon helposti löydettäviksi.

2. Eläkeyhdistysten tekemä vapaaehtoistoiminta lisätään hyvinvointikertomukseen Eläkeyhdistykset tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi. ….. Paikallisten eläkeyhdistysten vapaaehtoistoiminnan arvo oli vuonna 2018 yhteensä 167 112 €, mikä tulee ottaa huomioon kaupungin hyvinvointikertomuksessa.

3. Toimitilojen luovuttaminen korvauksetta eläkeyhdistysten käyttöön Eläkeyhdistykset esittävät niiden järjestämän monipuolisen ja merkityksellisen vapaaehtoistoiminnan perusteella, että kaupungin omistamat tilat annetaan yhdistysten käyttöön korvauksetta ja että kaupungin myöntämisissä avustuksissa otetaan huomioon yhdistysten toiminta paikkakunnan vanhusten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämisessä sekä inhimillisen vanhuuden tukemisessa.

Alajärven kaupungilla on olemassa vapaita tiloja, jotka sopivat esim. vapaaehtoista työtä tekevien järjestöjen käyttöön. Kaupungin tulee kuitenkin saada vuokrana mahdollisesti vuokrattavista tiloista vähintään kaupungille aiheutuvien hoitomenojen määrä.

Hyvinvointikoordinaattoria ja hyvinvointikertomusta koskevilta osin kaupunginhallitus lähettää aloitteen hyvinvointityöryhmälle.

Jari Mäenpää jääväsi itsensä intressijäävi-perusteella (hallituksen jäsen Eläkeliiton Lehtimäen yhdistys ry) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.07–17.44.

Kohdan 1. Hyvinvointikoordinaattorin / hyvinvointivastuuhenkilön nimittämisen ja kohdan 2. Eläkeyhdistysten tekemän vapaaehtoistoiminnan lisääminen hyvinvointikertomukseen osalta päätettiin asia lähettää jatkovalmisteluun hyvinvointityöryhmälle.

Kohta 3: Kuisma Kujalan esityksestä päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Hyväksyttiin.

HAKEMUS ESTEETTÖMIEN TOIMITILOJEN SAAMISEKSI

SPR Alajärven osasto esittää, että Alajärven kaupunki luovuttaisi voittoa tavoittelemattomille järjestöille ja yhdistyksille esteettömiä toimitiloja ilman, että tiloista peritään vuokraa.

”Esteettömät, näkyvällä paikalla olevat toimitilat, olisivat monessa mielessä tärkeät usealle voittoa tavoittelemattomalle järjestölle ja yhdistykselle.
Punainen Risti tarvitsee toimivat tilat, joissa olisi helppo pitää yleisölle eakoulutusta ja -tietoiskuja. Järjestää varttuneemmalle väelle erilaisia kerhoja ja tapaamisia, esim. keskustelu- laulu- käsityön merkeissä. Saada nuoret mukaan toimintaan, käymme nyt jo kouluilla opettamassa hätäensiapua, kampanjoimassa rasismia vastaan jne. Keräysten organisointi helpottuisi. Tuoda jo nyt hyvinkin mittava toiminta näkyvämmäksi, keskittyä enemmän nuoriso- ja ystävätoimintaan, sekä torjua syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta on tällä hetkellä melko minimissä toimivien tilojen puutteen vuoksi. Heillä tavoitteena saada monenlaista toimintaa paikkakunnalle, vanhus/lapsi-kerhoja, äiti/lapsi piirejä, lapsille askartelutilaisuuksia ym.
Partiotoiminta on tarkoitus saada uudelleen viriämään, tavoitteena on saada syksyllä pari ryhmää aloittamaan.
Järvi-Pohjanmaan Seniorit kaipaisivat kokoustilaa.
Tarvitsijoita tulisi varmasti paljon lisää, kunhan sopiva tila järjestyisi. Voisimme sovitusti aikatauluttaa tilaa myös muille toimijoille. ….. Yhteiset toimitilat eri toimijoiden välillä poikisivat varmasti monenlaista yhteistoimintaa, jotain uuttakin. Liian monesti jostain innostuneena törmää aina samaan, toimivien toimitilojen puutteeseen.”

Teknisen toimen kanssa on selvitetty SPR:n Alajärven osastolle ja muille vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille sopivia toimitiloja. Tällaisia toimitiloja on vapaana, mm. liikennekiinteistössä olevat entiset matkahuollon tilat yhteensä noin 248 m2. Kaupungin hoitomenojen osuus näistä tiloista on vuodessa noin 11 150 € eli noin 930 €/kk.

Alajärven kaupungilla on olemassa vapaita tiloja, jotka sopivat esim. vapaaehtoista työtä tekevien järjestöjen käyttöön. Kaupungin tulee kuitenkin saada vuokrana mahdollisesti vuokrattavista tiloista vähintään kaupungille aiheutuvien hoitomenojen määrä.

Kuisma Kujala esityksestä päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Hyväksyttiin.

LISÄALUEEN OSTO TONTTIIN 356/1 PIHLAJARINTEEN ASUNTOALUEELLA

Alajärven tekninen lautakunta 6.6.2019 § 72

Tontin 356/1 omistaja on jättänyt 28.5.2019 anomuksen tontin 356/2 ostosta ilman asuinrakennuksen rakentamisvelvoitetta. Valmistelija on ollut 28.5.2019 puhelimitse yhteydessä tontin omistajaan ja hän on valmis maksamaan tontista 356/2 normaalihinnan (7841,30 €). Tontin 356/2 pinta-ala on noin 1530 m2.

Anomuksen jättäjä perustelee anomustaan sillä, että hänen ostamansa tontti 356/1 on osoittautunut liian pieneksi hänen suunnittelemilleen rakennushankkeille. Suunniteltujen rakennushankkeiden mahduttaminen yhdelle tontille veisi kaiken puutarhamaan tontilta. Tontin pinta-ala on 1490 m2.

Pihlajarinteen asemakaava-alueen tontit ovat tulleet myyntiin vuonna 2010. Alueelle on rakentunut tämän jälkeen vuosittain useita omakotitaloja, alue on tällä hetkellä nopeimmin rakentuva asuinalue Alajärvellä. Alueelta on myyty tänä vuonna kaksi tonttia, joille rakentuu omakotitalo viimeistään ensi vuoden aikana. Tällä hetkellä alueella vapaana olevien tonttien (12 kpl) pinta-alat ovat välillä 1480 m2-1715 m2.

Lisäksi hakija vetoaa aikaisempaan käytäntöön, hänen mukaansa aiemminkin on voitu yhdistää kaksi kaavan mukaista tonttia.

Alajärven kaupunki on myynyt vuonna 2001 yhden kokonaisen ja yhden puolikkaan omakotitontin (kortteli 661 tontti 3 ja puolet tontista 2) samalle rakentajalle Hautasenkydön asuntoalueella, rakennuspaikan pinta-alaksi tuli tällöin 1785 m2. Alajärven kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiaa 11.6.2001, § 52. Perusteluina tälle menettelylle on ollut yhden kaavatontin (661/3) pieni koko (1195 m2) ja tontin käyttömahdollisuuksia heikentävä tontilla oleva sähkömuuntajan vaatima rakennusala.

Kortteli 661 käsittää kolme ohjeellisen tonttijaon mukaista tonttia. Loppuosa korttelista (yksi kokonainen ja puolikas tontti) on myyty vuonna 2010.

Alajärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.6.2009 §:n 64 kohdalla omakotitonttien kauppakirjamallin. Siinä yhtenä ehtona on asuinrakennuksen rakentamisvelvoite. Kaupunginjohtajalle on delegoitu hallintosäännön perusteella oikeus ratkaista kaupunginhallituksen puolesta rakennustonttien myynti, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset periaatteet.

Anomus on luettavissa kokonaisuudessaan kokouksessa.

Tekninen lautakunta esittää Alajärven kaupunginhallitukselle, että se hylkää tontin 356/2 myynnin lisäalueeksi ilman asuinrakennuksen rakentamisvelvoitetta.

Tekninen lautakunta

Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Hyväksyttiin.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI