Alajärven kaupunginhallitus | Tuloveroprosentti 9,11

0

Alajärven Kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 24.10.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin
tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 9,11 %.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 kiinteis-
töveroprosentit ovat seuraavat:
· yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 tuottoarvio 997.000 €
· vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 tuottoarvio
982.000 €
· muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 tuottoarvio 261.000 €
· rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 tuottoarvio
38.000 €
· yleishyödyllisten yhteisöjen kiint.veroprosentti 0,00 tuottoarvio 0
· voimalaitokset 3,10 tuottoarvio 0
· Tuottoarvio yhteensä 2.278.000 €.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA TOIMINTASUUNNITELMASTA VUODELLE 2023 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMASTA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus antaa Etelä-Pohjanmaan liitolle liitteenä olevan lausunnon.

Todettiin, että lausunnossa oleva kirjoitusvirhe päivämäärässä korjataan.

Hyväksyttiin.

 

KIINTEISTÖ OY RANTATIEN KARTANO / AVUSTUSANOMUS

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki
myöntää Kiinteistö Oy Rantatien Kartanolle 40.000 euron avustuksen seu-
raavilla ehdoilla:
1) Myös Valtiokonttori myöntää Kiinteistö Oy Rantatien Kartanolle 40.000
euron avustuksen.
2) Yhtiön hallitus laatii täsmällisemmän yhtiön talouden tervehdyttämis-
suunnitelman ja tuo sen erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
31.12.2022 mennessä.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) määräraha varataan kaupunginhallituksen avustuksiin (kp 012 102)
2) vuoden 2022 talousarvion rahoituslaskelmassa lisämääräraha katetaan
tarvittaessa lisälainanotolla.

Esitys hyväksyttiin

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN HAKEMUS SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN HANKKEELLE / ALAJÄRVEN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunki osallistuu osatoteutta-
jana Suomen kestävän kasvun ohjelman Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa
-hankkeeseen, ajalla 1.1.2023 – 31.12.2025.
Hankkeen hallinnoija on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Hyväksyttiin.

INTERVALLI- JA KUNTOUTUSOSASTON PALVELUVASTAAVAN VIRAN PERUSTAMINEN

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Intervalli- ja kuntou-
tusosastolle perustetaan 100 % palveluvastaavan virka 1.12.2022 alkaen.

Hyväksyttiin.

VARHAISKASVATUKSEN ALUE-ESIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. perustaa 1.1.2023 alkaen uuden varhaiskasvatuksen alue-esimiehen
viran
2. siirtää Mikko Aution toistaiseksi voimassa olevasta päiväkodinjohtajan
tehtävästä suostumuksensa mukaisesti alue-esimiehen virkaan. Päivä-
kodinjohtaja täyttää alue-esimiehen viran kelpoisuusvaatimukset.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA JÄRVISEUDUN KIINTEISTÖHUOLTO KY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
myy yhteensä noin 4 410 m2:n suuruisen määräalan Hepokatti-nimisestä ti-
lasta Alajärven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 4.410 euron kauppa-
hinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

MAANHANKINTA KESKUSTAN KUNTORADAN ALUEELTA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
ostaa noin 1,55 hehtaarin suuruisen Lomavainio-tilan 28.417 euron kaup-
pahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLINTO-OIKEUDELLE ALAJÄRVEN KAUPUNGINVALTUUSTON 13.6.2022 TEKEMÄN ALAJÄRVEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KORTTELIN 49 HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JOHDOSTA TEHDYISTÄ VALITUKSISTA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus merkitsee valituksen tiedoksi ja nimeää lausunnon
antajiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sari Palmun, kaupun-
ginjohtaja Vesa Koivusen, vt. hallintojohtaja Henna Matintuvan ja
kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-ahon ja valtuuttaa heidät laatimaan
lausunnon hallinto-oikeudelle.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI