Alajärven talous kääntymässä ylijäämäiseksi!

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Talousarvio 2022 Alajärven talous kääntymässä ylijäämäiseksi!

Alajärven kaupungin talousarvion laadintaa vuodelle 2022 on sävyttänyt koronaepidemia
ja talouden tasapainottaminen. Hallintokunnille on annettu tiukat määräraharaamit ja tu-
loksia tullaan tarkastelemaan heti vuoden 2022 alusta. Voimakkaiden investointivuosien
jälkeen katseet siirtyvät vapaaajan palvelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen.


Käyttötalous

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2022 ja talous-
suunnitelma vuosille 20232024 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa. Toimintatuotot
laskevat noin 383.096 euroa ja toimintakulut kasvavat 584.357 euroa. Käyttötaloudessa
toimintakate on 63,1 M€ nousten 0,9 M€ kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.


Verotulot nousevat arvioiden mukaan 1,1 M (3,5 %). Myös valtionosuudet kasvavat mer-
kittävästi eli 4,2 % (1,6 M) valtionosuusjärjestelmään kohdistuneitten muutosten vuoksi.
Tilikauden tulos vuodelle 2022 on arvioitu 2,865 M€ ylijäämäiseksi.


Investoinnit

Vuonna 2022 investoinnit ovat maltillisia verrattuna viime vuosiin ja keskittyvät nykyisen
infran parannusinvestointeihin.


Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 503 t€:lla ja yleisten alueiden netto-
menot ovat yhteensä n. 790 t€. Vesihuoltolaitoksen (vesi ja viemärilaitos) nettomenot
ovat n. 368 t€.


Lainakanta

Alajärven kaupungin lainakanta laskee vuoden 2021 tasosta noin 27,9 M€:oon ja säilyttä-
nee saman tason myös taloussuunnitelmavuosina 2023 ja 2024. Lainamäärän asukasta
kohti arvioidaan olevan tulevina vuosina 2022 n. 2.976 eur/as. ja 2023 n. 2.813 eur/as.
sekä 2024 n. 2.798 eur/as.


Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen:
Tulevan vuoden 2022 talousarvio on historiallinen, sillä siinä on viimeistä kertaa mukana
sosiaali ja terveyspuoli. Vuoden 2023 alusta alkaen tämä kokonaisuus siirtyy EteläPoh-
janmaan hyvinvointialueelle. Tämän kautta yksi osin ennustamatonkin kokonaisuus poistuu kuntien talousarvioista ja jatkossa talousarvion laadinta tulee olemaan tältä osin hel-
pompaa.

Vuosien 20212022 osalta valtio on asettanut sotemenojen osalta kunnille kannustimen
sotemenojen kasvun hillitsemiseen. Mikäli yksittäisen kunnan sotemenot kasvavat, niin
se tulee leikkaamaan tämän kunnan valtionosuuksia vuoden 2023 alusta alkaen. Tämän
odotetaan toimivan kannustimena kustannustehokkaaseen toimintaan sekä siihen, ettei
ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä tehdä alueellista optimointia minkään sotekoko-
naisuuden osalta.


Alajärven taloudellinen tilanne on hyvä ja meidän on helppo siirtyä vuoden 2022 jälkeen
uuteen toimintamalliin. Tähän on tosin varauduttu jo ennakolta useamman vuoden ajan
pitämällä talous kunnossa ja lainamäärät alle valtakunnan keskiarvojen. Näen vuoden
2022 sekä Alajärven tulevaisuuden valoisana talouden osalta.”


Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 20.12.2021.


 

JÄTÄ KOMMENTTI