Alajärvi irtisanoo nykymuotoiset kolmikanta yhteistoimintasopimukset Soinin ja Vimpelin kanssa

0

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivusen mukaan yksi epäkohdista oli ettei yhteistoiminta-alueen kehittämisessä löydetty tarvittavaa yhteistä näkemystä. (Kuva: Jukka Ketonen)
Järvi-Pohjanmaata on aika ryhtyä puhuttelemaan isompana seutukuntana?  Turhaa byrokratiaa ei saatu karsittua ja yhteisten päätösten aikaansaamattomuus kaatoivat kolmikunta yhteistyön? Faktaa lienee kuitenkin, että kokonaan yksin seutukunnan kunnat eivät jatkossakaan pärjää. Laajempaa yhteistyötä seudun kuntien kesken haettaneen jatkossa muilla, vielä avoimilla, tavoilla.

Alajärven kaupunginhallitus kokousti maanantaina ja päätti esittää ensi maanantaina istuvalle kaupunginvaltuustolle, että se irtisanoisi muun muassa seuraavat sopimukset:

– Järvi-Pohjanmaan neuvoston sopimuksen päättyväksi 31.12.2016,

– Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakuntaa päättyväksi 31.12.2016,

– Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakuntaa päättyväksi 31.12.2016,

– Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakuntaa päättyväksi 31.12.2016,

– Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan teknistä lautakuntaan päättyväksi 31.12.2016,

– Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikalautakuntaa päättyväksi 31.12.2016.

Ainoastaan perusturvayhteistyö Vimpelin kanssa jatkuu.

Muun muassa syvälle luotaavaa  SWOT-analyysiä käytettiin Alajärvellä yhteistoiminnan jatkoa harkittaessa

Järvi-Pohjanmaan visio on ”Yksissä tuumin, yksissä toimin”. Keskeisenä lähtökohtana yhteistoimintaa muodostettaessa on ollut kaikki kuntapalvelut kattava itsenäisten kuntien yhteistyö. Alajärven kaupunki on korostanut sekä Vimpelille että Soinille kaikissa yhteyksissä, että Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kuntien yhteistyö on nimenomaan kaikki kuntapalvelut kattavaa yhteistyötä, eikä Alajärvi ole kiinnostunut yhteistyöstä, jossa jokin kunta on erkaantunut yhteistyöstä joltain osin. Soinin kunnanvaltuuston päätös osallistua sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamiseen Kuusiokuntien kanssa ja päätös irtisanoa nykyinen Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintasopimus perusturvan osalta päättyväksi 31.12.2016 merkitsevät merkittävää erkaantumista kaikki kuntapalvelut kattavasta JärviPohjanmaan kuntien yhteistyöstä.

Alajärven kaupunginjohtaja sai kuntajohtajien palaverissa 6.10.2015 vahvistuksen Vimpelin (teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan osalta) ja Vimpelin (edellisten lisäksi sivistyslautakunnan osalta) suunnittelemista yhteislautakuntien toiminnan irtisanomisista joillakin toimialoilla.

Kaikki kuntapalvelut kattavan yhteistyön lähtökohtana on ollut tasapuolisuus ja tämä on ilmentynyt muun muassa siinä, että palveluita on tuotettu yhteislautakunnissa siten, että kaikki kunnat saivat tuottajalautakuntiin yhtä monta edustajaa (4-4-4 -malli). Alajärven puolesta on tuotu neuvotteluissa esiin, että Alajärvi olisi halukas neuvottelemaan yhteistoiminnan jatkosta, mikäli yhteistoimintasopimuksia muutettaisiin yhteisymmärryksessä muun muassa siten, että edustus olisi asukaslukupohjainen. Neuvottelut eivät ole johtaneet yhteisymmärryksen syntymiseen.

Alajärven kaupungin johtoryhmä käynnisti alkuvuodesta 2015 SWOTanalyysityön, jonka tarkoituksena on ollut pohtia hallintokuntakohtaisesti Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia Alajärven näkökulmasta.

Yleisesti voidaan vahvuuksina todeta, että yhteistoiminta turvaa henkilöstön asiantuntijuutta ja osaamista. Kuntien asukkaille on kyetty tarjoamaan palveluita yhtenäisillä toimintamalleilla. Ulkoistetuissa palveluissa laajempi väestöpohja mahdollistaa edullisempien tarjousten saamisen.

Heikkoutena nousi esiin raskas hallinnollisuus ja byrokraattisuus. Hallintokunnissa koettiin myös hankalana työskentely kolmen kunnan johdon alaisuudessa. Yhteisten päätösten ja muutosten aikaansaaminen on osoittautunut vaikeaksi kolmen kunnan mallissa. Tasajakolautakunnissa ei toteudu aina välttämättä Alajärven etu. Lisäksi koettiin, ettei Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kehittämisessä ole löydetty yhteistä näkemystä.

SWOT-analyysien tuloksia on esitelty kaupunginvaltuustolle suljetussa valtuustoseminaarissa 2.3.2015.

Kaiken kaikkiaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kehittämisessä ei ole löydetty kaikkien kolmen kunnan yhteistä riittävää tahtotilaa rakenteiden uudistamiseen toiminnallisten ja taloudellisten uudistusten aikaansaamiseksi.

Riippumatta nyt tehtävistä päätöksistä koskien nykymuotoista yhteistoimintaa, erilaisia yhteistoiminnan muotoja tullaan etsimään ja tarvitsemaan jatkossakin Järvi-Pohjanmaan kuntien ja muiden kuntien välillä

1)  Järvi-Pohjanmaan neuvoston sopimuksen päättyväksi 31.12.2016,
2)  Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakuntaa päättyväksi 31.12.2016,
3) Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakuntaa päättyväksi 31.12.2016,
4) Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakuntaa päättyväksi 31.12.2016,
5) Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan teknistä lautakuntaan päättyväksi 31.12.2016,
6) Yhteistoimintasopimuksen koskien Järvi-Pohjanmaan vapaaaikalautakuntaa päättyväksi 31.12.2016.

JÄTÄ KOMMENTTI