ALAVUS | Biokaasuselvitys toteutettiin yhteistyöllä

0
OP Alavus ja MTK:n Alavuden ja Töysän yhdistykset investoivat tulevaisuuteen sponsoroimalla biokaasuselvitystä. (vas) Sami Pennala MTK:n Töysän yhdistyksestä, Jussi Ruuhela Alavuden Seudun Osuuspankista, Jari Sippola MTK:n Alavuden yhdistyksestä ja Ulla Koivisto Alavuden Kehitys Oy:stä.

Keskustelu energiaomavaraisuudesta ja hiilineutraaliudesta on kiihkeää. Tavoitteena on korvata fossiiliset polttoaineet ja niillä tuotettu energia ympäristöystävällisin tavoin, luontoa säästäen. Alavuden kaltaisessa toimintaympäristössä biokaasu tarjoaa mahdollisuuksia hajautetun uusiutuvan energian tuotantoon ja kiertotalousyhteiskuntaan.

Biokaasun tuotannolla voidaan parantaa alueen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta ja samalla vähentää maatalouden päästöjä ja edesauttaa myös ympäröivän yhteiskunnan siirtymisen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, kuten biometaanin käyttö yksityisautojen ja ammattiautojen polttoaineeksi. Biokaasua voidaan siis hyödyntää lämmöntuotannossa, sähköntuotannossa ja jalostaa liikennepolttoaineeksi. Maatilojen yhteydessä toimivien biokaasulaitosten raaka-aineina ovat esim. liete, lanta ja kasvibiomassat.

Biokaasulaitoksissa tuotettavan biokaasun teknistaloudelliseksi potentiaaliseksi määräksi Suomessa on arvioitu noin 10 TWh vuodessa. Tällä hetkellä biokaasun käyttö Suomessa on noin 1 TWh. Biokaasu 2030 -julkilausumassa esitetään neljän TWh:n tavoite biokaasun tuotanto- ja käyttötavoitteeksi vuoteen 2030 mennessä.

Alavuden Kehitys Oy:ssä haluttiin selvittää, mitkä ovat biokaasun mahdollisuudet Alavudella. Kuinka paljon biokaasutuotannon raaka-aineiksi sopivaa lietettä ja lantaa alueella on ja kuinka paljon kaasun tuotannon sivutuotteena syntyvää ympäristöystävällistä maanparannusainetta syntyy ja mikä on sen kysyntä maatiloilla? Lisäksi haluttiin mallintaa logistiikkamallinnuksen avulla laitosten otollisimmat sijaintipaikat.

Alavuden Kehitys Oy haki selvitykset mahdollistavan tuen Leader Kuudestaan ry:ltä ja hankkeen sponsoreiksi lupautuivat OP Alavus ja MTK:n Alavuden ja Töysän yhdistykset. Selvitysten tekijäksi valikoitui kilpailutuksen perusteella Envitecpolis Oy, joka on hajautetun uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Tiedonkeruu on toteutettu kevään 2020 aikana ja mallinnukset on laadittu kesällä ja syksyllä.

Yhtiön toimitusjohtaja Ulla Koivisto kiittää yhteistyökumppaneita tuesta.

– Tuottajayhdistysten avulla tiedonkeruu onnistui mallikkaasti ja hankkeissa tarvittava sponsorituki on perusedellytys hankkeiden toteuttamiselle varsinkin tämän tyyppisissä selvityksissä, joissa lopputulema ja välittömät hyödynsaajat eivät ole välttämättä ennalta arvattavissa. Arvostan suuresti OP Alavuden ja MTK:n paikallisyhdistysten panosta paikkakunnan taloudellisen toiminnan vilkastuttamiseksi myös tällä saralla. Uskon kiertotalouden nousevan myös tällä seudulla paikallistalouden näkökulmasta merkittäväksi. Alavuden Kehitys Oy laajensi omalla kustannuksellaan selvitystä ja mahdollisille laitoksille on pyydetty loppukesästä budjettitarjoukset ja tällä hetkellä viimeistellään kannattavuuslaskelmia, Koivisto kertoo.

Ulla Koivisto Alavuden Kehitys Oy:stä toteaa, että yhtiö halusi tehdä selvityksen, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka kuva siitä, mitkä ovat alueen mahdollisuudet biokaasun tuotannossa ja millä reunaehdoilla laitosten toteuttaminen olisi järkevää. Biokaasulaitos on jo investointina merkittävä; se luo työtä paikallisille toimijoille jo investointivaiheessa. Lisäksi laitoksen operointi edellyttää toimivaa urakoitsijaketjua, joka työllistää. Kiertotalouden myötä saadaan aikaan selkeitä säästöjä mm. energiatuotannossa ja lannoitteissa. Koivisto uskoo Alavudella olevan tulevaisuudessa kysyntää myös biokaasusta jalostetulle liikennepolttoaineelle, sijainti VT 18:n ja kantatie 66:n risteyksessä luo mahdollisuuksia ja vetovoimainen Tuurin kauppakylä tuo kävijöitä kaupunkiin ympäri vuoden. Lähimmät tankkausasemat ovat Seinäjoella ja Jyväskylässä, joten tilaa biokaasuasemalle on.

Biokaasuhankkeiden tuloksia esitellään keskiviikkona 13.1.2021 järjestettävässä seminaarissa. Tavoitteemme on, että tilaisuudessa esitellään myös tapoja, joilla investoinnit voidaan rahoittaa.

– Toivomme, että tammikuussa myös valtion linjaukset erityyppisten tukien suhteen ovat selkiytyneet, toteaa Koivisto.

Alavuden Kehitys Oy järjestää biokaasutuotannosta kiinnostuneille tutustumismatkan 11.11.2020. Tutustumiskohteina ovat Ilpo Wennströmin maatilan biokaasuvoimala Toholammilla ja Jepuan Biokaasu Oy. Lisätietoja ja ilmoittautuminen matkalle sivuilla www.fasadi.com/biokaasuhanke tai puhelimitse 044 5155 105. Kerro mahdollinen erikoisruokavaliosi ja mistä tulet kyytiin.
Matka järjestetään koronarajoitukset ja -suositukset huomioiden. Osallistu matkalle vain terveenä ja oireettomana.

 


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI