Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausunnon Keliber Oy:n Kaustiselle sijoittuvan litium tuotantolaitoksen YVA-selostuksesta

0
Vielä on matkaa tähän litium lopputuotteeseen.

Keliber Oy toimitti 21.3.2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA), joka koskee yhtiön louhoksilta saatavan spodumeenipegmatiitin rikastamista ja jalostamista noin 600 000 tonnia vuodessa. Päätuotteesta spodumeenirikasteesta valmistetaan litiumkarbonaattia. Kalaveden tuotantolaitos sijaitsee Kaustisella noin 5 km keskustasta itään.

Raakavesi tuotantolaitokselle otetaan Vissavedestä, ja purkuvedet on tarkoitus johtaa Kalavedenojan, Hyötyvedenojan ja Tastulanojan kautta Köyhäjokeen.  Rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-altaille joko ns. märkäläjityksenä tai kuivaläjityksenä toteuttamisvaihtoehdosta riippuen. Arviointiselostuksen perusteella rikastushiekan läjittäminen kuivaläjityksenä aiheuttaisi merkittäviä pölyhaittoja, mikä puoltaa hankkeen toteuttamista märkäläjityksellä.

Keliber on vuoden 2018 alussa päättänyt, että litiumkemiantehtaan ensisijainen sijoituspaikka olisi Kokkolan Industrial Parkin alue, kemiantehtaan sisältyminen Kaustisen tuotantolaitokseen ei kuitenkaan ole pois suljettu. Kokkolan tehdashankkeesta on meneillään erillinen ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Arviointiselostuksesta saatiin 21 lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty.  ELY-keskus antoi lausuntonsa selostuksesta 5.7.2018.  ELY-keskus katsoi selostuksen antavan riittävän kuvan hankkeen ympäristövaikutuksista, joista merkittävimpiä ovat vesistö- ja liikennevaikutukset sekä pöly ja melu. ELY:n mukaan hankkeen jatkotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen vesitaseeseen, vesienkäsittelyjärjestelmiin, toiminnassa syntyvien jätteiden luokitukseen ja sen mukaiseen sijoituspaikkaan sekä haitta-aineiden yhteisvaikutuksiin ja pitkäaikaiseen vaikutukseen vesistöissä.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI