Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää soiden luonnonarvoja

0
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää kesän 2013 aikana soiden luonnonarvoja valtakunnallista soidensuojelun täydennysohjelmaa varten. Inventointien kohteena on 52 suota Pohjanmaan maakunnan alueella ja kolme Keski-Pohjanmaalla. Inventoitavista soista kaksi sijoittuu osin Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle.

Inventointeja jatketaan kesän 2014 aikana erityisesti Keski-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeessa vuosina 2011-2012 kerättyjä aineistoja hyödynnetään soidensuojeluohjelman valmistelussa, ja näitä aineistoja täydennetään kesän 2014 aikana. Kaikkien kesällä 2013 inventointavien soiden maanomistajia on tiedotettu tehtävistä inventoinneista, ja näin tullaan myös jatkossa menettelemään. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on koonnut laajan alueellisen yhteistyöryhmän, johon kuuluu edustajia mm. maakuntien liitoista, maanomistaja- ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä turvetuottajista. Ryhmää tiedotetaan ohjelman etenemisestä.

Kesällä 2013 inventoitavat kohteet sisältävät erilaisia keidassoita sekä keidas- ja aapasoiden yhdistelmiä. Lisäksi inventointien kohteena on useita maankohoamisrannikon suokokonaisuuksia, joihin sisältyy myös hyvin nuoria soita.

SOIDENSUOJELUN TÄYDENNYSOHJELMA

Valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelman inventoinnit koskevat lähes koko maata pohjoisinta Lappia ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ohjelma perustuu luonnonsuojelulakiin, pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sekä valtioneuvoston 30.8.2012 antamaan periaatepäätökseen soiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä sekä suojelusta.

Ohjelmaa valmistelee luonnonsuojelulain mukaisesti ympäristöministeriö ja sen asettama soidensuojelutyöryhmä. Ohjelmaan aikanaan valittavien soiden tulee olla luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviä. Ohjelmaan ehdotettavat suot ovat selvillä loppuvuodesta 2014, minkä jälkeen seuraa maanomistajien ja sidosryhmien kuuleminen. Inventoitaville soille ei ole mahdollista asettaa toimenpidekieltoja tai muita käyttörajoituksia ennen kuin valtioneuvosto on hyväksynyt ohjelman.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI