Hallintoa keventämällä ja lisämäärärahalla turvataan poliisin toimintakyky

0
Sisäministeriö on päättänyt poliisin hallintorakenteen kehittämisen jatkamisesta (Pora III -hanke). Kehittämishanke asetetaan pääsiäisen jälkeen.

Sisäministeri Päivi Räsänen on linjannut, että hankkeen ensisijainen tavoite on säilyttää poliisin toimintakyky. Poliisin toiminnan tehokkuutta pyritään lisäämään siten, että poliisi pystyy turvaamaan sisäisen turvallisuuden säilymisen hyvällä tasolla. Hankkeessa käydään läpi, miten rakenteita voidaan keventää ja hallintoa vähentää, jotta kenttätyössä toimivaa henkilöstöä on jatkossakin riittävästi.

– Hallituksen kehysneuvottelussa sovittiin, että poliisin määrärahaa lisätään vuosittain kehyskaudella. Vuonna 2012 lisämääräraha on 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 korotus on 12 miljoonaa, vuonna 2014 korotus on 23 miljoonaa ja 2015 korotus on 30 miljoonaa. Lisäys on merkittävä aikana, jolloin muihin valtion menoihin kohdistuu yli miljardin euron leikkaukset. Jotta poliisin resurssit riittävät, tulee hallintorakennetta uudistaa. Hallitus on linjannut kehyspäätöksessä uudistuksen toteuttamisen, ministeri toteaa.

Uudistus koskee kaikkia poliisin yksiköitä

Hankkeessa käydään läpi poliisin palveluverkko ja hallintorakenteet. Johto-, tuki- ja hallintoresursseja voidaan karsia keskushallintoa keventämällä, yksiköiden määrää vähentämällä ja toiminnallisia rakenteita kehittämällä. Uudistus koskee paikallispoliisia, valtakunnallisia yksiöitä ja Poliisihallitusta.

Palveluverkkouudistuksessa huomioidaan yhteispalvelun hyödyntäminen, sähköisen asioinnin mahdollisuudet ja poliisin tietojärjestelmähankkeiden vaikutukset.

Hankkeessa laaditaan esitys Poliisihallituksen rakenteiden keventämisestä, selvitetään Aluehallintovirastojen poliisin vastuualueiden tarpeellisuus ja laaditaan esitys poliisin valtakunnallisten yksiköiden määrän vähentämisestä.

Hankkeessa laaditaan myös esitykset poliisilaitosten määrän vähentämisestä, poliisin palveluverkon uudistamisesta ja tukitoimintojen järjestämisestä.

Päälinjaukset kesäkuun puoliväliin mennessä valmiiksi

Hankkeelle tullaan asettamaan valtakunnallinen hankeryhmä. Hankeryhmään tulee edustus sisäministeriöstä, Poliisihallituksesta, poliisin valtakunnallisista yksiköistä, paikallispoliisista ja ammattijärjestöistä.

Hankeryhmä tekee ehdotuksensa hankkeen päälinjauksiksi 15.6.2012 mennessä sisäministeriölle. Sisäministeriössä tehdään tämän pohjalta jatkosuunnitelmat. Hankeryhmä seuraa uudistuksen toteutumista koko hankkeen ajan.

Tavoitteena on, että uudistukset tulisivat voimaan 1.1.2014 alkaen. 

Uudistus jatkoa edellisille hankkeille

Poliisin hallintoa on uudistettu 2000-luvulla kahteen otteeseen. Pora I -hankkeessa poliisilaitosten määrää vähennettiin 90:sta 24 poliisilaitokseen vuonna 2009. Vuonna 2010 voimaan tuli Pora II -uudistus, jossa perustettiin Poliisihallitus johtamaan poliisin operatiivista toimintaa ja ministeriön poliisiosastolle jäivät strategiset ja lainsäädännölliset tehtävät.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI