Hankajärven kunnostaminen etenee Soinissa

0

Hankajärven kunnostaminen etenee – suunnitelma on valmitunut

Hankajärven vesiensuojeluyhdistys ry aloitti toimintansa syksyllä 2018.  Yhdistyksen tehtävänä on Hankajärven ja siihen liittyvien lähivesistöjen kunnossapito ja suojelu.

Yhdistys käynnisti heti perustamisen jälkeen suunnittelutyön, jonka tuloksena vuoden 2020 aikana syntyi kunnostussuunnitelma. Hanke toteutui EU-rahoitteisena Leader- hankkeena. Hankkeen asiantuntijana toimi biologi Harri Hutri ja hanke sisälsi myös kalastoselvityksen, jonka toteutti Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus.

Suunnittelun perustaksi selvitettiin Hankajärven nykytilaa vesistönäytteillä ja tarkastuskäynneillä. Selvitys kertoo, että Hankajärven tila on vielä suhteellisen hyvä, mutta järvessä rehevöityminen on lisääntynyt kuormituksen kasvaessa.

Järveä rasittaa luonnollisesti eniten Iironjoen vaikutuspiiristä virtaava typpi- ja fosforikuorma. Ylivoimaisesti suurin päästöjen aiheuttaja on tutkimuksen mukaan luonnon huuhtoutuma.  Vanhat metsäojat ja ilmasta tuleva laskeuma muodostavat n. 25 prosenttia päästöistä, loput turvetuotannosta.

 

Hankajärvi kuten muutkin Soinin vesistöt sijaitsevat ns. vedenjakoalueilla ja niiden virtaamat ovat pieniä. Näistä johtuen ne ovat herkkiä pilaantumiselle ja vesistöissä on nähtävissä koettavissakin humusongelmia sekä rehevöitymistä.

Suunnitelma sisältää  mm. seuraavia asioita:

  • haetaan erillisen suunnitelman pohjalta lupaa kesäaikaisen, alimman veden korkeuden nostamiseksi
  • suunnitelman perusteella rakennetaan säännöstelypato
  • etsitään yhdessä kiinteistön omistajien kanssa sopivia alueita kosteikkojen rakentamisella ja rakennetaan niitä pahimpien kuormitusvirtaamien hillitsemiseksi
  • ruopataan Iironjoen suu humuksesta ja niitetään lahtien kasvistoa.
  • rakennetaan Hankakosken vieressä olevalle kunnan omistamalle maalle laavu /tulipaikka ja kunnostetaan uimalaituria sekö pukeutumistiloja

Edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamista varten yhdistys valmistelee nyt tehdyn suunnitelman pohjalta kunnostushankkeen yhteistyössä vesialueiden omistajien kanssa ja hakee sille ulkopuolista rahoitusta.

Reino Määttä

 

Suunnitelmasta antavat lisätietoja yhdistyksen pj. Reino Määttä p. 040-5382448, s-posti reino.maatta@live.com ja  siht. Mauri Hietala, s-posti mu.hietala@gmail.com p. 040-5068744

 


JÄTÄ KOMMENTTI