Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue Maaseutuvirastolle mieleinen kokonaisuus

0
Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue / Alajärven Kaupunki teki neljäntenätoista maksajavirastosopimuksen Maaseutuviraston kanssa.

Euroopan yhteisön rahoittamien viljelijätukien hallinto- ja valvontajärjestelmää valvovat toimielimet ovat pitäneet Suomen maataloustukihallinnon mallia ongelmallisena. Perusteena on ollut maksajaviraston sitovan ohjausvallan puuttuminen. Lisäksi maaseutuhallinnon toimintaympäristö muuttuu tilojen rakennekehityksen ja kuntien palvelu- ja rakenneuudistuksen takia. Uudistuksella pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksen tuomiin haasteisiin.
Kunnat ovat hoitaneet tehtävät asianmukaisesti, mutta nykyjärjestelmä ei vastaa EU-lainsäädännön hallinto- ja valvontajärjestelmälle asettamia vaatimuksia, kertoo Järvi-Pohjanmaan maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala.

Lain toivotaan edistävän kuntien mahdollisuuksia turvata riittävä ja osaava henkilöstön maaseutuhallinnossa. Suuremmissa yksiköissä sijaisuudet ovat helpommin hoidettavissa ja siten varmistetaan palvelun saatavuus. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus erikoistua erilaisiin tehtäviin.

Kuntien maaseutuhallinnon uudistaminen mahdollistaa panostuksen myös maaseudun kehittämisasioihin. Paikalliset kehittämistehtävät, kuten maaseutuyrittäjien neuvonta sekä ohjelmaperusteisten kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus, ovat maaseutua aidosti kehittävää maaseutupolitiikkaa.

Maaseutuhallinnon tehtävien lisäksi sato-, tulva- ja riistavahinkoasioita, eläinrekisteriasioita, hukkakauran torjuntaa ja muita tehtäviä on tarkoituksenmukaista hoitaa tulevaisuudessakin kuntatasolla, sillä paikallistuntemus ja asiantuntijuus ovat perusta kaikissa maaseututoimen palveluissa.

Toiminnalliseksi hallintoyksiköksi katsotaan alue, jossa toimii vähintään 800 (v. 2009) tukihakemuksen tehnyttä maatalousyrittäjää. MMM antoi päätöksen 10.3.2011, jonka perusteella Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostaa maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisen kannalta toiminnallisen kokonaisuuden. Myöntöperusteena oli vakiintuneet asiointisuunnat ja palvelukokonaisuudet sekä vakiintunut yhteistyö maaseutuhallinnon järjestämisessä.

Yhteistoiminta-alueita on muodostettu kaikkiaan 61 kpl.

Maksajavirastosopimuksen tärkeimpiä kohtia on, että tehtäviä tekee yhteisen johdon alaisuudessa vähintään 5 viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa yksikköä. Viiden henkilön tarve tulee hakemuksen käsittelyn, sitoumuskäsittelyn ja maksajaviranomais- sekä takaisinperintätehtävien eriyttämisestä.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toiminta vuodesta 2009 lähtien on täyttänyt lähes kaikki maksajavirastosopimuksessa vaadittavat edellytykset. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tehtiin tiivistä yhteistyötä Maaseutuviraston aluekehittämispäällikkö Heikki Lintalan kanssa. Sopimuksen tekemiseen vaadittiin tarkat selostukset käytetyistä menetelmistä sekä toimintaa kuvaavista asiakirjoista:

1) Hallinto- ja valvontajärjestelmien kuvaukset
2) Kunnan hallintosääntö
3) Kirjalliset tehtäväkuvat, joissa määritellään
– Henkilön virka- / palvelusuhdetiedot
– Esimies, sijaisuudet
– Tehtävät
4) Kuvaus tietoturvajärjestelyistä
– Tietoturvapolitiikka
– Tietoturvan organisointi ja vastuut
– Suojattavat kohteet ja hyväksyttävä käyttö
– Riskien arviointi, ensisijaisesti suojattavista kohteista
– Esteellisyydet. Luettelo henkilöittäin tiloista, joiden käsittelyyn virkailija on esteellinen.
5) Isäntäkunnan / kuntayhtymän talousohje/-sääntö tai vastaava
6) Vastuuhenkilön tiedot
7) Tehtäviä hoitavien henkilöiden rahamääräiset rajat

Sopimus allekirjoitettiin 11.6.2012.

Sopimuksen allekirjoittivat Maaseutuviraston puolesta ylijohtaja Leena Tenhola ja aluekehittämispäällikkö Heikki Lintala. Alajärven kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittivat vs. kaupunginjohtaja Tero Kankaanpää ja maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen osalta kevään 2012 viljelijätukien haku oli ensimmäinen testi maksajavirastosopimuksen mukaisesta toiminnasta. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Isäntäkunta toimittaa Maaseutuvirastolle sen vaatimat asiakirjat vuosittain viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä. Asiakirjojen ja tarkastusten perusteella Maaseutuvirasto antaa ohjeet ja tekee mahdolliset muutokset sopimukseen.

JÄTÄ KOMMENTTI