Järviseudun kärkiyrityksillä valoisat näkymät – mahdolliseen työvoimapulaan varauduttava

0
Muun muassa yksi valtakunnallisesti merkittävä ja pohjoismainen metalliteollisuuden keskittymä sijaitsee Alajärven Luoma-aholla (Ilmakuva: Henry Joensuu)
Mäkelänmäen teollisuuskeskittymä Alajärven Luoma-aholla (Kuva: Henry Joensuu)
Järviseudun suurimpien työllistäjien tulevaisuuden näkymät ovat erittäin positiiviset. Tämä selviää Vetovoimainen Järviseutu -hankkeen teettämästä selvityksestä, jossa haastateltiin Järviseudun 16 suurinta työllistäjää.

Kyselystä selviää, että lähes kaikki vastanneet yritykset ovat lisäämässä henkilökuntaansa 3-5 vuoden sisällä. Haastatteluiden mukaan henkilöstön lisäystarve tulee lähivuosina olemaan noin 15 %, iloitsee Vetovoimainen Järviseutu -hankkeen projektipäällikkö Hannu Nevala.

– Luku kertoo, että alueen yrityksillä selkeä kannattavan kasvun tavoite. Uusien työpaikkojen lisäksi työvoimaa tarvitaan myös eläkkeelle siirtyvien tilalle. Tästä syystä Järviseudulla onkin löydettävä keinoja joilla turvataan osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa.

Selvitystyön tavoitteena oli kerätä tietoa alueen suurimpien työllistäjien tarpeista liittyen työvoiman saantiin ja toimintaympäristöjen kehittämiseen. Vetovoimainen Järviseutu -hankkeen tavoitteena on saada Järviseutu pysymään kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena työ- ja asuinympäristönä, joten selvityksen antia tullaan käyttämään hankkeen tulevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Nevalan mukaan kyselyssä saatua palautetta on jo käyty läpi kuntapäättäjien sekä kehittäjäyhteisöjen kanssa. Ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä tullaankin toteuttamaan jo tänä keväänä.

Keskeisimpiä esille nousseita kehittämiskohteita

Kyselyssä mukana olleet näkivät Järviseudun vetovoimaisuuden kehittämisen yhteiseksi asiaksi. Keskustelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välille kaivataan lisää. Hannu Nevalan mukaan selvitys nosti esiin tarpeen saada saman pöydän ääreen alueen kunnat, yrittäjät, teollisuus, kehittäjätoimijat sekä oppilaitokset keskustelemaan yhdessä alueen kiinnostavuuden ja vetovoimaisuuden edistämisestä. Myös yritysten välisen yhteistyön kehittäminen nähtiin tärkeänä asiana.

Yksi merkittävin esille noussut asia liittyy Järviseudun imagoon ja mielikuvaan.

-Vastaajat näkevät, että alueen markkinointia tulisi selkeästi lisätä. Seutukunnan imagolla on merkitystä esim. rekrytoitaessa uusia työntekijöitä tai houkuteltaessa alueelle uusia yrityksiä. Alueella jo olevia vetovoimatekijöitä tulee tuoda paremmin esille. Vapaa-aika puolelta näitä ovat esim. järvisyys, hyvät talviurheilumahdollisuudet sekä muun muassa golf. Alueen imagoa tulisi kehittää myös nostamalla esille Järviseudulla olevaa yritysten huippuosaamista. Järviseudun alueella toimii useita kansallisen tason huippuyritystä jotkut myös globaalisti mitattuna. Esimerkkejä; Saltex Oy on maailmassa yksi viidentoista yrityksen joukosta jolla on FIFA hyväksyntä, Vivadec Oy on alallaan ainut pohjoismaissa, Eurosteri Oy on ainut alallaan Suomessa, La Alucenter Alumiinin Osaamisverkosto on Suomen suurin alallaan, Nordautomation Oy on sahakonealalla Suomessa ykkönen, Elmomet Oy (Kopar Group) on tuhkankäsittelylaitteilla maailman huipputasolla, Ruukki Oyj on teräsohutlevyn profiloijana Euroopassa toisella sijalla, Finnlamelli on Suomen kolmanneksi suurin hirsitalotehdas.

Alueen imagon kehittämisen rinnalle tärkeäksi seikaksi nousi kaavoitus. Vetovoimaisuuden kannalta oleellista on myös monipuolinen tonttitarjonta.Vesistöjen tarjoamat mahdollisuudet tulisi ottaa huomioon kaavoituksessa. Selvitykseen haastateltujen mielestä alueella tehdyt päätökset investoida harrastusmahdollisuuksiin ovat merkittäviä panostuksia vetovoimaisuuden kehittämiseksi. Alajärvelle valmistunut jäähalli ja tuleva uimahalli ovat tärkeitä koko seutukunnalle.

Positiivisten asioiden esilletuominen kasvattaa Järviseudun imagoa, mutta sen avulla myös vaikutetaan alueen asukkaiden asenteisiin. Me kaikki asukkaat toimimme alueen markkinoijina, joten meidän tulisi oppia puhumaan Järviseudusta positiivisessa sävyssä, listaa Nevala.

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI