Kaataako pohjavesialueen läheisyys keskipohjalaisten litiumtuotantohankkeen?

0
(Kuvituskuva)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Keliber Oy suunnittelee Kokkolan suurteollisuusalueelle (KIP) litiumkemiantehdasta, joka tuottaa litiumhydroksidia noin 25 000 tonnia vuodessa. Tehtaan raaka-aineena käytetään Kaustisella, yhtiön omalla rikastamolla, tuotettavaa spodumeenirikastetta (130 000 t/a) sekä ulkomailta hankittavaa spodumeenirikastetta (130 000 t/a).

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena. Yhtiö on toimittanut 6.3.2020 ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jonka kuulemisessa saatiin yhteensä 17 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä.

Tehdyn arvioinnin, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella yhteysviranomainen edellyttää hankkeen jatkosuunnittelussa huomioimaan erityisesti kemiantehtaan sivuvirtana syntyvän analsiimihiekan hyödyntämisestä aiheutuvat pintavesivaikutukset, sillä yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset ja epävarmuustekijät liittyvät analsiimihiekan jatkokäsittelyyn ja hyödyntämismahdollisuuksiin.

Hankkeesta arvioidaan aiheutuvan liikennevaikutuksia, joista merkittävimmät kohdistuvat kantatie 63 Kaustisen taajaman ja KIP:n alueelle. Hankkeen ilmapäästöt muodostuvat mm. hiukkasista, typenoksideista ja hiilidioksidista. Kyseessä on uusi prosessi, joten lupavaiheessa tehtävässä ilmapäästöjen laskennassa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ja laskennassa tulee huomioida hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien toimijoiden yhteisvaikutukset. Myös toiminnan aikainen ilmapäästöjen seuranta tulee olla riittävän laajaa.

Kemiantehtaan naapurikiinteistöissä sijaitsee häiriötilanteille herkkiä toimintoja ja lisäksi tehdasalue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä, joten jatkosuunnittelussa tulee tunnistaa myös läheisestä pohjavesialueesta ja naapurikiinteistöjen eri toimijoiden yhteisvaikutuksista aiheutuvat riskitekijät.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI