Karstulan Ylinjärven kunnostus käynnistyy

0
Ylinjärven lähes umpeenkasvanutta selkää. ( Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus)

Kelluvalla kaivinkoneella toteutettavassa työssä poistetaan sedimenttiä ja kasvillisuutta monin tavoin. Järven pohjoispäähän laskevan Myllyjoen suistossa tehdään pienialaisia ruoppauksia tulovirtaaman jakautumiseksi laajemmalti järven pohjoisosiin. Osasta ruoppausmassoista tehdään pesimäsaarekkeita, osa viedään läjitysalueille. Kaivinkoneella toteutetaan myös hienovaraisempaa kasvillisuuden poistoa, jossa pyyhkäistään vain versot ja juuristo kasoille.

Omalaatuisin ongelma järvellä on laajojen isosorsimokasvustojen verkosto. Isosorsimo on amerikkalainen heinä, joka aikanaan tuotiin Eurooppaan rehukasviksi, mutta joka luokitellaan nykyään haitalliseksi vieraslajiksi. Isosorsimo on haitaksi myös järven linnustoarvoille, joiden vuoksi järvi on valittu Natura 2000 –verkostoon.

Osittain isosorsimokasvustoja pyritään kuolettamaan levittämällä niitetyille kohdille kestopeitteitä. Tällä tavoin hoidetaan pesimäsaarekkeita sekä pyritään saamaan aikaiseksi muun muassa kahlaajalintujen kannalta tärkeitä lietealueita.

– Kertaluonteiset kunnostustoimet eivät kuitenkaan yksin riitä. Niiden rinnalle tarvitaan tällaisissa rehevissä linnustokohteissa pitkäjänteistä pienimuotoisempaa hoitoa, mihin tarvittaisiin paikallisia voimia. Karstulan kunta onkin rahoittanut jo pitkään särkikalojen tehopyyntiä, lisäksi kohteella olisi tarpeen vierasperäisten nisäkäspetojen tehostettu pyynti sekä jatkossa erinäiset raivaustyöt, joilla muun muassa sopivat pesimäsaarekkeet pidetään avoimina. Osa ranta-alueista soveltuisi myös avoimiksi rantalaitumiksi, kertoo suunnittelusta vastannut biologi Tomi Hakkari Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Nyt toteutettava kaivinkonetyö ajoittuu lokakuun viimeiselle ja marraskuun ensimmäiselle viikolle ja siitä vastaa Ruoppaus Tiimi Oy. Kunnostuksen suunnitelmakartta ja mahdolliset toimenpidealueet selviävät oheisesta webkartasta: http://arcg.is/0S0eju

Järvelle suunniteltiin aiemmin myös pohjapatoa, mutta siitä luovuttiin, koska Pääjärvi padottaa keskimääräisenä kesänä myös Ylintä. Kuivina vuosina, kuten nyt, pohjapadosta olisi ollut apua.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI