Korvauksia rauhoitettujen lajien vuonna 2018 aiheuttamista vahingoista haettiin ennätysmäärä, uuden lain valmistelu käynnissä

0
Valkoposkihanhen maataloudelle aiheuttamista vahingoista maksettiin ylivoimaisesti suurimmat korvaukset. Ilmastonmuutos asuttaa lajia yhä tiiviimmin mm. Suomeen (arkistokuva)

Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset tiedottavat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksoivat korvauksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 470 000 euroa. Suurin osa korvauksista, noin 1 413 400 euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Ylivoimaisesti eniten korvauksia maksettiin valkoposkihanhen maataloudelle aiheuttamista vahingoista, noin 1 100 000 euroa. Muista vahingoista kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 35 200 euron edestä.

Suurimmat avustukset maksettiin Pohjois-Karjalan (noin 1 024 600 euroa), Kaakkois-Suomen (noin 167 700 euroa) ja Varsinais-Suomen (noin 113 000 euroa) ELY-keskusten alueille.

Tämän lisäksi erillisenä korvauksena maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vuoden 2018 vahingoista maksettiin korvauksia paliskunnille yhteensä noin 806 100 euroa. Porotalousvahingoista maksettavat korvaukset perustuvat laskennalliseen vahinkoon ja korvauksia maksetaan sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet.

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamista maatalousvahingoista maksettavien korvausten määrä on kasvanut tasaisesti 2010-luvulla. Vuosittain valtaosa ELY-keskusten saamista avustushakemuksista koskee rauhoitettujen lintujen aiheuttamia maatalousvahinkoja. Syynä kasvuun ovat erityisesti rauhoitettujen lintulajien kantojen vahvistuminen sekä muuttokäyttäytymisten muutokset.

Vuonna 2019 aiheutuneista, rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista on tullut hakea avustusta ELY-keskuksilta vuoden 2019 joulukuun loppuun mennessä. Korvaushakemus on mahdollista jättää vielä toukokuun 2020 loppuun mennessä tapauksissa, joissa vahinko on todennettavissa vasta keväällä 2020.

Valmistelussa uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vuoden alussa luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen, jonka yhteydessä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelystä ja ennaltaehkäisystä.

– Uutta lakia tarvitaan, sillä etenkin rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet jo useana vuonna. Vahinkojen arvioidaan voimistuvan myös jatkossa ilmaston lämpenemisen seurauksena. On tärkeää, että ennaltaehkäisyä kehitetään ja korvausmenettelyistä tehdään nykyistä selkeämpiä. Näin lajiensuojelua ja elinkeinojen harjoittamista voidaan sovittaa yhteen nykyistä paremmin, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen sääntely on tarkoitus ottaa osaksi uutta säädettävää lakia.

Maakotka on kookkaimpia siivekkäitä luontokappaleitamme (Arkistokuva)

Ympäristöministeriö on asettanut lain valmisteluun laajapohjaisen sidosryhmistä ja virkahenkilöistä koostuvan projektiryhmän. Ryhmä kokousti ensimmäisen kerran tiistaina 11.2. Projektiryhmän jäsenet keskustelivat kokouksessa odotuksistaan lainsäädäntötyölle. Esiin nousivat etenkin luonnon monimuotoisuuden edistäminen, korvausmenettelyn oikeudenmukaisuuden kehittäminen ja selkeyttäminen, luonnonsuojelun hyväksyttävyyden lisääminen sekä lajisuojelun ja elinkeinojen harjoittamisen entistä sujuvampi yhteensovittaminen.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

 


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI