Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 7.2.

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAIKSI OPPIVELVOLLISUUSLAIN
MUUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Kunnanjohtaja Kuortaneen, Sotkamon ja Vöyrin kunnanjohtajat, sivistysjohtajat ja lukion rehtorit ovat laatineet ja jättäneet seuraavan lausunnon hallituksen esitykseen
eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeiksi:
”Oppivelvollisuuslain 16 §:ssä säädetään oikeudesta maksuttomaan koulutukseen.
Säännöksen 1 momentin mukaan oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitettu koulutus
on 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka,
jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Lukiolain (714/2018) 35 §:n 2 momentin mukaan asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa asuntolassa on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä säännökseen on lisätty viittaus, jonka mukaan asuntolapaikan myöntämiseen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain (531/2017) 104 §:n 1 momentissa säädetään. Lukiolain 4 §:n 2 momentin mukaan lukiokoulutuksen järjestämisluvassa määrätään muun muassa oikeudesta järjestää sisäoppilaitosmuotoista koulutusta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n 4 momentin mukaan lukiokoulutuksen yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien opiskelijoiden osalta siten kuin valtioneuvoston
asetuksella säädetään, jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on lukiolain 4
§:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää koulutusta sisäoppilaitoksessa.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:n mukaan koulutuksen
järjestäjällä voi olla opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Lain 27 §:n 3 momentin
mukaan järjestämisluvassa määrätään koulutuksen järjestäjän oikeudesta
järjestää sisäoppilaitosmuotoista koulutusta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain
32 d §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen profiilikertoimen laskennassa toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:n mukaisen majoituksen järjestämisen perusteella.
Tällä hetkellä lait lukio- ja ammatillisen koulutuksen välillä ovat tulkinnanvaraisia ja
asettavat muualta muuttavat urheilevat opiskelijat eriarvoiseen asemaan verrattuna
ammatillisessa koulutuksessa oleviin. Suomessa toimii 15 erityisen koulutustehtävän urheilulukiota, jotka ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten urheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävä valmentautuminen on mahdollista yhdistääopiskeluun. Osa urheilulukioista on profiloitunut sisäoppilaitosmaiseen toimintaan olosuhteiden, lajiliittojen keskittämisen tai muiden erityispiirteiden vuoksi. Lajiliitot ohjaavat tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret urheilijat näihin ns.
internaattipaikkakuntiin kuten Kuortane, Sotkamo ja Vöyri. Esimerkiksi Sotkamon
kunnan urheilulukiolaiset tulevat 75 paikkakunnalta.
Esitämme, että sisäoppilaitosmaista valtakunnallista urheilun erityistehtävää
toteuttavien lukioiden osalta lait yhdenmukaistetaan ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain mukaiseksi. Perustelemme edellä olevaa sillä, että lait ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa ovat maksuttoman asumisen järjestämisestä ristiriidassa. Lukiokoulutuksen osalta tähän liittyy lakitekstissä liikaa tulkinnanvaraisuutta. Mielestämme nuoria tulee tukea asumisessa yhdenvertaisesti, opiskelivatpa he sitten ammatillisessa
koulutuksessa tai urheilun erityistehtävän omaavassa lukiossa. Jo nyt monilla
asuntolapaikkakunnilla herättää ihmetystä se, että ammatillisen koulutuksen
opiskelijat eivät maksa vuokraa, mutta urheilun erityistehtävän omaavassa
lukioissa opiskelevat maksavat, vaikka asuntolat ovat samalla alueella.
Maksuttoman asumisen rahoituksen järjestäminen myös valtakunnallisen urheilun
erityistehtävän omaaville lukioille tulee järjestää kuten ammatillisessa
koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjät tarvitsevat tähän valtion lisärahoitusta
yksikköhinnan korotuksen kautta, lisäkustannukset eivät saa jäädä koulutuksen
järjestäjien maksettavaksi.
Teemu Puolijoki, Kuortaneen kunnanjohtaja
Mika Kilpeläinen, Sotkamon kunnanjohtaja
Tom Holtti, Vöyrin vt. kunnanjohtaja
Sanna Koivisto, Kuortaneen kunnan sivistysjohtaja
Merja Ojalammi, Sotkamon kunnan sivistysjohtaja
Helena Emaus, Vöyrin kunnan sivistysjohtaja
Juha Virtanen, Kuortaneen lukion rehtori
Mauri Reinikka, Sotkamon lukion rehtori
Pia Hildén, Vöyrin lukion rehtori”

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esittelytekstissä olevan lausunnon hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Ehdotus hyväksyttiin

LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2050:N OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava 2050:n laadinnassa huomion kohdistuvan koko maakunnan
alueeseen, sen erityispiirteisiin ja ominaisuuksiin sekä maakunnan yhteisiin
kehittämistavoitteisiin. Kuortaneen kunta pitää tätä tärkeänä lähtökohtana.
Maakuntaa tulee kehittää kokonaisuutena ja yhdenvertaisesti eri osa-alueiden
kannalta.
Osalllistumis- ja arviointisuunnitelmassa nostetaan myös esille selkeimmän tiheän
asumisen vyöhykkeen kulkevan Kyrönjoen ja Lapuanjoen pääuomien varsilla
muodostaen taajamaketjun
Kauhajoki–Kurikka–Ilmajoki–Seinäjoki–Lapua–Kauhava -akselille. Tällä
vyöhykkeellä todetaan asuvan n. 90 000 henkilöä ja sijaitsevan noin 70 %
maakunnan yritystyöpaikoista. Laajimman kaupunkimaisen asumisen ja eri
toiminnoiltaan sekoittuneen yhdyskuntarakenteen keskittymän todetaan olevan
Seinäjoella, jossa vuonna 2021 asui noin 65 000 asukasta.
Kuortaneen kunta haluaa tuoda esille ja muistuttaa, että mainitun tiheimmän
asumisen vyöhykkeen ja maakuntakeskuksen ohella maakuntakaavan
valmistelussa tulee tasavertaisesti tuoda esille myös maakunnan muita alueita,
esimerkiksi maakunnan itäistä osaa. Tämä edistää mainittua huomion
kohdistamista koko maakuntaan ja sen tosiasiallista yhdenvertaista kehittämistä.
Esimerkiksi Itäinen Etelä-Pohjanmaa kaipaa myös huomion kiinnittämistä.

Eräs oleellinen kehittämisen kohde Kuusiokuntien alueella ovat tieliikenneyhteydet,
joista Kuortaneen kannalta esimerkiksi Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä -yhteyden
kehittäminen on tärkeässä roolissa. Välille ollaankin laatimassa yhteysväliselvitystä
ja tähän kytkeytyen Seinäjoki-Ähtäri -välin pääsuuntaselvitystä.
Pääsuuntaselvityksessä selvitetään muun ohella valtatie 18:n vaihtoehtoista
linjausta Kuortaneen kautta. Kuortaneen kunta pitää pääsuuntaselvitystä hyvin
tärkeänä, kytkeytyen maakuntakaava 2050:n valmisteluun. Selvityksessä tulee
ennakkoluulottomasti tarkastella Kuortaneen linjausvaihtoehtoa muun muassa
taloudellisuuden, ekologisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta esimerkiksi
raskaan liikenteen ja hälytysajoneuvo liikenteen kannalta. Nykyinen, melko
mutkainen Kouran kylän kautta kulkeva linjaus kulkee kolmen radanylityksen
kautta, nopeusrajoituksen pudotessa välillä 60 kilometriin tunnissa. Kuortaneen
kunta tuo esille, että Kuortaneen kautta on olemassa jo valmis tieyhteys, jossa ei
radanylitysten poistamiseen tai linjan suoristamiseen tarvita uuden tien
rakentamista. Tällä on merkitystä esimerkiksi rakentamiskustannusten kannalta.
Toinen erityisen tärkeä tiestön kehittämiskohde Kuortaneen kunnan kannalta on
Kuortaneen Ruonan ja Alajärven Kurejoen välinen maantie 711, jonka merkitys
esimerkiksi alueen elinkeinoelämälle on tärkeä ja jolla liikkuu paljon muun muassa
raskasta liikennettä. Tie on osa lyhintä reittiä Etelä-Suomesta Kurun kautta kohti
pohjoista. Maantielle tiesuunnitelman laatimiseen on saatu eduskunnan niin
sanottua joululahjarahaa eduskunnan jakovarana, mitä kunnan kannalta pidetään
hyvin myönteisenä asiana. Tielle on tärkeää toteuttaa laadukas tiesuunnitelma ja
päästä sen jälkeen etenemään tien parantamistoimiin. Kuortaneen kunta näkee
tärkeäksi, että myös kyseisen tieyhteyden merkitys huomioidaan selkeästi
maakuntakaavan valmistelussa. Kaikkiaan on huomioitava hyvä saavutettavuus ja kulku maakuntaan ja maakunnasta myös muita väyliä pitkin kuin maakuntakeskuksen kautta kulkien.

Ehdotus hyväksyttiin

KUORTANEEN KUNNAN KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN KOULUMAJAN LAINOILLE ANTAMIEN TAKAUSTEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN VUOKRATALOILLE

Kuortaneen kunta on antanut tytäryhtiönsä Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan
Nordealta, Oma Säästöpankilta ja Kuntarahoitukselta ottamille lainoille takauksen.
Lainojen saldot 31.12.2021 -tilanteessa ovat seuraavat:
Nordea 1. laina (25575) 243.616,01 euroa
Nordea 2. laina (25567) 252.014,22 euroa
Oma Säästöpankki (80011537) 142.500,00 euroa
Kuntarahoitus 1. laina (18603/16) 202.632,00 euroa
Kuntarahoitus 2. laina (19494/19) 1.771.188,00 euroa
Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumaja on laaditun sulautumissuunnitelman
mukaisesti sulautumassa 1.4.2022 Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloihin
absorptiosulautumisella, jossa Koulumajan kaikki varat ja velat siirtyvät
Vuokrataloille ilman selvitysmenettelyä. Kuortaneen kunnanvaltuusto on osaltaan
hyväksynyt sulautumisen kokouksessaan 31.1.2022 § 5. Osakeyhtiölain
mukaisesti Kiinteistö Oy Koulumajan velkojille on ilmoitettu yhtiöiden
sulautumisesta sekä mahdollisuudesta vastustaa sulautumista ja oikeudesta
saada maksu tai vakuus saatavastaan ennen kuin sulautuminen voidaan panna
täytäntöön.
Kunta tekee päätöksen Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan lainoille antamiensa
takausten siirtämisestä Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, se päättää seuraavaa:
Esittelytekstissä esille tuotujen Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan lainojen
siirtyessä sulautumisessa Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille, siirtyvät
Kuortaneen kunnan takaukset Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille.

Ehdotus hyväksyttiin

Anne Haapa-aho ja Juha-Matti Salimäki KiOy Kuortaneen Vuokratalojen
yhtiökokousedustajina, Susanna Ylikantola KiOy Kuortaneen Vuokratalojen
hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen KiOy Kuortaneen Vuokratalojen
hallituksen jäsenenä, Eeli Mäki-Mustapää KiOy Kuortaneen Koulumajan
yhtiökokousedustajana ja Jukka Rantanen KiOy Kuortaneen Koulumajan
hallituksen puheenjohtajana ja Jaana Salo hallituksen varajäsenenä ilmoittivat
esteellisyytensä, ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Riikka Varila toimi puheenjohtajana ja Teemu Puolijoki sihteerinä sekä Tuija
Lindahl pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

KEHITTÄMISHANKKEISIIN LIITTYVIEN TILAPÄISLAINOJEN MYÖNTÄMINEN

Elinkeinovastaava Järjestöjen ja yhteisöjen toteuttamiin kehittämishankkeisiin on mahdollista saada julkista rahoitusta mm. Leader-yhdistysten kautta. Hyväksytyt hankkeet vaativat kuitenkin pääomaa, koska maksatukset suoritetaan pääsääntöisesti jälkikäteen
kustannusten toteuduttua tai hankkeen valmistuttua. Pienillä yhdistyksillä ei
välttämättä ole riittäviä käyttöpääomia tämän väliajan rahoitukseen, joka saattaa
olla este potentiaalisten hankkeiden toteuttamiselle. Monissa kunnissa on käytössä
väliaikaisrahoitus, joka helpottaa hankkeiden aloitusta ja toteuttamista.
Väliaikaisrahoitus on kunnan pienille paikalliskehittäjille myöntämä laina, joka ei ole
hankerahoitusta vaan kattaa hankkeen kustannusten muodostumisen ja
maksatuksen välisen aikaviiveen. Väliaikaisrahoitus ei edellytä, että kunta millään
muulla tavoin osallistuu hankkeen hallinnointiin esim. ohjausryhmässä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä esittelytekstissä kuvatun väliaikaisrahoituksen käyttöönoton tilapäislainaa myöntämällä Kuortaneen kunnassa, sisältäen seuraavat ehdot:
1) Lyhytaikaista lainaa voidaan myöntää Kuortaneella toteutettavan yleishyödyllisen
hankkeen väliaikaiseen rahoittamiseen.
2) Hakijan on oltava rekisteröity yhdistys ja sen kotipaikka on Kuortane.
3) Lainaa myönnetään vain sellaiselle yhdistykselle, joka on saanut hankkeeseen
myönteisen avustuspäätöksen Leaderiltä, ELY:stä tai muusta vastaavasta
julkisesta organisaatiosta.
4) Laina myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuksen perusteella.
5) Vapaamuotoisen hakemukseen tulee liittää:
– rahoittajan päätös rahoituksen myöntämisestä,
– yhdistyksen hallituksen päätös väliaikaisrahoituksen hakemisesta Kuortaneen
kunnalta,
6) Lainaa voidaan myöntää enintään myönnetyn julkisen tuen määrä.
7) Lainasta laaditaan velkakirja. Vakuutena kunnalle toimii myönteinen
avustuspäätös.
8) Laina on maksettava takaisin viimeistään välittömästi tuen maksatuksen
jälkeen. Lainan viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.
9) Merkittävät muutokset hankkeeseen, kuten hankeajan pidentyminen, vaativat
hyväksymisen myös kunnalta.
10) Kunnanhallitus voi myöntää väliaikaisrahoitusta valtuuston hyväksymien
periaatteiden mukaan.
11) Lainaa voidaan nostaa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Ehdotus hyväksyttiin

Susanna Ylikantola, ruokaviraston työntekijänä ilmoitti esteellisyytensä ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

VALTUUSTOALOITE TÄYSSÄHKÖAUTON HANKKIMISESTA LEASING-SOPIMUKSELLA JA
TYÖSUHDEPYÖRÄEDUN KÄYTTÖÖN OTTAMISESTA

Valtuutettu Pasi Honkala jätti valtuuston kokouksessa 31.1.2022
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän laatiman aloitteen jossa esitetään, että;
1) taloussuunnitelmaan vuodelle 2023 suunniteltu sähköautonhankinta korvataan
jo kuluvan vuoden aikana leasing-sopimuksella hankittavalla täyssähköautolla ja
2) kunta hankkii työsuhdepolkupyöriä työntekijöiden käyttöön
Aloitteen mukaan Kuortaneen kunnan vuosien 2017-2025
energiasäästösopimuksessa sopimuskaudelle asetettu säästötavoite on
saavutettu. Kuitenkaan erityisesti liikenteen aiheuttamien päästöjen
pienentämiseksi asetettu tavoite ei ole onnistunut. Täyssähköauton käyttöön
ottamisella liikennepäästöt vähenevät. Lisäksi hanke loisi positiivista imagoa
kunnalle. Polkupyöräetu on työntekijälle verovapaata tuloa 1200 €:n saakka / vuosi. Tältä
osin työnantajalta säästyy palkan sivukulut eikä työntekijä menetä eläke-etujaan
mikäli pyörän hankintahinta vähennetään työntekijän palkasta.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän laatiman valtuustoaloitteen
tiedoksi ja
2) antaa valtuustoaloitteen kunnan tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Ehdotus hyväksyttiin

VALTUUSTOALOITE MOPOSUORASTA

Hallintojohtaja Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Milla Mustapää jätti valtuuston kokouksessa 31.1.2022 Nuorisovaltuuston laatiman aloitteen moposuorasta Kuortaneen
kuntaan. Aloitteen mukaan nuoret halulavat ja tarvitsevat paikan ajella moottoriajoneuvoilla häiritsemättä muita. Aloitteen on allekirjoittanut seitsemän nuorisovaltuutettu.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä nuorisovaltuuston laatiman valtuustoaloitteen tiedoksi ja
2) antaa valtuustoaloitteen kunnan teknisen- ja nuorisotoimen valmisteltavaksi.

Ehdotus hyväksyttiin

KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN YRITYSTILOJEN JA KUORTANEEN KUNNAN VÄLINEN
ISÄNNÖINTIPALVELUSOPIMUS

Kunnanjohtaja Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilojen ja Kuortaneen kunnan välillä on laadittu luonnos isännöintipalvelusopimukseksi. Sopimuksella sovitaan kunnan tytäryhtiönä
toimivan Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilojen isännöintipalvelun järjestämisestä
siten, että kunta tuottaa tytäryhtiölle isännöintipalvelun sopimuksessa sovituin
ehdoin. Sopimus on voimassa takautuvasti 1.1.2022 lukien. Sopimussuhde on voimassa
toistaiseksi. Isännöintipalvelusta maksetaan kunnalle 15.000 euroa / vuosi (ALV
0%) kalenterivuosittain. Sopimus korvaa aikaisemman osapuolien välillä tehdyn
isännöintipalvelusopimuksen (jonka kunnanhallitus hyväksynyt 18.1.2021 § 19).
Uuteen sopimukseen on tehty tiettyjä muutoksia aiempaan nähden. Siinä muun
muassa korostetaan osakeyhtiölain, yhtiön hallituksen sekä konserniohjeen
merkitystä. Sopimuksesta on myös jätetty pois maininta kunnan toimimisesta
palkan sijaismaksajana toimitusjohtajan palkan osuudesta, mikä ei
palkkahallinnollisesti vastaa todellista käytäntöä.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimusluonnoksen Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilojen ja Kuortaneen kunnan väliseksi
isännöintipalvelusopimukseksi.

Ehdotus hyväksyttiin

Juha-Matti Salimäki, Eeli Mäki-Mustapää, Tauno Lampinen ja Susanna
Ylikantaola, KiOy Kuortaneen Yritystilojen hallituksen jäseninä sekä Jukka
Rantanen kunnan teknisen toimen työntekijänä ilmoittivat esteellisyytensä ja
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Tuija Lindahl valittiin pöytäkirantarkastajaksi tähän pykälään.

ELINKEINOVASTAAVAN KOEAJAN PÄÄTTYMINEN

Kunnanjohtaja Kuortaneen kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 18.6.2021 § 34
elinkeinovastaavaksi Aapo Petäjäniemen. Samalla kunnanvaltuusto päätti, että
valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Petäjäniemi otti viran
9.8.2021. Koeaika päättyy 8.2.2022.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä valinnassa noudatetun koeajan päättymisen
tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin

VIRANOMAISEN SUOSITTELEMA NS. OMAEHTOINEN KARANTEENI / PALKANMAKSU
KORONAPANDEMIATILANTEESSA

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että;
1) työntekijälle/viranhaltijalle maksetaan omaehtoisen karanteenin osalta
korkeintaan viiden päivän osalta palkkaa
2) kunnanjohtaja voi tarkentaa linjausta viranomaisohjeistusten, esim. mahdollisten KT:n linjausten mukaisesti

Ehdotus hyväksyttiin


 

Kyky_naiset_Suomi-Ruotsi_ystvottelu

JÄTÄ KOMMENTTI