Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 19.4.

 LAUSUNTO ALUEELLISEEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN JA -SUUNNITELMAAN, KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMAAN JA KUNTAKORTTEIHIN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan, kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan sekä kuntakortteihin Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon:

Asiakirjassa jää kuitenkin hieman epäselväksi kuka on vastuutaho toteutettavien
toimenpiteiden osalta. Olisikin hyvä arvioida, tulisiko taulukkoon lisätä myös
vastuutaho kunkin toimenpiteen osalta. Mikäli vastuu on jollain muulla toimijalla
kuin hyvinvointialueella, olisi tämä myös hyvä käydä taulukosta selkeästi esille.
Mittareiden osalta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että niihin liittyvät tiedot on
saatavissa helposti, ilman suurta työtä. Lisäksi on hyvä tarkastella, mikä on
reaalinen määrä mittareiden osalta, jotta niitä kyetään käytännössä seuraamaan.
Lisäksi asiakirjan osalta voisi vielä miettiä, olisiko siihen mahdollista sisällyttää
konkreettisempaa suunnitelmaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjaosta
hyvinvointialueen ja kuntien kesken sekä kirjauksia eräänlaisista minimitasoista,
jotka molempien toimijoiden tulisi toteuttaa ennaltaehkäisyyn liittyen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
Tauno Lampinen saapui paikalle klo 18:08 tämän pykälän käsittelyn aikana.

ESITYS OSALLISTUMISESTA SUUNTA TULEVAAN -HANKKEEN RAHOITUKSEEN 1.5. – 31.10.2022

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu esittelytekstissä esille
tuotuun Suunta tulevaan -hankkeeseen 1.5. – 31.10.2022 ja sen rahoitukseen
(rahoitusosuus 1.488 euroa).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

ETSIVÄN NUORISOTYÖN SIIRTYMISTÄ JA JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA AIESOPIMUS

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan etsivän nuorisotyön siirtymistä ja
järjestämistä koskevan aiesopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään tarvittavat muutokset aiesopimukseen tilanteessa, mikäli sopimus solmitaan Alavuden kaupungin, Kuortaneen kunnan ja Soinin kunnan kesken.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2022

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumaraportoinnin ajalta 1.1. – 31.3.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

LAUSUNTO VÄYLÄVERKON VUOSIEN 2023-2030 INVESTOINTIOHJELMAN LUONNOKSEEN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030 seuraavan lausunnon:
1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi lähtökohdat ja
valmisteluperiaatteet?
Kyllä on.
2. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan
sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?

Pääosin kyllä.
3. Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja
selkeät?
Pääosin kyllä.
4. Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen
liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten
paremmat vaikutukset? Kuortaneen Ruonan ja Alajärven Kurejoen välinen maantie 711 on tärkeä yhteys pohjois-etelä -suuntaisessa liikenteessä niin elinkeinoelämän kuin muunkin liikkumisen kannalta. Maantie kaipaa kuitenkin parantamista muun muassa
kuntonsa ja mutkaisuutensa kannalta. Tieyhteys on saanut joulukuussa 2021
eduskunnan jakovaroista suunnittelurahaa 250.000 euroa tiesuunnitelman
tekemistä varten. Muun muassa maantiellä sattuneet monet ulosajot kertovat
tarpeesta ryhtyä nopeasti todellisiin suunnittelu- ja parantamistoimenpiteisiin tien
kehittämiseksi, huomioiden erityisesti, että tieyhteys kulkee maakunnallisesti
tärkeän Lappakankaan pohjavesialueen kautta. Tieltä puuttuvat
pohjavesisuojaukset. Maantie on merkitty maakuntakaavaan merkittävästi
parannettavaksi tieksi, ja tien parantaminen on huomioitu myös Etelä-Pohjanmaan
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa edistettävissä olevana toimenpiteenä.
Kuortaneen kunta näkeekin tärkeäksi, että tieyhteyden parantaminen tulee
sisällyttää investointiohjelmakokonaisuuden maantiehankkeisiin. Perusteena tälle
ovat niin lyhyen kuin pitkänkin matkan liikenteen sujuvuuden ja
liikenneturvallisuuden paraneminen sekä valtakunnallisestikin ajankohtaisen
vesihuollon varautumisen edellytyksien turvaaminen.
5. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja
seurantaa?

6. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2021

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä sosiaaliasiamiehen osaraportin vuodelta 2021
tiedokseen saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

HAKEMUS KUNNAN RAHOITUKSESTA YLEISHYÖDYLLISEEN HANKKEESEEN (LEPPÄLÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY)

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta ei osallistu Leppälän maa- ja kotitalousseura ry:n hakemuksen mukaiseen Biolämpökeskuksen rakentaminen -hankkeeseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI