Kuortaneen kunnanhallitus näytti vihreää valoa tuulivoimalalle kaavoituksessa

0
Kuortaneen kunnantalo
Kyky-Betset271121

Kuortaneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.10. muun muassa seuraavaa:

KAAVOITUS ALOITE, ENINTÄÄN 8 TUULIVOIMALAA JA ENINTÄÄN 45 MW, SARVINEVAN ALUE

Kunnanjohtajan ehdotus:
Ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
1) hyväksytään JL Wind Oy:n liitteenä oleva, 13.9.2021 päivätty kaavoitusaloite,
2) käynnistetään oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen esitetylle
tuulivoima-alueelle,
3) suunnittelualueen tarkka raja määräytyy osayleiskaavan laadinnan yhteydessä ja
4) JL Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnasta
aiheutuvista kustannuksista. Mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Kuortaneen
kunta ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja hanke
toimijalle.
Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen esitti, että tätä esitystä ei
hyväksytä vaan odotetaan ensin päätös aiemmin jätetystä valituksesta.
Lampisen esitystä ei kannatettu
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

UUDEN PALVELIMEN, KÄYTTÖJÄRJESTELMAN (WINDOWS-SERVER) JA SQL-TIETOKANNAN HANKINTA

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) että kunta hankkii uuden palvelimen ja kyseisen ”raudan” päälle toteutetaan
VMWaren ohjelmistolla virtuaalitietokoneina kunnan verkon Domain Controller
Server (KUDC) ja tietokantaserver (KUAP). Kummankin käyttöjärjestelmät
päivitetään uusimpiin Windows Server versioihin. Samalla tietokantaserverin MS
SQL Server ohjelmisto päivitetään uusimpaan versioon.
2) esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hankintaa varten vuoden 2021
talousarvion investointiosaan 14.000 euron määrärahan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

RISKIEN HALLINTA JA RAPORTOINTI

Strategiset riskit
Yleisen taloudellisen kehityksen ennustetaan olevan suotuisaa tulevina vuosina.
Toisaalta mm. raaka-aineiden hintojen nousu ja toimitusvaikeudet voivat luoda
uusia haasteita. Kuortanelaiset yritykset selvisivät tiukimmasta korona-ajasta
suhteellisen vähin vaurioin ja osoittivat näin suhteellisen hyvää kriisinsietokykyä.
Elinkeinotoimi pyrkii yritysneuvonnalla ja koulutuksilla vahvistamaan entisestään
yritysten muutosvalmiutta.
Kuortaneella työttömyys on pysynyt pitkään matalalla tasolla. Työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta on 4,6% (elokuu 2021), joka on maakunnan
alhaisin luku. Matala työttömyyden kääntöpuolena kärsitään useilla aloilla
työvoimapulaa ja avoimia tehtävien täyttämisessä on ollut joillakin yrityksillä
haasteita. Työvoimapulaa vaikeuttaa myös heikot omistus- ja
vuokra-asuntomarkkina. Elinkeinotoimi pyrkii mm. hanketoiminnan avulla
edistämään työvoiman saatavuutta.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi yleishallintoa ja elinkeinotoimea koskevan riskien arvioinnin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

KUNNAN EDUSTAJA KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN 3.11.2021 JA ESITYS HALLITUKSEEN JA TARKASTUSLAUTAKUNTAAN VALITTAVISTA JÄSENISTÄ

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Kuusiokuntien sosiaali- terveyskuntayhtymän
3.11.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen edustajansa seuraavasti:
Ulla Siljamäki varalle Eeli Mäki-Mustapää
Merja Liesmäki varalle Marja Vesteri
Kunnanhallitus päätti esittää Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän
hallitukseen valittavat jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Virpi Ruismäki varalle Anne Haapa-aho
Rauno Laitila varalle Heikki Immonen
Kunnanhallitus päätti esittää Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän
tarkastuslautakuntaan valittavaksi Ali Abdallan.
Hyväksyttiin

TÄYTTÖLUPA SIVISTYSTOIMIALALLE

Sivistysjohtaja-rehtori anoo täyttölupaa kuraattorin palkkaamiseksi 15.11.2021 –
4.6.2022

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää anotun täyttöluvan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

TÄYTTÖLUPIA VARHAISKASVATUKSEEN

Kunnanjohtaja Sivistysjohtaja-rehtori anoo varhaiskasvatukselle seuraavia täyttölupia:
1. Lastenhoitaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 1.12.2021
vakituisen työntekijän irtisanouduttua
2. Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ajalle 5.1.2022- 14.11.2022
lakisääteisen vapaan sijaiseksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää anotut täyttöluvat.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

|
TÄYTTÖLUPA TILAPALVELUIHIN

Kunnanjohtaja Palvelupäällikkö anoo osa-aikaisen (40 %) ja määräaikaisen
ruokapalvelutyöntekijän työsuhteelle täyttölupaa tilapalveluihin ajalle 1.11.2021 –
31.12.2022. Taustalla on työntekijän työajan muuttuminen 60 %:n työksi kyseiselle
ajalle.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää anotun täyttöluvan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI