Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen tekninen lautakunta päätti 10.11. muun muassa seuraavaa:

INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELTA 2021

Tekninen johtaja. On aika tarkastella koko tämän vuoden investointimäärärahojen riittävyyttä tai ylisuuruutta Kuortaneen kunnan investointikohteiden osalta. Investointeihin osoitetut määrärahat ovat arvioita, jotka on arvioitu ja päätetty käyttövuotta edeltävänä vuonna. Investointikohteiden aikataulumuutosten ja toteutuksen lopullisten kustannusten selkiydyttyä, tulee tarve tehdä uusi päätös investointibudjetin suuruudesta. Merkittävimmät investointimäärärahojen muutokset tulisivat seuraaville investointi paikoille Investointikohde myönnetty määräraha uusi määrärahaesitys

Investointikohde          myönnetty määräraha              uusi määrärahaehdotus

Länsirannan saha-alue                       180 000€              150 000€

Lukion lämmitysjärjestelmä              100 000€                75 000€

Asemakaavatiet ja piha-al.                 10 000€                 20 000€

Heikkiläntien silta                              800 000€               500 000€

– Elyn avustus                                  -476 100€              -375 000€

Vesijohdon saneeraus                      100 000€                  70 000€

Paineviemäri Mäyry- Esikäsit.           80 000€                   40 000€

Investointikohteiden muutoksien tarkempi selvitys;

Länsirannan saha-alueen urakkakilpailutuksessa saatiin edullisemmat hinnat, kuin ennakkoon Elyn kanssa oltiin arveltu. Lukion lämmitysjärjestelmän muutostyö, uuden kaukolämpölinjan rakentaminen keskustasta ja sen liittäminen lukion pannuhuoneeseen sujui ennakoitua paremmin. Asemakaavatiet ja piha-alueet perusparannus, saneerauskohteita tuli enemmän, mitä minimissään arvioitiin. Paineviemäri Mäyryn pumppaamo – Esikäsittelylaitos; kilpailutuksen tuotoksena saatiin budetoitua paljon edullisempi urakkatarjous ja toteutus.

Heikkiläntien sillan uudistaminen; rakentaminen ajoittuu kahdelle eri vuodelle, eli tämän vuoden 2021 myönnetyistä 800 000€ määrärahoista arvioidaan käytettävän 500 000€. Ely on myöntänyt hankkeelle 75% valtiontuen 800 000€ summasta, joka jakautuu myös vuosille 2021 ja 2022 tehdyn työn toteutuksen mukaisesti. Edellä mainitut ja liitteessä ilmenevät vähäisemmät muutokset aiheuttavat vuoden 2021 hyväksytyistä nettoinvestointimäärärahoista 4 192 800€:sta 317 400€:n vähennyksen 3 875 400€:oon.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle esitettäväksi tämän vuoden investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, jolla vuoden 2021 kunnan nettoinvestointimäärärahoihin tulee 317 400 euron vähennys.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖN JA KUORTANEEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Tekninen johtaja: Kuortaneen kunta ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiö ovat neuvotelleet yhteistyösopimuksesta ajalle1.1.2022 – 31.12.2024, edellinen sopimuskausi päättyy31.12.2021. Teknisen lautakunnan osalta kyseisessä yhteistyösopimuksessa päätetään urheilukentän käytöstä, urheilukentän parkkialueesta, pesäpallokentästä, jäähallin jäteveden hinnasta, latukoneesta, pururadasta, Opistotien ja Kuortanehallin edestä kulkevasta jalkakäytävästä, koneiden keskinäisestä lainauksesta ja uimahallin jäteveden hinnasta. Sopimus kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kuortaneen Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan välisen yhteistyösopimuksen teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluvista osioista ja merkitsee muut osiot tiedoksi saatetuksi.

Lautakunnan jäsen Antti Lantela esitti asian jättämistä pöydälle. Pöydällepanoesitys raukesi kannattomana. Puheenjohtajan tiedustelun perusteella asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.


 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI