KUUDESTAAN | SUVI  – liiketoimintaa luonnontuotteista

0

Kansainvälistä yhteistyötä luonnontuotealalla

Leader Kuudestaan, Leader Yhyres ja virolainen Leader-ryhmä Põlvamaa Partnerluskogu aloittivat yhteistyön luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämiseksi ja alan tiedonvaihdon lisäämiseksi viime vuoden lopulla. Käytännön toimia paikallisesti Leader-ryhmien alueilla tekevät Suomen metsäkeskus ja SeAMK Ruoka.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Leader-rahoituksella, päärahoittajina   ovat Leader Kuudestaan ja Leader Yhyres. Toiminta jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

 Metsissä on paljon hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia 

Elintarviketeollisuuden ja metsien välillä nähdään harvoin yhteyttä. Tästä huolimatta puusta sekä marjoista ja sienistä voidaan jalostaa ja eristää monenlaisia kemiallisia yhdisteitä, joita voidaan käyttää elintarviketeollisuuden raaka-aineina. Tunnetuimpina esimerkkeinä ovat mm. xylitol tai elintarvikkeisiin lisäaineenakin käytetty selluloosa.

Suomessa mahdollisuudet puun monipuoliseen jalostusketjuun ovat erinomaiset, sillä täällä on runsaat metsävarat sekä korkean tason metsäosaamista. Varsinkin biotalouden nousun myötä metsille etsitään uusia hyödyntämistapoja. Monet metsistä kerättävät luonnonmarjat ja hyötykasvit ovat tärkeä metsien monikäytön muoto. Koivunmahla ja kuusenkerkät ovat tulleet esille ei-jokamiehenoikeuksiin perustuvissa luonnontuotteissa, jotka eivät ole säiden armoilla.

Luonnontuoteliiketoiminnan kasvulle on havaittu olevan esteitä raaka-aineen saatavuudessa ja 1. asteen jalostuksessa elintarviketeollisuuden käyttötarpeita ajatellen. Tämän hankkeen avulla kartoitetaan ja rajataan kehitystarpeet keruun organisoinnista 1. asteen jalostukseen ja aina lopputuotteisiin saakka. Tuotantoketjun kehittäminen yhdessä virolaisten kanssa avaa laajemman ja monipuolisemman näkemyksen logistiikan tehostamiseen, jalosteiden määrään ja niiden monipuolisuuteen.

Tavoitteena on välittää tietoa luonnontuotealasta ja kehittää luonnontuoteliiketoimintaa. Luonnon keruutuotteiden hankintalogistiikkaa kehitetään käytännön tasolla ja sen myötä luonnontuotteiden käyttö saadaan lisääntymään sekä elintarvike- että luonnonkosmetiikan valmistuksessa sekä matkailupalveluissa. Kehitystyössä tullaan huomioimaan myös tuotteiden säilytys ja lainsäädännölliset kysymykset.

Virossa luonnontuotteiden keruu ja jatkojalostaminen ovat pitkällä. Luonnontuotteiden hyödyntämistä tehdään Virossa jo hyvin monipuolisesti. Tekemällä yhteistyötä virolaisen yhteistyökumppanin kanssa, voidaan hyödyntää alan osaamista ja jakaa hankkeen tuloksia maiden välillä.

 Toimenpiteet 

1. Paikallisesti kartoitetaan luonnontuotealan nykytila alueella suoraan paikallisten yritysten kanssa ja eri työpajoja apuna käyttäen. Erityisesti jalostavan teollisuuden tarpeet arvioidaan. Yrityksiltä kerätään tietoa eri luonnon keruutuotteiden vaihtoehdoista, tarvittavista määristä ja toimitusmuodoista, sekä toiminnan tämän hetkisistä pullonkauloista.

2. Kansainvälisesti yhteistyössä kehitetään hankinta- ja jakelulogistiikkaa kerääjiltä jatkojalostukseen yrityksille ja tukkureille, erityisesti koivunmahlaan ja kuusenkerkkiin keskittyen.

3. Luonnontuotteille tullaan tekemään myös tuotekehitystä. Tuotekehityksen demonstrointiin hyödynnetään SeAMK Ruoka -yksikön elintarvikelaboratoriota ja Virossa Moosteen rakenteilla olevaa tuotepilotointipajaa.

4. Tietoa levitetään eri aihealueisiin liittyen. Tulevana syksynä järjestetään Kyrönmaalla seminaari mm. luonnontuotteiden hyödyntämisestä alkoholituotteiden valmistuksessa ja vuoden 2021 puolella Ähtärissä luonnontuotteiden huomioimisesta matkailuvalttina ruokatuotteiden valmistuksessa. Myös mahlan keruun ja kuusenkerkkien korjuun demonstraatioita tullaan pitämään tulevan kevään aikana käyttämällä uusia teknologioita.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous 21.1.2020.

Kuvassa SUVI -hankkeen ohjausryhmän jäsenet : (vas) Esa Isosaari Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Risto Lauhanen SeAMK Oy, Hannu Humalamäki ja Paula Erkkilä Leader Kuudestaan, Juha Viirimäki Suomen metsäkeskus ja Matti Jaskari Leader Yhyres.

Ohjausryhmään ovat lupautuneet myös Marttaleena Ruohomaa Kyrö Distillery Company, Marko Ämmälä Suomen metsäkeskus, Tiina Aittolampi Nature Paavola Oy, Arja Väliaho Ähtärin kaupunki ja Päivi Rintala Leader Kuudestaan.

 

Seminaareihin ja työpajoihin ovat tervetulleita kaikki luonnontuotealasta kiinnostuneet, paikalliset kerääjät, yritykset, eri yhdistykset esim. luonnontuotealalta, sidosryhmät ja biotalouden asiantuntijat. 


 

JÄTÄ KOMMENTTI