Perhekeskustoimintaa suunnitellaan Järvi-Pohjanmaalle – Mikä ihmeen perhekeskus?

0

 

Perhekeskus on uudenlainen ja tarvelähtöinen tapa tukea lapsiperheiden arkea ja järjestää palvelut. Perhekeskustoimintamallilla luodaan alueelle lähipalveluiden kokonaisuus, jolla tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä tukevat palvelut sekä varhaisen tuen palvelut.

 

Mikä ihmeen perhekeskus?

Perhekeskus palvelee kaikkia lapsia ja perheitä. Kyseessä on uusi tapa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun. Toiminnan painopiste on varhaisen tuen työssä. Tulevaisuudessa perhekeskukseen kuuluu sekä maakunnan että kunnan järjestämiä palveluita ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskus vaatii toimivaa monialaista yhteistyötä.

 

Kansallinen kehittämistyö

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on yksi maamme hallituksen kärkihankkeista. Muutosohjelman yhtenä tavoitteena on perhekeskustoimintamallin käyttöönotto paikallisesti. Perhekeskustoimintamallia kehitetään kansallisesti sosiaali- ja terveysministeriön ja terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) yhteistyönä yhdessä kuntien kanssa. Perhekeskustoiminta nojautuu voimassaolevaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön. Lainsäädäntö korostaa, että äitiys- ja lastenneuvolassa, sosiaalipalveluissa, terveydenhuollossa, varhaiskasvatuspalveluissa, kouluterveydenhuollossa ja oppilashuoltotyössä tulee edistää lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhemmuutta. Myös nuorisolaki edellyttää palveluilta monialaista yhteistyötä.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna perhekeskusten määrä on kasvussa. THL:n äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan seurantatutkimuksessa 62 terveyskeskusta ilmoitti alueellaan olevan perhekeskustyyppistä toimintaa. Lounais-Suomen alueella 64 prosenttia ja Etelä-Suomen alueella 56 prosenttia on järjestänyt lasten ja perheiden palveluja perhekeskukseksi, Lapissa noin 13 prosenttia. 51 kuntaa on ilmoittanut järjestäneensä lasten ja perheiden palveluja perhekeskuksiksi vuonna 2011. Riippuen alueista ja niiden lähtökohdista, perhekeskukset toimivat joko fyysisesti saman katon alla tai verkostomaisesti; verkostoituminen eri ammattiryhmien kesken.

Perhekeskustoimintamallin suunnittelu Järvi-Pohjanmaalla

Järvi-Pohjamaalla suunnitellaan sekä fyysistä, saman katon alla toimivaa perhekeskusta, että verkostomaista perhekeskusta verkottaen eri toimijoita tiiviisti yhteen. Suunnitelmana on, että Alvar Aallon tie 2:ssa olevaan kiinteistöön (nykyinen sosiaalitoimisto / tekninen toimisto) perustetaan perhekeskus. Perhekeskuksen tiloihin muuttavat tiloissa jo olevien työntekijöiden (lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö) lisäksi perhetyön ja perheneuvolan työntekijät. Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään terveydenhuollon, sivistystoimen, varhaiskasvatuksen sekä seurakuntien ja järjestöjen kanssa perheitä paremmin palvelevaksi toiminnaksi.

Perhekeskustoiminnan suunnittelun tueksi Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten palvelujen monialainen johtamisverkosto on nimennyt monialaisen työrukkastyöryhmän, johon pyydetään mm. perheneuvolan, perhetyön, lastenneuvolan, lapsiperheiden sosiaalityön, vapaa-ajan, sosiaalipalvelujen ja varhaiskasvatuksen sekä seurakuntien ja järjestöjen edustajat. Perhekeskusta kehitettäessä huomioidaan myös asiakasnäkökulma. Asiakkaita kutsutaan mukaan asiakasraatitoimintaan.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta antaa 19.9.2017 kokouksessaan lausunnon perhekeskustoiminnan perustamisesta edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.


 

Perhepalveluiden asiakasraati

Järvi-Pohjanmaan perhepalveluissa käynnistetään tulevan syksyn aikana asiakasraatitoimintaa, jonka avulla kuullaan asiakkaiden näkemyksiä, kokemuksia ja odotuksia perhepalveluista. Asiakkaiden näkemykset toimivat suunnittelun ja päätöksenteon tukena.

Asiakasraati keskittyy perhepalvelujen kehittämiseen ja uusien ideoiden synnyttämiseen, erityisesti suunnitteilla olevan perhekeskustoiminnan ympärille.

Perhepalvelujen asiakasraadin tarkoituksena on kehittää palveluita asiakaslähtöisempään suuntaan sekä kannustaa palveluiden käyttäjiä osallistumaan palveluiden suunnitteluun. Asiakasraati toimii vaikuttamisen kanavana, myös voimaannuttavana toimintana osallistujille. Ammattilaisille asiakasraati antaa uudenlaista lähestymiskulmaa asiakastyöhön ja palveluihin sekä toimii parhaimmillaan voimavarana.

Asiakasraati on tarkoitettu perhepalveluita käyttäville asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämisestä, ja joilla on halua vaikuttaa asioihin. Asiakasraatiin osallistuu asiakkaiden lisäksi perhepalvelujen työntekijöitä.

Asiakasjäseniä raatiin haetaan tiedottamalla mahdollisuudesta perusturvan internet-sivuilla, lehdessä, ilmoitustauluilla (mm. äitiys- ja lastenneuvola, hammashoitola, päiväkodit, koulut, seurakunta, MLL), sekä internetissä (Ihan perheestä- ja perhetyön facebook). Raatiin valitaan 12 jäsentä arvonnan perusteella. Asiakasraati kokoontuu noin 3–4 kertaa vuodessa.

Ensimmäinen asiakasraadin kokoontuminen pidetään 13.11.2017. Ilmoittautumislomake löytyy Järvi-Pohjanmaan perusturvan Internet-sivuilta: www.jarvi-pohjanmaanperusturva.fi/ilmoittautuminen. 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI