Pinta- ja pohjaveden tila on pääosin hyvä – seurantaa kuitenkin tarvitaan

0

Vesien seurantaohjelmien avulla ELY tutkii tai tutkituttaa Keski-Suomessa kymmeniä järvi- ja jokikohteita, yli sataa pohjavedenottamoa sekä reilua kahtakymmentä pohjavesipaikkaa. Veden laaduntarkkailun lisäksi seurannalla on tärkeä merkitys vesienhoitoa varten laaditun suunnitelman ja toimenpideohjelman toteuttamisessa.

 

Keski-Suomen vedet ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa

Suurin osa pintavesistä on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia. Järvet ovat paremmassa kunnossa kuin joet. Suurimman haasteen pintavesille tuo hajakuormitus, joka aiheuttaa rehevöitymistä. Pistekuormitusta aiheuttavat esimerkiksi jätevedenpuhdistamot, teollisuus, turvetuotanto ja kalankasvatus.

Myös pohjavesi on maakunnassamme laadultaan pääosin hyvää. Uhat liittyvät pohjaveden laatuun, määrällisesti vettä riittää. Laatuongelmista yleisempiä ovat maa- ja metsätalousalueiden lannoituksien vuoksi kohonneet typpipitoisuudet sekä teiden suolauksen seurauksena kasvaneet kloridipitoisuudet.

Lisää vesien tilasta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Alueellista_ymparistotietoa/KeskiSuomi

JÄTÄ KOMMENTTI