Soinin kunnanhallituksen päätökset 19.8. pidetystä kokouksesta

0

Soinin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.8. seuraavaa:

101 Talousarvion toteutuminen 30.6.2019

Talousarvio 2019 tehtiin n. 240.000 e alijäämäisenä. 30.6.2019 tilanteessa tulos näyttää vähän paremmalta. Loppuvuoden verokertymä on kuitenkin ennustettua pienempi ja heikentää tulosta.

102 Kyläpääskyt ry:n hankkeen tilapäisrahoituksesta

Antolainan loppuosalle n. 3400 e annettiin korotonta  maksuaikaa 30.6.2020 saakka

103 Kuudestaan ry:n kuntarahasta

Valtuustolle esitetään Kuudestaan ry:lle vuosittaista lisärahaa n. 4500 e. Lisärahaa palautuu hakkeiden toteutuessa.

104 Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadinnasta

Vuoden 2020 talousarvion laadinta on käynnistynyt ja kunnanhallitus hyväksyi laadintaohjeet.

105 Kotivaaran vuokrien tarkistus/Oikaisuvaatimus

Kotivaaran keväisestä vuokrantarkistuspäätöksestä on jätetty yksi oikaisuvaatimus. Kunnanhallitus päätti, että oikaisuvaatimus hylätään mm. siihen perustuen, että uudet vuokrat perustuvat todellisiin kustannuksiin. Siten tasokorotuksen tekemiseen on hyväksyttävä syy.

106 Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen

Kunnanhallitus nimesi vanhus- ja vammaisneuvoston kaudelle 1.6.2019-31.5.2021. Neuvostossa jatkavat entiset jäsenet eli Kyllikki Laukkola, Hannu Penttinen, Seppo Parviainen, Pirjo Määttä ja kunnanhallituksen edustajana Maija-Liisa Keisala. Asiantuntijoina kokoukseen osallistuvat Hilkka Palomäki Kuusiolinna Terveys Oy:stä ja Katriina Lehtonen Soinin seurakunnasta. Sihteerinä toimii hallintojohtaja.

107 Kiinteistön kauppa Keskitalon tilasta

Valtuustolle esitetään, että se hyväksyisi Kestitalo– tilaa koskevan kaupan. Kauppahinta 40.000 e. Alue on tärkeä Vuorenmaan alueen kehittämiselle.

108 Asunnon ostamista koskeva tukihakemus

Myönnettiin 2320 euron tuki rivitaloasunnon ostoon.

109 Eräät lausuntopyynnöt

Valmisteilla on lakiesitys, että muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Kunnanhallitus pitää positiivisena valitusprosessien selkiyttämistä ja nopeuttamista. Lausunnossaan E-P:n kansainvälistymisen toimintaohjelmasta kunnanhallitus pitää sisältöä toivotunlaisena ja kannustavan oikeisiin asioihin. Etenkin matkailun ja työvoimatarpeen huomioimista pidetään tärkeänä.

110 Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen mm. että Vuorenmaan alueen kunnostustyöt etenevät aikataulussa. Tekniseen toimeen palkataan 1.9.2019 lukien oppisopimustyöntekijä.  Samoin merkittiin tiedoksi  Pihlajalinnan kanssa käytyjä neuvotteluja ajankohtaisista asioista.

111 Ehdotus maisematyöluvan muuttamiselle

Kunnanhallitus hyväksyi sisäisen ohjeen maisematyölupien käsittelyyn. Ohjeessa on mm. määräykset siitä, milloin metsätalouden toimenpiteet katsotaan niin vähäisiksi, että maisematyölupaa ei tarvita. Uusi ohje helpottaa maisematyölupien käsittelyä.

112 Etuosto-oikeuden käyttäminen tehdyissä kiinteistökaupoissa ja ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi

113 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano / 17.6.2019

Valtuuston 17.6. 2019 päätökset todettiin laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

114 Muut esille tulevat asiat

Todettiin mm, että kunta ja seurakunta keskustelevat lehtikuusikujan maisematyölupaan liittyvistä asioista.

Kyky_naiset_Suomi-Ruotsi_ystvottelu

JÄTÄ KOMMENTTI