Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 15.3.

Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Kunnanhallitus antoi lausuntonaan, että Soini tulisi huomioida Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen yhdistävänä tekijänä ja kauttakulkukuntana. Valtaosa liikenteestä on ohjattu valtatielle nro 16 kulkemaan Soinin pohjoispuolta. Kuitenkin meillä on varsinkin puu- ja metsäteollisuuden rahtiliikennettä Soinin kautta Etelä-Pohjanmaalle (tie 697) ja Keski-Suomeen (tie 697 ja 7140) sekä Alajärven suuntaan (tie 714). Lisäksi liikennettä on Ähtärin suuntaan kantatie 68 kautta. Liikennesuunnitelmassa on lisäksi maininta alemman tieverkon kunnossapidon tärkeydestä, joka on Soinissa todella tärkeää. Lisäksi (varsinkin talvi-) kunnossapidossa tulisi huomioida alueen erilaiset ja vaihtelevat sääolosuhteet. Soini on Etelä-Pohjanmaan korkeinta seutua, joten täällä on myös teitä, jotka ovat 200 m merenpinnan yläpuolella.

Keskusvaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenyyksistä

Kunnanhallitus valisti uusia jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ehdokkuuksien ja eronpyyntöjen takia. Valtuustolle ehdotetaan myös keskusvaalilautakunnan jäsenyyksien tarkentamista.

Hallintojohtajan tehtäväjärjestelyistä

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen hallintojohtajan Hannele Hannulan eläkkeelle siirtymisen 1.9.2021 lukien ja antoi täyttöluvan hallintojohtajan viran täyttämiseen 1.8.2021 lukien.

Esimiesjärjestelyt

Kunnanhallitus nimesi 1.4.2021 alkaen ruokahuollon ja puhdistuspalvelujen esimieheksi myös henkilöstöasioissa teknisen johtajan. Samoin tarkennettiin, että kiinteistöhuollon esimies vastaa ammattimiesten esimiestyöstä ja liikuntasihteeri toimii esimiehenä nuorisotyöntekijälle ja liikuntapaikkojen hoitajalle. Kirjaston johtaja toimii esimiehenä kirjastosihteerille ja yhtenäiskoulun rehtori koulukuraattorille.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön hyväksyminen

Kunnanhallitus hyväksyi vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön. Neuvostossa on kunnanhallituksen nimeämänä 5 jäsentä ja jatkossa 2 varajäsentä. Osallistamistehtävien lisäksi neuvosto vastaa Pohjoiskangas rahaston varojen käytöstä.

Urheilukentän kunnostuksen tilapäisrahoitus

Kunnanhallitus myönsi Soinin Sisu ry:lle korotonta antolainaa 184 935 euroa urheilukentän kunnostuksen tilapäisrahoitukseen. Tilapäislaina maksetaan takaisin siinä vaiheessa, kun hankerahoitus on maksettu seuralle.

Talousarviomuutos/Hankkeet

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että

1) Hermanninlenkki -hankkeelle perustetaan uusi kustannuspaikka vuoden 2021 talousarvioon ja varataan sinne menona 9 543,65 euroa ja vastaava summa merkitään tulona. Kunnan osuus katetaan toteuman mukaan liikuntapuolelta, sekä teknisestä toimesta.

2) Lasten ja nuorten lukemaan innostaminen nykyaikaisin keinoin -hankkeelle perustetaan uusi kustannuspaikka vuoden 2021 talousarvioon ja varataan sinne menona 22 500 euroa ja tulona valtionavustusta 18 000 euroa, sekä kunnan omaa rahaa 4 500 euroa kirjaston kustannuspaikalta.

Soinin Vuokratalot Oy/Kukkoparvi myynnistä/määrärahamuutos

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Soinin Vuokratalot Oy:lle, että kunta pitää hyvänä järjestelynä myös Kukkoparven rivitalokohteen myyntiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Soinin kunta omistajana vastaa jäljelle jäävästä tappiosta, max. 50.409,56 e. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon varataan 50.500 euroa, jolla hoidetaan Soinin Vuokratalot Oy:n Kukkoparven myynteihin liittyvät lainajärjestelyt. Vuonna 2022 Soinin kunta ei enää osallistu Soinin Vuokratalot Oy:n normaalin toiminnan avustamiseen (tähän saakka ollut 50.000 e/vuosi). Osallistuminen mahdollisiin peruskorjauksiin päätetään erikseen. Usein Ara edellyttää avustuksen ehtona samansuuruista omistajan panostusta.

Kukkorinne -nimisen tilan myynnistä

Terho Korpela on jättänyt ostotarjouksen koskien Kukkorinne -nimistä tilaa.  Kiinteistön pinta-ala on 1,813 ha ja Terho Korpelan tarjous tilasta on 4800 e. Alueesta on laadittu kauppakirjaluonnos ja kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Soinin kunnan ja Terho Korpelan välillä laaditun kauppakirjan.

Asuntotontin myynnistä Pihlaanmäen alueelta

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Soinin kunnan ja Tuomas ja Linda Hiipakan välinen asuntotontin kauppakirja hyväksytään. Kyseessä on n. 5100 m2:n suuruinen alue Pihlaanmäen asuntoalueelta.

Soinin kunnan ja Saba Tuulivoima Oy:n välinen maanvuokrasopimus

Korkeamaan tuulivoima-aluetta koskevaa maanvuokrasopimusta on tarkennettu. Viivästysten takia on jouduttu päivittämään sopimusta. Sopimuksia on myös tarkistettu ja tehty parannuksia, mm. vähimmäistuloon ja ennallistamisvakuuden määrään. Kunnanhallitus hyväksyi Soinin kunnan ja Soinin Tuuli Oy:n välisen Korkeamaan tuulivoima-aluetta koskevan tarkennetun maanvuokrasopimuksen.

Erämaan Elämyskeskus Oy:n valitus häätöasiassa hovioikeuteen

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 1.12.2020 antanut päätöksen koskien Soinin kunnan tekemää häätökannetta/ Vuorenmaan maanvuokrasopimus/Erämaan Elämyskeskus. Erämaan Elämyskeskus Oy/Jorma Leppäniemi on hakenut käräjäoikeuden päätökseen Vaasan hovioikeudelta valituslupaa ja valittanut päätöksestä. Hovioikeus on 18.2.2021 myöntänyt jatkokäsittelyluvan ja varasi Soinin kunnalle mahdollisuuden antaa vastaus valitukseen 10.3.2021 mennessä. Asianajaja Antti Koskinen on laatinut asiasta vastineen ja se on lähetetty Vaasan hovioikeudelle 8.3.2021. Soinin kunta vaatii, että valitus hylätään ja että Erämaan Elämyskeskus Oy velvoitetaan korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikulut hovioikeudesta laillisine korkoineen. Lisäksi Soinin kunta vaati, että hovioikeuden 16.12.2020 antama käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanon keskeytysmääräys (päätös nro 515) peruutetaan välittömästi. Vaasan hovioikeus on 9.3.2021 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että hovioikeus pitää voimassa keskeytysmääräyksen entisin perusteluin.

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita/15.3.2021

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 2020. Kunnanhallitus on käsitellyt korkosuojausasiaa kokouksessaan joulukuussa ja päätti nyt, että asia ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Muut esille tulevat asiat 15.3.2021

Kunnanhallitus käsitteli ylimääräisenä asiana Lokerotien asuntojen kunnostusta ja esittää valtuustolle, että kunnostukseen varataan lisää määrärahaa 70.000 euroa, josta 50.000 euroa on palkkojen siirtoa käyttöpuolelta ja loppuosa m. keittiökalusteiden uusimiseen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI