Soinin kunnanhallituksen päätöksiä 17.2. – laajemmin

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus teki seuraavia päätöksiä kokouksessaan 17.2.2020

 • 16 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan kotisivuilla ja tarvittaessa Torstai-lehdessä. Kunnanjohtaja päättää niistä tiedotusvälineistä, joissa virka- ja työsuhteet julistetaan auki. Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes 1.6.2021 alkavan valtuustokauden alussa asia käsitellään uudelleen.

 • 17 Kunnantalon sulkeminen vuoden 2020 aikana

Kunnanhallitus päätti, että kunnantalo on suljettuna: helatorstain jälkeen perjantaina 22.5.2020; kesällä neljän viikon ajan 27.6.-26.7.2020; jouluaaton aattona 23.12.2020; joulun välipäivinä 28.12 – 31.12.2020

Päivystykset hoidetaan tarvittaessa ja ulko-oveen tulee puhelinnumerot, mistä henkilöstön tavoittaa tarvittaessa.

 • 18 Vuoden 2020 valtionosuuspäätös

Valtionosuuksien muutosta on selvitetty kuntaliitosta ja saadun selvityksen mukaan mitään poikkeavaa/virhettä laskelmissa ei löytynyt. Havainnot: Asukasmäärän pieneneminen (-8,3 %) vaikuttaa aina myös valtionosuuteen Lapsi-ikäluokat vähentyneet, vanhusikäluokat pysyneet ~ samoina, työikäisten määrä vähentynyt Väestön terveystilanne parantunut hiukan. 80 % edellä mainittujen tekijöiden muutoksesta ja  20 % muutoksesta johtuu tulopohjan tasauksen muutoksesta. Kun kunnan verotulot suhteessa koko maan keskimääräiseen paranevat, tulopohjan tasauksen tasauslisä pienenee kahden vuoden päästä (laskennan viive siis kaksi vuotta) Valtionosuuden kokonaismuutos -9,0 % on samassa suhteessa asukasmäärän muutoksen (-8,3 %) kanssa.

Kunnanhallitus merkitsi valtionosuuspäätöksen ja selvitykset tiedokseen ja totesi, että Soinin kunta tyytyy valtionosuuspäätökseen.

 • 19 Seurantaryhmän nimeäminen

Kuusiokuntien ja Pihlajalinna Oy:n välisen palvelusopimuksen seurantaa varten on ollut nimettynä viranhaltijoista koottu seurantaryhmä, jossa on ollut edustus Kuussoten yhtymähallituksesta ja kunnista. Kuusiolinna Terveys Oy:n osakekaupan yhteydessä on hyväksytty ns. tulkintapöytäkirja, joka osoittaa seurantaryhmälle aikaisempaa selkeämmän roolin ja tehtävän osana palvelutuotannon ohjausta ja valvontaa. Kuussoten yhtymähallitus on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa seurantaryhmään.

Kunnanhallitus nimesi seurantaryhmään Soinin kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Johanna Rannanjärven.   

 • 20 JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY:N OSAKELASKELMAT

JPYP:n hallitus on viime vuoden lopulla ja tämän vuoden puolella käsitellyt kokouksissaan JPYP:n osakkeiden merkintää tilanteessa, jossa Lappajärven kunta liittyy osakkaaksi. JPYP:n hallitus esittää yhtiön omistajakunnille arvioitaviksi kahta eri vaihtoehtoa. Toisessa osakemäärä kasvaisi ja näin osakepääomaan tarvitaan lisää euroja. Toisessa vaihtoehdossa, jossa osakkeiden kokonaismäärä säilyy entisellään, nykyiset omistajakunnat myyvät osan osakkeistaan Lappajärven kunnalle ja lappajärveläisille yrityksille ja näin voivat tulouttaa euroja osakekaupoista. JPYP pyytää lausuntoa siitä, kumpi malli on parempi kunnan kannalta.

Kunnanhallitus päätti puoltaa vaihtoehtoa kaksi, jossa Soini myy osuuttaan Lappajärvelle, siten että Soinin omistusosuus laskee 9,9 prosentista 8,4 prosenttiin.

 • 21 Yhdystien kauppakirjojen hyväksyminen

Soinin kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varattu määrärahaa ns. Yhdystien rakentamiseen. Rakentaminen koskee tässä vaiheessa yhteyttä Yrityslaaksosta Karstulantielle. Tiealueella on yksityisiä maanomistajia ja tiepohjasta on laadittu kolme kauppakirjaluonnosta. Tieyhteys toteutetaan sitten yksityistiehankkeena kunnan omistamalle maa-alueelle. Luonnosten mukaan ostettavien alueiden puuston on arvioinut Soinin Mhy. Kiinteistökauppojen hinta yhteensä 18945,66 e, josta puuston arvo 14.303,16 euroa ja maapohjan arvo 4 642,44 euroa. Kauppahinnat katetaan investointiosaan varatusta 400.000 euron määrärahasta.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ns. Yhdystien maapohjaa koskevat kauppakirjat.

 • 22 Tonttialueen varaus Yrityslaaksosta

Yrityslaakson lisäalueen osayleiskaavoitus ja asemakaavoitus ovat vireillä ja kaavat ovat tulossa lähiaikoina käsittelyyn. Uudelta kaavoitettavalta alueelta on jo tehty tonttivaraus korttelista 503/1. Pinta-ala n. 14.400 m2. Alueelle rakentuisi teollisuushalli. Kauppakirja päästään tekemään sen jälkeen, kun kaava on hyväksytty. Aikaisemmalla alueella on tonttihinnaksi vahvistettu 1 e/m2, paitsi viereinen tontti on myyty hintaan 85 snt/m2. Uuden alueen myyntihintaa ei ole vielä vahvistettu.

Kunnanhallitus hyväksyy yrityslaakson uudelta alueelta tehdyn tonttivarauksen ja esittää kunnanvaltuustolle tonttihinnaksi vahvistetaan 1€/m2. Todettiin, että viereinen tontti on myyty halvempaan hintaan, koska tontin maapohja on vaatinut huomattavia muutostöitä.

 • 23 Tontin myyminen teollisuusalueelta

Kunnalle on tullut tiedustelu siitä, että kirkonkylän teollisuusalueelta haluttaisiin ostaa n. 2500 m2:n suuruinen tontti. Alueelle olisi tarkoitus rakentaa hallitila.

Kunnanhallitus jätti asian pöydälle jatkoselvityksiä varten.

 • 24 Erämaan Elämyskeskus Oy:n kirjelmät ym. Vuorenmaan toiminnasta

Hallitus totesi esitetyn selvityksen ja, ettei yhtiön Soinin kunnalle osoittamille laskuille ja muille vastaaville vaatimuksille ole perustetta (laskut yht. 218 667 €). Yhtiön toiminnan sopimuksenmukaisuutta selvitetään. Kunnanhallitus vaatii Erämaan elämyskeskus Oy:tä täyttämään rinnealueen vuokrasopimuksessa sille määritellyt vuokra- ja muut velvoitteet

 • 25 Tuulivoimaosayleiskaavat; Soini, Ähtäri / rakennuskielto ja toimenpiderajoitus MRL:n 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti

Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti valtuustolle, että Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaava-alue asetetaan MRL:n 38 §:n mukaisesti rakennuskieltoon kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka kuitenkin enintään viideksi vuodeksi niin, että rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten vähäisiä korjaus- ja muutostöitä, rakennusten vähäisiä laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia alle 30m² talousrakennuksia eikä hankkeita, joilla on voimassaoleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaava-alueelle määrätään MRL:n 128 §:n mukaisesti toimenpiderajoitus kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka kuitenkin enintään viideksi vuodeksi niin, että rajoitus ei koske normaalia metsätalouden harjoittamista. Rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta tiedotetaan rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusalueeseen rajoittuville naapurikunnille.

 • 26 Lausunto Ähtärin kaupungille Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kunnanhallitus totesi, että sillä ei ole huomauttamista Kimpilamminkankaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen riittävyydestä.

 • 27 Marjastiina Sorvalin aloite koskien Soinin kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä

Kunnanhallitus merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja siirsi asian jatkovalmisteluun johtoryhmälle.

 • 28 Päätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus merkitsi päätökset tiedokseen eikä käytä otto-oikeuttaan.

 • 29 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano / 27.1.2020

Kunnanhallitus totesi, että kunnanvaltuuston 27.1.2020 kokouksen päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön, kun ne ovat lainvoimaisia.

 • 30 Etuosto-oikeuden käyttäminen tehdyissä kiinteistökaupoissa ja ilmoitusasiat

Kunnanhallitus  päätti, että kaupanvahvistuksista ei käytetä etuosto-oikeutta ja merkitsi tiedokseen kaupanvahvistajien ilmoitukset tehdyistä kiinteistökaupoista ja ilmoitusasiat.

31 Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Johanna Rannanjärvi esitteli kunnanhallitukselle Perlacon Oy:n tekemiä selvityksiä kuntien väestökehityksestä ja väestömuutosten vaikutuksista kuntien palvelutuotantoon. Hallitukselle järjestetään iltakoulu, jossa aiheena elinvoimapaketti ja viestintäsuunnitelma.

Kevään aikana kunnan sähköpostijärjestelmä muuttuu Zimbrasta Microsoftin sähköposteihin. Muutos koskee kaikkia Järvinet Oy:n alueen kuntia.

Tekninen toimi valmistelee investointiosassa olevien hankkeiden toteutuksia. Kunnanjohtaja esitteli selvitysten vaiheita. Kotitalousluokan remontti laajenee ja siitä on laskettava uusi kustannusarvio. Koulun oppilasmäärät nousevat väliaikaisesti niin, että lisää luokkatilaa tarvitaan, eri vaihtoehtoja aletaan selvittämään. Terveyskeskuksen lisätilatarpeita selvitetään.

Kunnanhallitus merkitsi em. asiat tiedokseen.

 • 32 Muut esille tulevat asiat

Soinin sisu ry aikoo hakea pururadan ”viimeisen” lenkin valaistuksen uusimiseen rahoitusta Kuudestaan ry:ltä

Eläkeliiton 50-vuotisjuhla järjestetään kunnantalolla 26.2 klo 13 alkaen, kunnasta osallistuvat valtuuston puheenjohtaja Mikko Källi ja kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi

SPR:n asiointikuljetukset ovat tauolla, koska sopivaa työntekijää ei ole löytynyt

Eskoon kuntayhtymä on tiedottanut 14.2.2020, että Jouni Nummi ei nauti enää poliittisen johdon luottamusta ja väliaikaisena kuntayhtymän johtajana toimii palvelujohtaja Mervi Hattula.


 

JÄTÄ KOMMENTTI