Soinin kunnanhallitus päätti eilen

0
Soinin kunnantalo

KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 20.4.2020

 

 

Henkilöstöraportti 2019  

Esitettiin vuoden 2019 henkilöstöraportti valtuustolle. Soinin kunnan henkilöstömäärä on 92, joista vakituisia 72. Palkkasumma on n. 3,0 milj. euroa. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 13 kalenteripäivää/henkilö.

Koulutuskorvauksen edellyttämä koulutussuunnitelma 2020

Hyväksyttiin laadittu henkilöstön koulutussuunnitelma

Koulukuljetuksista           

Soini lähtee mukaan Kuusiokuntien ja Järviseudun kuntien koulukuljetusten kilpailuttamiseen ja on mukana kuljetuskoordinaattorin palkkauksessa.

Teknisen johtajan viran täyttö

Teknisen johtajan virkaan oli 14 hakijaa ja haastatteluun kutsuttiin  Risto Rinne, Jouni Hänninen ja Rami Niemi.  Osa hakijoista haastateltiin jo edellisellä kierroksella.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke        

Soinin kunta sitoutuu olemaan mukana Seinäjoen kaupungin  hallinnoimassa Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskushankkeessa.

Lausunnot turvetuotantoalueiden päästötarkkailua koskevista suunnitelmista

Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Kuninkaansuon, Juuvinsuon, Koirasuon, Heiniahonnevan, Lypsinnevan ja Savonnevan päästötarkkailusuunitelmista ja  Soinin kunnalla ei ole erityistä huomautettavaa suunnitelmista. Yleisesti kunnanhallitus toteaa, että Soinissa on paljon pieniä järviä ja lampia ja näiden rannoilla on merkittävästi mökkiasutusta. Turvetuotannossa tulee noudattaa parhaita mahdollisia ratkaisuja ja päästöjen seurannalla tulee turvata vesistöjen käyttö. Turvetuotanto tuo alueelle työtä ja toimeentuloa

Tontin myyminen teollisuusalueelta

Valtuustolle esitetään n. 3900 m2:n suuruisen tontin myyntiä Teollisuusalueelta hintaan 1 euro/neliö. Kauppakirjaan sisältyy rakentamisvelvoite.

Soinin kirkonseudun osayleiskaavan muutos ja laajennus

Kunnanhallitus asetti Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Ryhmäkokokojen pienentäminen

Sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus hyväksyi, että Soinin yhtenäiskoululle palkataan luokanopettaja kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella lukuvuosiksi 2020-2022. Tällä järjestelyllä voidaan neljä isoa ikäluokkaa jakaa kahteen ryhmään alakoulun loppuun saakka, ryhmien koot tulevat olemaan noin 14-17 oppilasta. Viimeinen suuri soinilainen ikäluokka menee ensi syksynä esikouluun. Tämän jälkeen lapsimäärät vähenevät selvästi ja koulua käydään yksisarjaisena.

Palkkauskustannukset katetaan vuoden 2020 osalta siten, että yksi koulunkäynninohjaaja jätetään palkkaamatta ja loppusumma katetaan hankerahalla. Tällöin ei tarvita lisämäärärahaa. Vuosien 2021-2022 osalta palkkaus huomioidaan talousarviota tehtäessä. Lisäksi aloitetaan tarvittavat toimenpiteet parempien tietoliikenneyhteyksien saatavuuteen yhtenäiskoululle ja ATK-luokka muutetaan ns. ”liikkuvaksi”.

Lausuntopyyntö West Wind Oy:n Kauniskankaan tuulivoimahankkeesta, Kyyjärvi

Soinin kunta lausui Kauniskankaan tuulivoimahaketta koskevassa YVA tarveharkinnasta  seuraavaa: West Wind Oy suunnittelee maksimissaan kahdeksan tuulivoimalaitoksen rakentamista Kyyjärven kuntaan. Tuulivoimalaitokset sijoittuvat entisille ja käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueille Leppinevalle. Tuulipuiston kokonaisteho on alla 45 MW, kokonaiskorkeus enintään 280m ja lisäksi alueella on suunniteltu rakennettavaksi 10MW aurinkopaneeleja, joille varataan noin 10ha alue. Suunnitteilla olevan hankealueen läheisyydessä on useita tuulivoimatuotantoon tähtääviä osayleiskaavoja joiden yhteydessä on tehty on laadittu mittavia yhteisvaikutustarkasteluja mm. maakotkaan liittyvä Natura-arviointi. Laaditut selvitykset tulisi edelleen huomioida/päivittää tulevan suunnittelun yhteydessä.

Lisäksi Soinin kunta tuo esille, että hankealueen läheisyyteen sijoittuvat Pesolan ja Korkeamaan osayleiskaavat ovat hallinto-oikeuskäsittelyssä ja mikäli hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätökset edellä mainittuja osayleiskaavoja koskien, Soinin kunta haluaa edelleen mahdollistaa alueiden kehittämisen tuulivoimatuotantoa varten. Edelliseen viitaten Soinin kunta katsoo, että Kauniskankaan hankkeeseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sillä perusteella, että lähialueen eri hankkeiden yhteisvaikutukset todennäköisesti aiheuttavat laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym

Kunnanhallitus totesi, että ns. Yhdystien aluetta koskevat maakauppakirjat on allekirjoitettu. Lokerotien rivitalot B ja C laitetaan myyntiin kunnostettaviksi asunnoiksi. Lisäksi todettiin, että Soinin kunta on saanut yksinyrittäjien koronatukea 127.206 e. Hakuohjeet mm. JPYP:n ja kunnan kotisivuilla.


 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI