Soinin kunnanvaltuuston päätöksiä – pitemmän kaavan mukaan

0
Soinin kunnantalo

Valtuuston kokous 8.10.2018

SOPIMUS KUUSIOKUNTIEN SEUTUYHTEISTYÖSTÄ

Kuusiokuntien kuntajohtajatyöryhmä ja seutuneuvosto ovat valmistelleet seutusopimuksen aiemmin vuonna 2002 tehdyn seutusopimuksen pohjalta. Sopimus on päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki sopivat tällä sopimuksella seutukuntayhteistyöstä. Sopimuksen tarkoituksena on sopia Kuusiokuntien seutuyhteistyön yleisistä periaatteista. Seutuyhteistyön tarkoitus on lisätä seutukunnan elinvoimaisuutta ja painoarvoa sekä edistää kuntien välistä yhteistyötä.

Seutuyhteistyön tehtävät 1. valvoa seutukunnan ja sen kuntien etua 2. vastata aluepoliittisten ohjelmien ja kehittämissuunnitelmien laadinnasta ja toteuttamisesta 3. edistää kuntien välistä yhteistyötä esim. hallinnon kehittämisessä, palvelutuotannossa ja elinvoiman edistämisessä 4. antaa seutukuntaa koskevia kannanottoja ja lausuntoja 5. edistää seutukuntien välistä yhteistyötä 6. valvoa vähemmistöosakkaiden etua Kuusiolinna Terveys Oy:ssä 7. seurata sote-ulkoistuksen sopimuksen noudattamista 8. osallistua aktiivisesti Kuudestaan ry:n ja muiden kehittäjäorganisaatioiden toimintaan

Kunnanjohtajan esityksen mukaisesti valtuusto hyväksyi seutuyhteistyön.

_

AS OY MUSEONMÄEN KORJAUKSEN MÄÄRÄRAHOISTA

Soinin kunta omistaa As Oy Museonmäellä kaksi huoneistoa. B-talossa on jo tehty yhtiökokouksen päätöksellä putkiremontti, josta kunnan osuus on n. 4600 e ja tämän vuoden aikana vielä tehdään A-talon putkiremontti, josta kunnan osuus n.3850 e. Em. remontteihin ei ole varauduttu 2018 talousarviossa. Yleensä talousarvion laadintavaiheessa taloyhtiöiden remonttisuunnitelmat seuraavalle vuodelle eivät ole vielä tiedossa. Taloyhtiöissä on tulossa isompia remontteja ja ensi vuoden talousarvioon esitetään yleistä määrärahavarausta näihin kohteisiin.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että As Oy Museonmäen korjauskulujen kunnan osuuteen varataan tämän vuoden talousarvioon lisää määrärahaa 8500 e

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen

_

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2018

Vuoden 2018 talousarvio tehtiin siten, että 448.374 euron poistojen jälkeen tulos oli miinuksella 112.952 e. Vuosikate on 335.422 e. Lisämäärärahoja on alkuvuodesta käyttöpuolelle hyväksytty lisää 40.000 e. (tiesuunnittelu, kaavoitus)

Soinin kunnan tulee ilmoittaa Tilastokeskukselle toteutumatiedot 31.3., 30.6., 30.9. ja tilinpäätös.

Tilanne 30.6.2018 on valmistunut ja toteutumaraportti on esitetty liitteessä 1 (arkistokohta 02.02.02.). Toteutumassa vuosikate on 589.670 e ja tulos 356.455 e. Tasainen toteutumaprosentti olisi 50,0 %. Menojen toteutuma on 50,3 % % ja tulojen 59,3 % ja toimintakatteen 47,6 %.

Tarkemmin välitilinpäätöksestä: -verotulojen toteutuma on 51,5 % ja valtionosuuksien 50,2 %. Talousarviossa 2018 verotulojen kokonaismäärä on 6.030.000 e ja tilinpäätöksessä 2017 6.187.000 e. Kuntaliiton viimeisin 8/18 ennuste tämän vuoden verotulomääräksi on 5.827.000 e ja loppuvuoden vero-oikaisujen perinnät ovat merkittävästi viime vuotta suuremmat. Tämä tulee ottaa huomioon tämän vuoden tulosta arvioitaessa.

-toimintakate on 6.567.994 e ja toteutuma 47,8 %. Mm. lomarahojen maksu ei vielä näy toteutumassa. Henkilöstökulujen toteutuma 47,9 %. Vuodelle 2018 tulee lisäksi kirjattavaksi tammikuussa 2019 maksettava palkkojen kertaerä. Pääosin hallintokuntien menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

-sotekustannusten toteutumasta on tehty erillinen laskelma liitteessä olevassa toteutumavertailussa. Soinin maksuosuus Kuussotelle on 8.252.510 e/v ja Soinin kuntaan jäävä kustannus 523.323 e.

-Tulos näyttää tässä vaiheessa hyvältä, mutta kun huomioidaan puuttuvat erät (lomarahat, palkkojen kertaerä) ja verotuksen oikaisut, oltaneen lopullisesti lähellä talousarvion lukuja. Toisaalta työllisyys on nyt merkittävästi parantunut ja sen pitäisi heijastua nyt kassaan tilitettävissä verotuloissa.

-lautakunnat käsittelevät tarkemmin omia toteutumiaan.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutuman 30.6.2018 tiedokseen ja vie tilanteen tiedoksi myös valtuustolle.

Valtuusto otti tiedon vastaan

_

TULOKSELLISUUSERÄN KIRJAUS JA LISÄMÄÄRÄRAHA

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet helmikuussa 2018 erillisen työ- ja virkaehtosopimuksen tuloksellisuuteen perustuvan paikallisen kertaerän maksamisesta. Kuntajaosto on antanut asiasta kirjausohjeen. Ohjeen mukaan palkansaajan oikeus tuloksellisuuserään syntyy sopimuksessa mainittuna aikana vuoden 2018 voimassa olleeseen palvelussuhteeseen perustuen. Kertaerä maksetaan tammikuussa 2019. Koska työnantajalle syntyy maksuvelvollisuus jo vuoden 2018 aikana, erä kirjataan kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätöksen kuluksi ja siirtovelaksi. Kertaerän suuruus on 9,2 % varsinaisesta kuukausipalkasta. Erää ei ole huomioitu v. 2018 talousarviossa ja sitä varten tulisi varata määräraha, jonka suuruus (kertakorvaus+sotut) on noin 30.000 e.

Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 talousarvioon henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle varataan 30.000 euron määräraha tammikuussa 2019 maksettavaa tuloksellisuuserää varten.

Päätös: Hyväksyttiin.

_

TEOLLISUUSTIEN ASEMAKAAVA

Khall 4.12.2017 Plandea Oy:n toimesta on laadittu kaavaluonnos ns. Heikinmäen alueelle. Koska nykyinen kaava on vanhentunut eikä kaikilta osin vastaa olemassa olevaa toimintaa alueella on päätetty uudistaa asemakaavaa. MRL:n 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.

Tavoitteena on täydentää ja tarkistaa suunnittelualueelle asemakaava jonka pinta-ala on n. 35 ha. Alueella on nykyisin voimassa 25.01.2005 hyväksytty Soinin kirkonseudun yleiskaava ja asemakaava jotka ovat tulleet voimaan 29.12.2005. Kaavamuutokseen liittyen ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin kunnantalolla 5.10.2017 jossa mukana oli mm. alueella toimivia yrittäjiä. Suunnittelutyön tulee täyttää voimassa olevat maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavoitusta koskevat vaatimukset.

Valtuusto hyväksyi teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen esitykset

_

LISÄMÄÄRÄRAHA KAAVATEIDEN KUNNOSSAPITOON

Tekninen lautakunta on 30.8.2018 käsitellyt talousarvion toteutumaa 30.6.2018 ja siinä yhteydessä esittänyt, että kaavateiden kunnossapitoon varattaisiin vuoden 2018 talousarvioon lisää määrärahaa 20.000 euroa. Todella lumisen talven vuoksi tämän vuoden määrärahat on melkein käytetty. Loppuvuoden lumisateet ym. vaikuttavat tietenkin lopulliseen toteutumiseen.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kaavateiden kunnossapitoon varataan vuoden 2018 talousarvioon lisää määrärahaa 20 000 e.

Päätös: Hyväksyttiin.

_

KOTOUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN

Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kunnan ja muiden toimijoiden velvollisuudet maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa. Kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma on olennainen ohjeistus asian parissa työskenteleville ja lisäksi se on myös edellytyksenä toimenpiteitä varten haettaviin julkisiin tukiin.

Soinin kunnan nykyinen Kotouttamisohjelma on vanhentunut. Päivitettävänä on muun muassa Kuusiolinnaan ja Kuussoteen liittyvät tiedot.

Uusi  kotouttamisohjelma on päivitetty. Ohjelmaluonnosta on valmisteltu työryhmässä, jossa on kunnan keskeisten edustajien lisäksi ollut edustus Kuusiolinnasta ja KuusSotesta. Osana kotouttamisohjelmatyötä on tarkoitus perustaa maahanmuuttajatoimikunta vastaamaan kotouttamistyöstä. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Toimikuntaan kutsutaan edellä mainittujen tahojen lisäksi TE-toimisto ja ELY-keskus.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää mukaisen kotouttamisohjelman valtuuston hyväksyttäväksi.

ja Valtuusto hyväksyi

 

 

 

 

 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI