Vimpelin kunnanhallituksen päätökset 22.10.

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan yksimielisesti muun muassa seuraavaa:

Lausuntopyyntö / Etelä-Pohjanmaan Liiton talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2021

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista E-P:n Liiton talousarvioehdotukseen 2019 eikä suunnitelmaan vv. 2020-2021. Hyväksyttiin.

Lasten Itsenäisyyspäiväjuhla 2018

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajiksi oppilaskunnan edustajat: Milja Ahon ja Roope Luoma-ahon sekä vastaa heidän sekä heidän huoltajiensa (2) matkakuluista juhlaan sekä mahdollisista majoituskuluista. Hyväksyttiin.

Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018 – 2021

Vimpelin kunta päättää kannattaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen päivitetyn terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018 – 2021 hyväksymistä. Vimpelin kunta pyytää perusturvalautakunnan tavoin sairaanhoitopiiriä kiinnittämään huomiota osastotoimintojen erilaisuuteen, sillä akuutti- ja kuntoutusosastotoiminnan lisäksi alueilla tulee olla väestön tarpeenmukaisia osastoja, jotka profiloituvat jatkossa esimerkiksi akuutti- ja päiväsairaalatoimintaan, kotisairaalatoimintaan, palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Kiirevastaanoton toteutuminen virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, edellyttää myös laboratoriopalvelujen tuottamisen sairaanhoitopiirin osalta. Hyväksyttiin.

Osallistuminen Unescon Geopark -status -hankkeeseen

Kunnanhallitus päättää, 1)että Vimpelin kunta suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja osallistuu hankkeeseen, mikäli myös Alajärven ja Evijärven kunnat tekevät asiasta myönteisen päätöksen 2) nimeää edustajan ja varaedustajan hankkeen ohjausryhmään.

Päätösehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valtuutti vt. kunnanjohtaja Seija Kinnusen nimeämään edustajan ja varaedustajan hankkeen ohjausryhmään.

Kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus verohallinnolle

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa verohallinnolle, että Vimpelin kunta pidättää itsellään oikeuden ratkaista kiinteistöverosta vapauttamista koskevat hakemukset. Hyväksyttiin.

Konserniohjaus / Kiinteistö Oy Rentolankartano

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa lisävalmisteluohjeet tavoitekeskustelua varten ja merkitsee tiedoksi asian valmistelun tämänhetkisen vaiheen. Hyväksyttiin.

Kuntouttava työtoiminta

Kunnanhallitus pyytää perusturvalautakunnalta selvitystä, millainen suunnitelma perusturvalautakunnalla on pitkään työttömänä olevien henkilöiden työllistymisen edistämiseen. Samalla kunnanhallitus päättää velvoittaa kaikkia kunnan yksiköitä aktiivisuuteen ja yhteistyöhön kuntouttavan työtoiminnan paikkojen järjestämiseen sekä kunnan omissa yksiköissä että sivistys- ja vapaa-aikatoimen ja perusturvan Vimpelin yksiköissä. Hyväksyttiin.

Kunnanjohtajan viran täyttöä valmistelevan työryhmän nimeäminen

Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan kunnanjohtajan virkavaalia.

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnanjohtajan virkavaalia valmistelevaan työryhmään:

-kunnanhallituksen jäsenet

-valtuuston puheenjohtajiston

-vt. kunnanjohtaja Seija Kinnusen

-hallituksen pöytäkirjanpitäjän

– nuorisovaltuuston edustaja Katariina Arpalan

Lisäksi päätettiin esittää Vimpelin Yrittäjät ry:lle, että he valitsevat yrittäjien keskuudesta kaksi edustajaa ko. työryhmään. Hyväksyttiin.

Kuntalaisaloite / Järviseudun Sairaalan kiinteistöjen käyttö

Kunnanhallitus päättää, että kuntalaisaloite merkitään tiedoksi. Järviseudun sairaalan kiinteistöjen osalta on nimetty 13.8.2018 työryhmä valmistelemaan Järviseudun sairaalan kiinteistöjen osalta kokonaissuunnitelmaa. Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian Vuokratarjous Attendo Oy:lle Järviseudun sairaalan eräistä tiloista. Asia käsitellään erillisenä pykälänä. Hyväksyttiin.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI