Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 10.10.

PERIAATESOPIMUS KRAATTERIJÄRVEN GEOPARK -YHDISTYS / VIMPELIN KUNTA TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIKSI

Hallinto- ja talousjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä periaatteet toiminta- ja rahoitusmalliksi sopimukseen Kraatterijärven Geopark -yhdistyksen kanssa ja
esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään erilliset sopimukset määrärahoista ja ostopalveluista, edellyttäen, että Lappajärven kunta ja Ähtärin eläinpuisto Oy
hyväksyvät vastaavat sopimukset.

Hyväksyttiin.

AIESOPIMUKSET KANSAINVÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ / JAPANI

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus
1. hyväksyy aiesopimukset Chichibun kaupungin, Sakurajima Geoparkin ja
Aso Geoparkin kanssa
2. päättää kunnan edustajasta virkamatkalle 5.-16.11.2022 Japaniin allekirjoittamaan sopimukset Vimpelin kunnan puolesta.

Hyväksyttiin ja kunnan edustajaksi virkamatkalle 5.-16.11.2022 päätettiin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli.

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2023

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi päätetään 9,61 %.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2023

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunnan kiinteistöve-
roprosentit vuodelle 2023 hyväksytään seuraavasti:
-Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
-Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,65 %
-Muu kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
-Rakentamattomien tonttien (kaava-alueella) kiinteistöveroprosentti 3,00 %    -Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %• Voimalaitosten veroprosentti 3,10 %

Hyväksyttiin.

ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS / OSARAHOITUS PROFESSUURIN JATKOON 1.1.2023 – 31.12.2027

Kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus päättää myöntää professuurin jatkoon osarahoituksena Vim-
pelin kunnalta 320 €/ vuosi, viiden vuoden aikana yhteensä 1 600 €.
Hyväksyttiin.

LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITONTALOUSARVIO-EHDOTUKSESTA JA TOIMINTASUUNNITELMASTA V. 2023 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMASTA VV. 2024 JA 2025

Kunnanjohtaja

Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle
2023 sekä taloussuunnitelma vuosille 2024 ja 2025 on kokonaisuudessaan
hyvin rakennettu ja selkeä.
Vimpelin kunta toivoo kohtaan 2. strategiset tavoitteet, selkeämpiä linjauksia
maakunnan haasteisiin vastaamiseen. Kuntien perspektiivistä osaavan työ-
voiman turvaaminen, osaltaan työperäisen maahanmuuton avulla tulisi tavoitteina korostua esityksessä. Tämän lisäksi toivottavaa on, että konkreettisia toimenpiteitä tehdään myös alhaisen jalostusasteen nostamiseksi. Selkeän innovaatio ekosysteemin rakentaminen Etelä-Pohjanmaalle tulee olla näkyvästi esillä liiton strategisissa tavoitteissa ja näin ollen myös toimintasuunnitelmassa.
Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN E-P ELY:N ALUEELLISEEN HELMI-YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää Helmi-yhteistoimintaryhmään kunnan varsinaiseksi
edustajaksi ympäristösihteeri Kirsi Syynimaan ja nimeää hänelle varaedustajan.
Hyväksyttiin ja varaedustajaksi nimettiin Anita Ammesmäki.

POIKKEAMISLUPA /TILA ILTA-AURINKO

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus myöntää Vimpelin kunnan Vimpelin kylään tilalle Ilta-aurinko
poikkeamisluvan, joka on myönnettävissä maankäyttö- ja rakennuslain 171
§:n perusteella edellä teknisen lautakunnan esittämin perustein.
Hakijalta peritään poikkeamisluvasta rakennusvalvonnan viranomaistehtä-
vistä perittävistä maksuista tehdyn päätöksen mukainen maksu 600 €.
Lupa on voimassa kaksi vuotta sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupa tulee hakea poikkeamisluvan voimassaolon aikana. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hyväksyttiin.

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUJEN PÄIVITYS

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävät
maksut liitteen mukaisina ja uudet taksat otetaan käyttöön 1.1.2023.

Hyväksyttiin.

JUKKALAN ALUEEN KAAVAMUUTOKSEN KÄYNNISTYS

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen Jukkalan
kaava-alueella.

Hyväksyttiin.

SELVITYS VIMPELIN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN VUODELTA 2021

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esille ottamiin keskeisiin kohtiin seuraavat selvitykset kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

EDUSKUNTAVAALIT 2023 / VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten
– Vimpelin äänestysalueen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään
kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan- asettaa vaalitoimikunnan, valitsee vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten
sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Siirrettiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja tiedotti ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista mm.
-sotekiinteistöjen vuokrataso hyvinvointialueelle
-tulevaisuustoimikunnan kokoontuminen torstaina 13.10.
-JPYP:n strategia


 

JÄTÄ KOMMENTTI