Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus kokousti 16.11. ja päätti seuraavista asioista.

 

INVESTOINTIOSA 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2025

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja antaa tarvittaessa lisävalmisteluohjeet.

PALVELUSUUNNITELMA 2021
Kunnanhallitus merkitsee palvelusuunnitelman tiedoksi ja antaa tarvittaessa lisävalmisteluohjeet.

Merkittiin tiedoksi ja annettiin lisävalmisteluohjeet.

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2021

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen alaisen toiminnan tavoitteet sekä antaa tarvittaessa lisävalmisteluohjeet.

Merkittiin tiedoksi ja annettiin lisävalmisteluohjeet.

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Vimpelin kunta hyväksyy oheismateriaalina olevan ja 1.1.2021 voimaantulevan Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen
yhteistoimintasopimuksen.

Hyväksyttiin.

LAKANIEMI-POKELA-PYHÄLAHTI KYLÄSEURA RY:N KYLÄTALO -HANKE /
KUNTARAHOITUSOSUUS

Kunnanhallitus päättää siirtää kuntarahaosuuden vuoden 2021 erästä maksatukseen 10 000 euroa maksettavaksi v. 2020, jolloin vuonna 2021 kuntarahaosuutta jää jäljelle 10 372,15 euroa.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTO RYYTIMAAN JA VESTERBACKAN KAIVOSPIIREJÄ KOSKEVAAN ASIAAN,
LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Kunnanhallitus antaa turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavanlaisen lausunnon:
Vimpelin kunnan ympäristötoimen tietoon ei ole tullut, että Nordkalk Oy Ab:n
toiminnasta olisi aiheutunut ympäristön- tai naapuruussuhdelain mukaisesta
haittaa tai vaaraa. Alueiden sijainnit ja toiminnan pitkäaikainen jatkuminen ovat
taanneet toiminnan haitattomuuden luonnolle ja ihmisille. Kunnanhallitus muistuttaa, että lupamääräyksillä tulee edelleen huomioida lehtojen- ja Natura 2000
suojelualueiden sekä Poikkijoen luontoarvot sekä virkistyskäyttö.
Vimpelin kunnalla ei ole huomauttamista Nordkalk Oy Ab:n Ryytimaa ja Vesterbacka kaivosalueiden kaivosluvan määräyksiin.
Kaivospiirit ovat Ryytimaa KaivNro 1962 ja Vesterbacka KaivNro 4029.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI