Vimpelin kunnanhallitus kokousti

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.12. muun muassa seuraavasti:

 

TALOUSARVIO 2021 JA TS 2022-2023

Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Hallinto- ja taloustoimelle annetaan oikeus tehdä asiakirjaan teknisluontoiset korjaukset, mm. kirjoitusvirheet tms. tarvittaessa.

Hyväksyttiin.

 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2021-2022

Kunnanhallitus 7.12.2020 Henkilöstöjaoston kokous on ennen kunnanhallituksen kokousta. Oheismateriaali: henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2021-2022

Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2020/ VIMPELIN KUNTA

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavan suurtuotetasoisen muutoksen talousarvioon 2020 terveyspalveluihin lisätään 250.000 euroa. – hoito- ja hoivapalveluihin lisätään 100.000 euroa. – sosiaalipalveluista vähennetään 100.000 euroa. Katetaan joko muista menokohteista säästyvillä määrärahoilla tai talousarviolainalla.

Hyväksyttiin.

VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ 1.6.2021 LUKIEN VIMPELIN KUNNANVALTUUSTOSSA

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää valtuutettujen lukumäärästä. Käsittely: Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsenet Markku Lapinkorpi ja Terhi Honkonen (kannatus) esittivät, että kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle esityksen, että valtuutettujen lukumäärä olisi 17 valtuutettua 1.6.2021 lukien. Kunnanhallituksen jäsen Anita Ammesmäki esitti Eija Rannanpään kannattamana, että kunnanhallitus ei tee esitystä valtuutettujen lukumäärästä vaan hyväksytään päätösesitys. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että, ne, jotka kannattavat Anita Ammesmäen esittämää ja Eija Rannanpään esitystä, että hyväksytään päätösesitys ja kunnanhallitus ei tee esitystä valtuutettujen lukumäärästä valtuustolle, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Markku Lapinkorven tekemää ja Terhi Honkosen kannattamaa esitystä, että kunnanhallitus tekee valtuustolle esityksen valtuutettujen lukumäärästä siten, että valtuutettujen lukumäärä on 1.6.2021 lukien 17 valtuutettua, äänestävät EI.

Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksellä siten, että etäyhteydellä (Teams) kokoukseen osallistuneet avasivat sekä kuva- että ääniyhteyden antaessaan äänensä. Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Ammesmäki A., Rannanpää E., Timo M. ja Laakso M-L) ja 3 EI-ääntä (Lapinkorpi M., Honkonen T. ja Arpala J.)

Kunnanhallitus päätti äänin 4 – 3, että kunnanhallitus ei tee esitystä valtuutettujen lukumäärästä 1.6.2021 alkaen ja esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää valtuutettujen lukumäärästä.

VASTAUS LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON LAUSUNTOPYYNTÖÖN KOSKIEN VAPO OY:N RUISSARENNEVAN TURVATUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN

Kunnanhallitus antaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle lausuntona koskien Vapo Oy:n Ruissaarennevan turvatuotantoalueen ympäristöluvan muuttamisesta seuraavaa: Sääksjärven rantaosayleiskaava on valmistumassa vuoden 2021 aikana. Alueen virkistyskäytön, vapaa-ajan- ja asumiskäytön odotetaan kasvavan. Tämän vuoksi Vimpelin kunta näkee tärkeänä alueen vesistön seurannan ja puhtauden turvaamisen. Myöskään Patanan tekojärven herkkää luontoa ei tule kuormittaa, jos sen suojeleminen on mahdollista nykytekniikalla

Hyväksyttiin.

TALOUSVEDEN TURVAAMINEN JA YHDYSLINJAN SUUNNITTELU VIMPELIN JA ALAJÄRVEN VÄLILLE

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunta yhteistyönä Alajärven kaupungin kanssa suunnittelee talousvesiverkon Luoma-aholta Vimpelin Ruukinmäelle. Suunnittelukustannuksista vastaa Vimpelin kunta. Lisäksi Vimpelin kunta hakee ELY-keskukselta suunnitteluun avustusta.

Hyväksyttiin.

INTERVALLIN KALUSTOHANKINTA 2020

Kunnanhallitus hyväksyy intervalliosaston kalustohankinnan Junet Oy:ltä, hinta 14 341 euroa (alv 0 %) sekä Stiegelmeyeriltä, hinta 7200 euroa (alv 0 %). Hallinto- ja talousjohtaja oikeutetaan hyväksymään vielä vuodelle 2020 tulevat intervalliosaston kaluston hankinnat talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtajan katsauksessa kunnanjohtaja tiedotti mm. seuraavista asioista: -Pandemiatilanne -Itsenäisyyspäivänä 6.12. suoritettiin seppeleenlasku sankarihaudalle -Kunnan palkitsemistilaisuus vuoden 2020 osalta järjestetään myöhemmin keväällä -muut valmistelussa olevat asiat.

Merkittiin tiedoksi.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI