Virtain kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2020

0

Vuoden 2019 tilinpäätös

Päätös: Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöstä ja allekirjoitti sen. Tilinpäätös annettaan seuraavaksi tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien käsittelyyn.

Vuosi 2019 toteutui alkuperäistä talousarviota heikompana, mutta muu­tet­tua talousarviota myönteisempänä. Tilikauden tulos on ne­ga­tii­vi­nen ja tilikauden alijäämäksi muo­dos­tuu -1.212.222,33 euroa. Vuo­den 2019 tulokseen sisältyy useita ker­ta­luon­tei­sia sekä tulosta pa­ran­ta­via, että heikentäviä eriä. Vuoden 2019 negatiiviseen tilikauden tulokseen vaikuttavat myös alen­tu­neet valtionosuudet sekä talousarviota alhaisempana to­teu­tu­neet verotulot, että alkuperäistä talousarviota hei­kom­pa­na to­teu­tu­nut käyttötalous. Valtionosuudet toteutuivat kuitenkin talousarviota myön­tei­sem­min korkeampina.

Tulosta parantavia eriä, olivat mm. Pir­kan­maan Jätehuolto Oy:n maksama osinko, asfalttikartellipäätökseen liittyvä vahingonkorvaus korkotuloineen ja Keiturin Sote Oy:n jakama osinko. Tulosta rasittavia kertaluonteisia eriä oli kaiken kaik­ki­aan noin 1.1181 milj. euroa, kuten kertaluonteiset poistot ja ar­von­alen­tu­mi­set yhteensä 266.030 euroa, purkukustannukset ja muut nii­hin rinnastettavat kertaluonteiset erät 557.333 euroa sekä Ruoveden kun­nal­le palautettu 357.759 euroa. Tilikauden toiminnallinen ali­jää­mä ilman edellä mai­nit­tu­ja kertaluonteisia eriä on siten -714.950 eu­roa.

Vuosikate heikentyi edellisvuodesta 131.203 euroa ollen 2.919.278 eu­roa. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuo­si­kat­teen ale­ne­maan vaikutti erityisesti toimintakatteen heikkeneminen, jota kas­va­neet verotulot ja rahoitustuotot eivät riittäneet kattamaan. Virtain kau­pun­gil­la on ai­kai­sem­mil­ta vuosilta kertynyttä ylijäämää n. 16,517 milj. euroa.

Investointimenot olivat n. 6,508 milj. euroa, joka on noin 0,129 milj. eu­roa enemmän kuin vuonna 2018. Nettoinvestoinnit olivat 6,201 milj. euroa. Ti­li­kau­den mer­kit­tä­vim­piä investointeja olivat yh­te­näis­kou­lun rakentamisen aloittaminen, keskuskeittiön rakentamisen lop­puun­saat­ta­mi­nen sekä terveyskeskuksen peruskorjauksen 6. vai­he. Investointien rahoittamiseksi tilikauden aikana nostettiin kahdessa eräs­sä talousarviolainaa yhteensä 5,0 milj. euroa.

Palkanhallintajärjestelmän versiotuen päättyminen

Virtain kaupungin tällä hetkellä käytössä olevan palkkahallintajärjestelmän sopimus päättyy 30.9.2020. Palkanhallintajärjestelmän versiotuen päättymisen johdosta on tut­kit­tu eri vaihtoehtoja liittyen eri järjestelmävaihtoehtoihin, järjestelmän han­kin­ta­ta­paan (oma järjestelmä vai palvelu) sekä palkanlaskennan pal­ve­lui­den järjestämistapaan yleisesti. Merkittävän haasteen aset­taa tiivis aikataulu järjestelmän vaihdon ollessa merkittävä projekti se­kä taloudellisesti että henkilöstön työpanosta vaativana.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti hankkia kolme Sarastia Oy:n osaketta ja edetä neuvotteluissa Sarastia Oy:n kanssa palkanhallintajärjestelmän hankinnasta palveluna. Lisäksi valtuustolle esitettiin järjestelmän vaihdosta johtuen lisämäärärahan hyväksymistä. 

Kuljetussopimusten optioiden käyttö

Osassa sivistyslautakunnan alaisten kuljetussopimuksia sopimuskausi päättyy 31.7.2020. Optioiden käytöstä tulee päättää neljä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi optioiden käytön sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Tilannekatsaus Korona-ajan tehdyistä toimenpiteistä ja varautuminen yhteistoimintamenettelyn käynnistämiseen Virtain kaupungilla koronapandemian johdosta

Suomen valtioneuvosto yhdessä Tasavallan presidentin kanssa to­te­si­vat 16.3.2020 Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Suomen hal­li­tus on linjannut lukuisista toimenpiteistä koronavirustilanteen hal­lit­se­mi­sek­si Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suo­ja­ta väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Virroilla maan hallituksen linjaukset ovat vaikuttaneet siihen, että kou­lut toimivat pääosin etäopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoimintaa kui­ten­kin järjestetään sitä tarvitseville. Opetusta annetaan vain kes­kus­tan koululla. Myös päivähoitolasten määrä on vähentynyt oleel­li­ses­ti.  Kirjasto, nuorisotila, kaupungintalo ja liikuntahalli ovat suljetut. Työ­pa­jat toimivat supistetusti ja kuntouttava työtoiminta on tois­tai­sek­si tauolla. Virtain Jäähalli Oy on sulkenut jäähallin tältä keväältä. Me­ri­kan­to-opis­to antaa opetusta etänä ja kansalaisopiston opetus on keskeytynyt. Nuorisokeskus Marttinen toimii tämänhetkisessä poik­keus­ti­lan­tees­sa rajoitetuin palveluin. Keiturin Sote on ter­veys­pal­ve­luis­sa reagoinut poikkeusolojen vaatimalla tavalla.

Tässä vaiheessa kaupunkikonsernin tavoitteena on ollut varautua poik­keus­ti­lan­tee­seen ja reagoida annettuihin ohjeistuksiin. Samalla on turvattu kuntalaisten hyvinvointia erityistilanteessa ja pyritty yl­lä­pi­tä­mään parhaan mukaan soveltuvin osin normaaliolojen toimintaa. Ta­voit­tee­na onkin ollut myös varmistaa paikallisesti rauhallinen il­ma­pii­ri poikkeustila huomioiden.  Toistaiseksi töitä on onnistuttu organisoimaan olemassa olevalle hen­ki­lös­töl­le. Tarpeen mukaan työntekijöille on suositeltu vuo­si­lo­mien pitämistä, ylityövapaiden pitämistä tai harkinnanvaraisten pal­kat­to­mien työlomien/virkavapaiden pitämistä. Tätä menettelyä jat­ke­taan.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti suositella henkilöstöä pitämään vuosilomiaan, säästövapaitaan ja ylityövapaitaan niissä kaupungin toiminnoissa, joissa työt ovat vähentyneet tai muuttuneet Koronan aiheuttamien rajoittamistoimien myötä. Myös tulevan lomakauden lomia voi alkaa tässä tilanteessa pitämään jo 1.4.2020 alkaen. Lisäksi kaupunkikonsernissa käydään läpi resurssitarve eri toiminnoissa ja mahdollisuudet antaa muuttuneen tilanteen tuomia korvaavia työtehtäviä henkilöstölle, jonka työtehtävät ovat vähentyneet. Tätä varten käynnistettiin yhteistoimintamenettely. Jos ei edellä mainitut toimenpiteet eivät ole mahdollisia ja työtehtävät ovat vähentyneet tai muuttuneet rajoitusten vuoksi, tulee lomautus harkittavaksi vasta siinä vaiheessa.

 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI