Virtain kaupunginhallitus kokousti 1.6.

0
Samassa "laivassa" ollaan... (Kuva: Virrat kaupunki)

Virtain Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.6. muun muassa seuraavaa:

Hyvinvointijohtajan irtisanoutuminen

Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten on 25.5.2020 päivätyllä kirjeellä il­moit­ta­nut irtisanoutuvansa hyvinvointijohtajan virasta siten, että vii­mei­nen työpäivä on 31.7.2020.

Lain  kunnallisesta  viranhaltijasta  40  §:n  mukaan  valtuuston  va­lit­se­man viranhaltijan irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan valtuuston ottaman viranhaltijan ir­ti­sa­noes­sa virkasuhteensa myöntää hänelle eron kaupunginhallitus.

Ehdotus:    Kaupunginhallitus  hyväksyy  hyvinvointijohtajan  ir­ti­sa­nou­tu­mis­il­moi­tuk­sen  siten,  että  hänen  viimeinen  virkasuhdepäivänsä  Virtain  kau­pun­gil­la on 31.7.2020.

Päätös:       Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveysjohtajan viran auki julistaminen

Virtain kaupunki muodostaa yhdessä Ruoveden kunnan kanssa pe­rus­tur­van yhteistoiminta-alueen Virtain kaupungin toimiessa isän­tä­kun­ta­na. Perusturvan palvelutuotannosta vas­taa viranomaistehtäviä lu­kuun ottamatta kaupungin yhtiö. Kau­pun­gin 100 % omistama yh­tiön, Keiturin Sote Oy:n toiminta käyn­nis­tyi 1.3.2016. Pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­ta toimii tilaajan roolissa tilattaessa so­te-pal­ve­lui­ta Keiturin So­te Oy:ltä.

Perusturvaosaston osastopäällikkö, nykyinen hyvinvointijohtaja on 25.5.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan. Hänen viimeinen vir­ka­suh­de­päi­vän­sä Virtain kaupungilla on 31.7.2020.

Kaupunginhallitus käsittelee 1.6.2020 kokouksessaan hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan virkanimikkeen muuttamista sosiaali- ja terveysjohtajaksi (eril­li­nen pykälä).

Nyt esitetty sosiaali- ja terveysjohtaja toimii Virtain kaupungin pe­rus­tur­va­osas­ton osastopäällikkönä, perusturvalautakunnan esittelijänä se­kä kaupungin johtoryhmän jäsenenä.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan valtuusto päättää viran täyt­tä­mi­ses­tä. Hallintosäännön 45 §:n mukaisesti viran, johon valtuusto valitse vi­ran­hal­ti­jan, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetuin lain 4.1 §:n mukaisesti vir­ka­suh­tee­seen ottamisessa noudatetaan avointa hakumenettelyä.

Viranhaltijalain 6 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä pe­rus­teis­ta säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otet­ta­val­la on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kel­poi­suus, jonka virkaan valittavan tulee täyttää. Perustuslain 125 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, ky­ky ja koeteltu kansalaiskunto.

Viran hakuilmoitusluonnos esitellään kokouksessa.

Ehdotus:    Kaupunginhallitus päättää julistaa sosiaali- ja terveysjohtajan viran haet­ta­vak­si 1.8.2020 alkaen. Hakuaika päättyy 29.6.2020 klo 12.00 men­nes­sä. Kaupunginhallitus vahvistaa viran kelpoisuusehdot. Kaupunginhallitus päättää, että rekrytointiprosessissa voidaan tar­vit­taes­sa käyttää rekrytointifirmaa.

Kaupunginhallitus nimeää haastattelutyöryhmän. Lisäksi kau­pun­gin­hal­li­tus pyytää perusturvalautakuntaa nimeämään edustajansa (2) haas­tat­te­lu­työ­ryh­mään sekä perusturvaosastoa nimeämään hen­ki­lös­tön edus­ta­jan­ (1) työryhmään.

Päätös:       Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Vetoomus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle koskien jätehuoltoa Virtain kaupungin alueella

 Virtain kaupunginhallitus vetoaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen, että se tehostaisi yleisten jätepisteiden huoltoa talvikauden ulkopuolella tai lisäisi kesäaikana jäteastioiden määrää Virroilla. Lisäksi kaupunginhallitus toivoo, että jätepisteillä lisättäisiin ohjeistusta jätteiden lajittelusta.

Erityisesti kesäaikana vapaa-ajan asukkaat lisäävät merkittävästi jätteiden määrää ja yleisten jätepisteiden kuormitusta Virroilla ja muilla vesistövaltaisilla alueilla. Haja-asutusalueiden keräyspisteiden kapasiteetti jää säännöllisesti riittämättömäksi, mikä lisää jätteiden päätymistä keräysastioiden ulkopuolelle, luontoon tai poltettavaksi. Negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota haja-asutusalueiden jätepisteiden tyhjennykseen sekä jäteaseman aukioloaikaan.

Kaupunginhallitus toivoo yhtiön hallitukselta vastausta asiasta.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI