Virtain mielestä sotelaki-lausunnon aikataulu on tiukka ja vaatii kehittämistä

0
Virrat, Toriseva
Jarkko Ruohola/J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus on käsitellyt 90 kysymyksestä koostuvan sotelaki-lausunnon. Kaupungin suhtautuminen uudistukseen oli positiivinen, mutta aikataulun koettiin olevan tiukka ja se myös vaatii monia kehityskohtia, joiden esiin nostoon lausunto keskittyi.
Virtain kaupungin näkökulmasta esitys ei huomoi riittävästi kuntien ja alueiden erilaisuutta eikä palvelutuotannon olemassa olevia erilaisia toimivia ratkaisuja. Harvaan asutuilla alueilla tulee huomioida aitojen lähipalveluiden tarve, vaikka digitaalisuus toisi uusia mahdollisuuksia.

Lausunnossa kaivataan maakunnille itsenäisempää päätöksentekoa palveluiden järjestämisessä, kuntien kuulemista päätöksissä ja muutenkin lisää yhteistyötä maakunnan ja paikallistason välillä.
.
Esiin nostetaan myös, että lainsäädäntö ohjaa keskitettyihin ratkaisuihin. Riskinä on, ettei tällöin huomioida riittävästi reuna-alueita ja erilaisia tapoja tuottaa sosiaali-ja terveyspalveluita. Palveluita tulisikin voida kehittää paikallisin ratkaisuin. Tästä on hyvä esimerkki Keiturin Sote Oy:n alkava ensihoidon pilotti. Virrat ei katso myöskään tarpeeliseksi rajoittaa järkevää toimintojen kehittymistä maakuntarajoilla, sillä se saatta olla tulevaisuudessa ongelma reuna-alueilla.
.
Lakipaketin luonne ei ole lähtökohtaisesti yritysmyönteinen. Sääntelyssä tulisi huomioida julkisen osakeyhtiön ja yksittyisen osakeyhtiön välinen ero. Jos yhtiö on julkisomisteinen tulee se tunnistaa julkisena toimijana. Siinä tilanteessa ulkoistussopimuksen olemassaoloa ei ole tarkoituksenmukaista vaarantaa. Tämä koskee niin Keiturin Sotea, Tekonivelsairaala Coxaa kuin Tampereen Sydänsairaalaa.
Lausunnossa nostetaan vahvasti esiin monituottajainen palveluketju, jossa on mukana yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Nämä pitävät yllä laadukkaita yksiköitä esimerkiksi vanhuspalveluissa, mutta samalla myös turvaavat elinvoimaisuutta ja työpaikkojen säilymistä maakunnissa.
.
Virrat korostaa myös pelastustoiminnan paikallisia ratkaisuja ja myös sopimuspalokuntien roolia turvallisuuden varmistamisessa paikallisesti ja alueellisesti. Kansallisen ohjauksen ei tule vaarantaa tätä, vaan kuntia on myös kuultava.
Kaikkiaan kuntien taloudellisen kantokyvyn varmistaminen on edellytys sille, ettei uudistus vaaranna muita kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita tai muuten kuntien elinvoimaisuutta.
.
Virtain lausunnossa kritisoidaan myös yhteisöveron osuuden siirtämistä kunnista maakuntiin, koska yhteisövero mittaa suoraan kunnan elinvoimaisuutta. Lisäksi kunnat eivät voisi itse päättä kunnallisveroprosenttiaan vuodelle 2023, mikä vaarantaa jo autonomiaa. Lopuksi Virrat korostaa sote-uudistuksen olevan merkityksessään niin suuri, että sen vaikutukset on arvioitava huolella. -jr

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI