Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 25.6.

Rantatien ja Marjuskantien parantaminen vuodelle 2024 / urakoitsijavalinta tiedoksi

Valmistelija: Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviossa vuodelle 2024 sen investointiosassa on varattu määrärahat Rantatien ja sen loppusivuhaarojen parantamiseen.

Kyseisten katualueiden parantamisen katusuunnitelmat ovat val­mis­tu­neet. Suunnitelmat on laatinut Aluetaito Oy Lapualta.

Rantatietä parannetaan nyt Murtotien risteyksestä aina Alvar Aallon tielle asti ja Rantatiestä haarautuva Marjuskantie. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä jul­ki­ses­ti nähtävillä 14 päivän ajan.

Esittelijä: Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää,

1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman.

2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille

4) että parantamistyöt toteutetaan urakkakilpailutuksen kautta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Harjuntien katusuunnitelmat / urakoitsijavalinta tiedoksi

Valmistelija: Tekninen johtaja

Tekninen toimi on kilpailuttanut Harjuntien keski- ja loppuosan perusparantamisen Hilmassa 30.5.-17.6.2024 välisenä aikana.

Määräaikaan 17.6.2024 klo 12:00 saatiin 3 tarjousta. Edullisimman hinnan antoi Seppo Ala-Seppälä hintaan 66 900€ (ALV0%).

Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen urakoitsijavalinnasta 18.6.2024.

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee urakoitsijan valintapäätöksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kirkkotien pohjoisosan kevyenliikenteenväylän linjaus / julkisesti nähtäville / muistutukset

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää,

1) että se hyväksyy laaditun Kirkkotien pohjoisosan kevyenliikenteenväyläsuunnitelman ehdotuksena.
2) asettaa kevyenliikenteenväyläsuunnitelman julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.
3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä tarvittavien maanomistajien kanssa käydään  neuvottelut väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.
4) että väylä rakennetaan investointiohjelman mukaisesti vuonna 2025
5) että rakennustöiden urakoitsija valitaan kilpailutuksen kautta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Rantareitistön linjaus välillä Aholankangas-Majanranta yleisesti nähtäville

Valmistelija: Tekninen johtaja

Kuortaneen kunnan talousarviokirjassa vuodelle 2024 sen investointiosassa on määrärahat 30 000€ rantareitistön rakentamiseksi välillä Aholankangas – Majanranta.

Kyseisellä alueella maanomistukset ovat pääasiassa Kuortaneen kunnan, Kuortaneen seurakunnan ja Urheiluopiston omistuksessa.

Elinkeinovastaava ja tekninen toimi ovat käyneet keskusteluja kyseisten maanomistajien kanssa. Keskustelujen ja maastokäyntien perusteella Aluetaito Oy on laatinut reitistöstä kartan ja periaatekuvat reitistön rakenneratkaisuksi.

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää,

1) että se hyväksyy laaditun Aholankangas-Majanranta rantareitistösuunnitelman ehdotuksena.

2) asettaa rantareitistösuunnitelman julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä tarvittavien maanomistajien kanssa jatketaan neuvotteluja väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.

4) että väylä rakennetaan kunnan omana työnä sopimuskumppaneiden kanssa

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sähköenergian kilpailutus

Valmistelija: Kuortaneen kunnan nykyinen sähköenergian hankintasopimus päättyy 31.12.2024. Säh­kön toimittajan kilpailuttaminen nyt tuleville vuosille on järkevä ratkaisu maa­il­man talouden heikkojen suhdannenäkymien ja edullisten sähkön pörssihintojen vuok­si. Tällä pystytään varmistamaan tulevaisuudessakin edullisempi sähkön han­kin­ta­hin­ta Kuortaneen kuntakonsernille.

Nykyinen sähkönhankinta ja edellinen sähköntoimittajien kilpailutus järjestettiin yh­des­sä Suomen Energianeuvonta Oyj:n kanssa. Myös tuleva sähköyhtiöiden kil­pai­lut­ta­mi­nen on tarkoitus järjestetää yhteistyössä Suomen Energianeuvonta Oyj:n kans­sa.

Tässä vaihtoehdossa sähkön toimittajan kilpailutus ja hankintapolitiikka to­teu­tet­tai­siin yhteistyössä Suomen Energianeuvonta Oyj:n kanssa, jolla on myös laaja ko­ke­mus julkishallinnon toimijoiden ja yritysten sähkön kilpailuttamisesta.

Kilpailutuksen perusteella valitaan halvimman hinnan tarjonnut sähkönmyyjä Kuor­ta­neen kunnalle kaudelle 2025-2026 ja mahdollisille optiovuosille 2027-2028.

Tarjouspyynnön ehdot täyttävä edullisimman tar­jouk­sen jättänyt toimija valitaan uudeksi sähköntoimittajaksi.

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa sähkön toimittajan ja lähtee toteuttamaan perinteisiä toimijoita

läpinäkyvämpää ja kustannustehokkaampaa sähkön hankintaa edullisen sähkönhankinnan varmistamiseksi yhdessä Suomen Energianeuvonta Oyj:n kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ahjontien asfaltointi / uusi investointikohde

Valmistelija: Tekninen johtaja

Ahjontien perusparantaminen oli vuoden 2023 investointiohjelmassa. Tuolloin suunnitelmaan ei kuulunut tien asfaltointia, vaan se oli tarkoitus tehdä seuraavina vuosina.

Vuoden 2024 investointiohjelmassa on Tervatien keskiosan asfaltointi ja keskusvaraston pihakentän laajennuksen asfaltointi, muttei kuitenkaan Ahjontien parannetun osuuden asfaltointia.

Edellä mainittujen ja budjettikirjaan hyväksyttyjen investointikohteitten asfaltoinnin hinnaksi on arvioitu vuodelle 2024 yhteensä 65 000€. Toteutuma tulee olemaan noin 30 000€.

Nyt tulisi tarkastella sitä, olisiko tarkoituksenmukaisempaa asfaltoida myös jo edellisvuonna parannettu Ahjontie nyt, kuin se, että määrärahat varattaisiin seuraavan vuoden 2025 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan, että Ahjontie asfaltoidaan tänä vuonna 2024 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös: Kokouksen kuluessa tekninen johtaja teki uuden päätösesityksen;

Tekninen lautakunta päättää esittää uuden investointikohdan vuodelle 2024, Ahjontien asfaltointi 22 000€. Tätä esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijän muutettu päätösesitys tuli lautakunnan yksimieliseksi päätökseksi.

Keskustien ja Kortesmäentien katusuunnitelmat Alvarin koulun kohdalla / nähtävilläoloaika ja urakoitsijan valintapäätös

Valmistelija: Tekninen johtaja

Kunnan talousarviossa vuodelle 2024 sen investointiosassa on varattu määrärahat Alvarin koulun liikennejärjestelmien parantamiseen.

Kyseinen parantamissuunnitelma liittyy ns. Hallintokorttelin aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen jokainen kohdekohtainen suunnitelma hyväksytään erikseen.

Keskustien ja Kortesmäentien katusuunnitelmat Alvarin koulun kohdalle on laatinut Aluetaito Oy Lapualta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä jul­ki­ses­ti nähtävillä 14 päivän ajan.

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää,

1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman ehdotuksena.

2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille

4) että parantamistyöt toteutetaan urakkakilpailutuksen kautta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI